eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Budowa obiektów rekreacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach wniosku ZBO 2023 "Rozwój dzielnicy - IX Edycja - z podziałem na zadania



Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa obiektów rekreacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach wniosku ZBO 2023 "Rozwój dzielnicy - IX Edycja - z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 5-7

1.5.2.) Miejscowość: Zabrze

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa obiektów rekreacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach wniosku ZBO 2023 "Rozwój dzielnicy - IX Edycja - z podziałem na zadania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4ccb3b6-9341-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040349/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa obiektów rekreacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach wniosku ZBO 2023 „Rozwój dzielnicy” - IX Edycja Zadanie nr 1, 2, 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zabrze.logintrade.net/zapytania_email,149968,dd27cb5a0314a1772da51203047ca1eb.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8.00 - 16.00.
5. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (.zip). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Pzp
8. W przypadku przesłania przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych skompresowanych (w tym oferta), dopuszczone są formaty danych wskazanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dopuszcza także przesyłanie dokumentów elektronicznych (w tym oferty) skompresowanych np. formatem .rar po uprzednim ich skompresowaniu do innego formatu wskazanego w ww. Rozporządzeniu.
C.D. w pozostałych informacjach w sekcji IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy,zgodnie z art.13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady(UE)2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz.UE L z 04.05.2016r.,Nr119, s.1, ze zm.),zw.dalej„RODO”, iż:
1.ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zabrze, którego siedziba mieści się w Urzędzie Miejskim w
Zabrzu, 41-800,przy ul.Powstańców Śląskich nr5-7.
2.Kontakt Z ADMINISTRATOREM DANYCH
Z Prezydentem Miasta Zabrze może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w
następujący sposób:
1)pod adresem poczty elektronicznej:umz@um.zabrze.pl,
2)pod numerem telefonu:32 373 33 00,
3)pisemnie na adres:Urząd Miejski w Zabrzu,41-800,przy ul. PowstańcówŚląskich nr 5-7 z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
3.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną
danych osobowych,w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej:iod@um.zabrze.pl
2) pod nr tel.:32 373 33 00,
3) pisemnie na adres:Urząd Miejski w Zabrzu,41-800, przy ul.Powstańców Śląskich nr 5-7 z dopiskiem„Inspektor ochrony danych”.
4.PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
4.1.PrzetwarzaniePani/Pana danych odbywa się w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4.2.Podstawą prawną zbierania Pani/Pana danych osobowych jest:
1)art.6 ust. 1 lit. c RODO,tj. obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia11września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych,zwanej dalej PZP,
2)art.6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy,której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do
podjęcia działań na żądanie osoby,której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
4.3.Zgodnie z art.19 ust.5 PZP Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
5.ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom i instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz odbiorcom
będącym podmiotami przetwarzającymi,w szczególności świadczącym usługi IT na zlecenieMiastaZabrze. Podmiotem świadczącym
usługi IT w zakresie ewidencyjno-księgowym jest Asseco Data Systems S.A. z siedzibą wGdyni. Podmiotem świadczącym usługi w
zakresie konfiguracji i uruchomienia Platformy Przetargowej (będącej środkiem komunikacji elektronicznej za pomocą której odbywa
się komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami)oraz jej bieżącej obsługi jest PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą weWrocławiu,ul.
Legnicka 57D lok. B/J. Pani/Pana dane mogą zostać również udostępnione podmiotom,którym udostępniona zostanie dok.
postępowania w ramach przeprowadzanych kontroli zewnętrznych oraz w oparciu o art.18 ust.1 i 6 oraz art. 74 ust.1, 2 i 4 ustawy
z11 września 2019r.Prawo zamówień publicznych.W przypadku korzystania ze środków ochrony prawnej,o których mowa w art.18
ust.6 Pzp Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione Krajowej Izbie Odwoławczej,a w przypadku wniesienia skargi na
orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby,o którym mowa w art.519 ust.1PZP, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać
udostępnione SądowiOkręgowemu wWarszawie – sądowi zamówień publicznych.W przypadku konieczności zasięgnięcia opinii
prawnej w toku prowadzonego postępowania Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotowi świadczącemu
usługę obsługi prawnej na zlecenie Miasta Zabrze. Podmiotem świadczącym usługę obsługi prawnej jest Kancelaria Radcy
Prawnego prof. dr hab.Bogdana Dolnickiego z siedzibą w Bielsku-Białej,ul.Grunwaldzka 22B/1.
C.D. w pkt 3.16.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): C.D. z pkt. 3.15.
W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku,o którym mowa w art.81,art.309 ust.1 oraz art.448PZP Pani/Pana dane osobowe
zostaną zamieszczone wBiuletynie Zamówień Publicznych.Podmiotem udostępniającym system umożliwiający prowadzenie strony
Biuletynu Zamówień Publicznych (platforma e-Zamówienia) jestUrząd Zamówień Publicznych z siedzibą wWarszawie
przy ul. Postępu 17A. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 265 ust. 1 Pzp Pani/Pana dane
osobowe zostaną zamieszczone w DziennikuUrzędowymUnii Europejskiej.Podmiotem udostępniającym system umożliwiający
prowadzenie strony Dziennika UrzędowegoUnii Europejskiej (platforma e-Notices2) jest Urząd PublikacjiUnii Europejskiej z siedzibą
wLuksemburgu.W zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe będą stanowiły informację publiczną odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby przeglądające Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz osoby,które skorzystają z
prawa dostępu do informacji publicznej. Podmiotem udostępniającym system umożliwiający prowadzenie strony Biuletynu Informacji
Publicznej jest BetaSoft Sp. z o.o. z siedzibą wBytomiu.W niektórych przypadkach podmioty zewnętrzne świadczące usługi na
zlecenie Miasta Zabrze mogą występować w roli niezależnych administratorów np.poczta polska lub inni operatorzy pocztowi, w tym
firmy kurierskie.
6.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane przez okres
oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.Dla dokumentów wytworzonych w ramach
zamówień klasycznych,których wartość jest równa lub przekracza kwotę130 000 złotych jest to okres 5 lat (kat.arch.B5). Dla
dokumentów wytworzonych w ramach zamówień klasycznych dofinansowanych ze środkówUniiEuropejskiej,okres przechowywania
określony jest indywidualnie dla każdej umowy o dofinansowanie projektu.Natomiast umowy cywilno-prawne wraz z dokumentacją
dotyczącą ich realizacji,niezależnie od trybu w jakim zostały zawarte, przechowywane są przez okres10 lat (kat. arch. B10).Okres
przechowywania liczony jest od1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.Po upływie okresu przechowywania
dokumentacja niearchiwalna podlega, po uzyskaniu zgody dyrektora właściwego archiwum państwowego, brakowaniu.
7.PRAWA OSÓB,KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO,posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
8.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uznaPani/Pan,że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
przysługujePani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z
siedzibą w Warszawie,przy ul.Stawki 2,00-193 Warszawa.
9.INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH
OSOBOWYCH.
9.1.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy,umowny bądź być warunkiem zawarcia umowy,
a podanie danych jest niezbędne dla określonego celu.
9.2.Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych ustawą, Administrator nie będzie mógł zrealizować wynikającego z ustawy
obowiązku,co może skutkować w szczególności brakiem możliwości Pani/Pana udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a także innymi konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
9.3.Jeśli nie poda Pani/Pan danych wymaganych umową, nie będzie można zawrzeć takiej umowy lub jej wykonać.
10.ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Nie będziePani/Pan podlegać decyzji, opierającej się na zautomatyzowanym przetwarzaniu,która jednocześnie będzie wywoływała
wobecPani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływała.Pani/Pana dane osobowe nie będą
profilowane.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.84.2023.MZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 402286,23 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odpowiednio:
a) Dla zadania 1: Trybuna z paleniskiem dla MKS Zaborze, na działce o nr 2166/59, której zakres obejmuje m. in.:
 wykonanie strefy paleniska na którą składają się:
 strefa paleniska właściwego o średnicy 1 m otoczonego obrzeżem z palisady betonowej,
 utwardzenie terenu wokół paleniska,
 montaż trzech stałych zestawów piknikowych (2 ławki wspólnie połączone ze stołem),
 montaż dwóch łamanych ławek bez oparcia,
 montaż trzech koszy na śmieci,
 montaż tablicy z regulaminem oraz informacją, że projekt został zrealizowany z budżetu miasta w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego,
 budowę systemowej trybuny wolnostojącej w konstrukcji stalowej z modułów powtarzalnych o łącznej długości 23 m.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 79573,64 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
a) powtórzenie podobnych robót budowlanych ujętych w przedmiocie zamówienia SWZ, których potrzeba wykonania wyniknęła na etapie realizacji lub eksploatacji
Kody CPV:
Zadanie 1:
45000000-7, 45100000-8; 45111291-4; 45233000-9; 45112720-8
Podstawą wszczęcia procedury udzielenia zamówienia w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym w okresie 3 lat od daty podpisania niniejszej umowy na podstawie odrębnej umowy będzie:
a) w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową
 dostarczony Zamawiającemu i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności podpisany przez Kierownika robót , Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Nadzór Autorski,
 przedmiar robót uzgodniony między Wykonawcą a Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
 kosztorys inwestorski opracowany przez Nadzór Inwestorski na podstawie w/w przedmiaru robót na zasadach określonych w niniejszej umowie,
b) po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy
 przesłanie przez Zamawiającego Wykonawcy zaproszenia do złożenia oferty z określonym zakresem robót do wykonania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odpowiednio:
Dla zadania 2: Budowa ogrodzenia na terenie stowarzyszenia „FENIX” przy ul. Kalinowej 9 w Zabrzu na działce nr 2002/65, której zakres obejmuje m. in.
Zakres obejmuje m.in:
 budowa systemowego ogrodzenia z paneli betonowych o łącznej wysokości 1,5-1,6m i długości ok. 60 m.b. celem wydzielenia istniejącej strefy zielonej przynależnej do stowarzyszenia FENIX;
 Wykonanie furtki jednoskrzydłowej o szerokości w świetle przejścia min. 1,0m;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 25617,97 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
a) powtórzenie podobnych robót budowlanych ujętych w przedmiocie zamówienia SWZ, których potrzeba wykonania wyniknęła na etapie realizacji lub eksploatacji
Kody CPV:
Zadanie 2:
45000000-7, 45111291-4; 45342000-6;
Podstawą wszczęcia procedury udzielenia zamówienia w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym w okresie 3 lat od daty podpisania niniejszej umowy na podstawie odrębnej umowy będzie:
a) w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową
 dostarczony Zamawiającemu i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności podpisany przez Kierownika robót , Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Nadzór Autorski,
 przedmiar robót uzgodniony między Wykonawcą a Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
 kosztorys inwestorski opracowany przez Nadzór Inwestorski na podstawie w/w przedmiaru robót na zasadach określonych w niniejszej umowie,
b) po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy
 przesłanie przez Zamawiającego Wykonawcy zaproszenia do złożenia oferty z określonym zakresem robót do wykonania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest odpowiednio:
c) Dla zadania 3: Wydzielenie placyku rekreacyjnego przy ciągu pieszym oraz budowy obiektów małej architektury - w tym małej wolnostojącej tężni solankowej z wymaganą infrastrukturą techniczną oraz utwardzenie terenu obejmuje w szczególności roboty takie jak:
 W zakresie budowy małej tężni solankowej:
 roboty ziemne oraz wykonanie fundamentu tężni,
 montaż niecki formowanej HDPE wpasowanej w kształt altany,
 budowa altany - zadaszenia tężni solankowej oraz rdzenia tarninowego,
 instalacja technologiczna tężni - rozprowadzania i obiegu solanki - jako kompletna oraz instalacja automatyki, sterowania oraz oświetlenia rdzenia tarninowego z czujnikami,
 instalacja fotowoltaiczna zasilającej tężnię,
 wykonanie obudowy tężni z płyt granitowych,
 napełnienie urządzenia solanką oraz pierwsze uruchomienie,
 montaż tablic z regulaminem oraz z informacją, że inwestycja została sfinansowana ze środków własnych miasta w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego,
 W zakresie wykonania zagospodarowania terenu realizowanego w ramach Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego P0101 "Fajne Zabrze: Nowy Park na Zaborzu":
 Wykonanie robót ziemnych,
 Wykonanie nawierzchni utwardzonych wraz podbudową i obrzeżami,
 Montaż elementów małej architektury – ławki (6 szt. z oparciem, 2 szt. bezoparciowe) kosze na śmieci (3 szt.), stojaki na rowery (3 szt.)
 W zakresie wykonania pergoli ozdobnej:
 Wykonanie i montaż konstrukcji pergoli wraz z fundamentowaniem,
 Impregnacja drewnianych elementów,
 Montaż stalowych lin prowadzących zieleń ozdobną,
 Dostawa i montaż donic raz z wykonaniem nasadzeń projektowanej zieleni ozdobnej,
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 192798,19 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.
a) powtórzenie podobnych robót budowlanych ujętych w przedmiocie zamówienia SWZ, których potrzeba wykonania wyniknęła na etapie realizacji lub eksploatacji
Zadanie 3:
45000000-7, 45111200-0; 45111291-4, 45233200-1, 45233222-1, 45112710-5, 45200000-9,
45260000-7, 45332200-5, 45231000-5, 45310000-3, 45310000-3, 45311000-0, 45232000-2,
Podstawą wszczęcia procedury udzielenia zamówienia w oparciu o art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym w okresie 3 lat od daty podpisania niniejszej umowy na podstawie odrębnej umowy będzie:
a) w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową
 dostarczony Zamawiającemu i zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności podpisany przez Kierownika robót , Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Nadzór Autorski,
 przedmiar robót uzgodniony między Wykonawcą a Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzony przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego,
 kosztorys inwestorski opracowany przez Nadzór Inwestorski na podstawie w/w przedmiaru robót na zasadach określonych w niniejszej umowie,
b) po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy
 przesłanie przez Zamawiającego Wykonawcy zaproszenia do złożenia oferty z określonym zakresem robót do wykonania.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
UWAGA: Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
4. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, jeśli ofertę składa osoba prowadząca działalność gospodarczą lub podmiot jest wpisany do w/w rejestrów.
UWAGA: Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczył dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
UWAGA: Zapisy pkt 2-4 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp.
5.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
UWAGA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu musi być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Następujące przedmiotowe środki dowodowe: nie dotyczy.
7. Kosztorys ofertowy wydrukowany w formie uproszczonej (zawierający: podstawę wyceny, opis pozycji kosztorysowej, ilość robót, cenę jednostkową oraz wartość pozycji), wraz z wydrukami wykazu materiałów i robocizny oraz tabelą elementów scalonych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika, a Wykonawca składa pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
UWAGA: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu musi być złożone, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z warunkami określonymi w paragrafie 7 i 14 projektu umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej: https://zabrze.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

pełna nazwa zamówienia:
Budowa obiektów rekreacyjnych oraz infrastruktury towarzyszącej w ramach wniosku ZBO 2023 „Rozwój dzielnicy” - IX Edycja
Zadanie 1: Trybuna z paleniskiem dla MKS Zaborze
Zadanie 2: Budowa ogrodzenia na terenie stowarzyszenia „FENIX” przy ul. Kalinowej 9 w Zabrzu
Zadanie 3: Wydzielenie placyku rekreacyjnego przy ciągu pieszym oraz budowy obiektów małej architektury - w tym małej wolnostojącej tężni solankowej z wymaganą infrastrukturą techniczną - utwardzenie terenu.

C.D. z sekcji III pkt. 3.6.
9. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Oferta, załączniki do niej, a także inne dokumenty składane w toku postępowania muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych, udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji
Wykonawcy, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
11. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem BZP.271.84.2023.MZ Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadzącego postępowanie.
12. Za datę przekazania oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę przetargową.

Dodatkowe informacje:
Termin wykonania zamówienia.
Zakończenie robót i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego zadania nastąpi w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Dot. sekcji VIII pkt 8.1.)
Termin składania ofert do godziny 09:00:00

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. obligatoryjnych przesłanek zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp oraz na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w przyp., o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stosuje się art. 7 ust. 3 ww. ustawy.

Kwota, jaką wskazano w Sekcji V pkt 4.1.5. to wartość całkowita zamówienia netto.
Kwoty, jakie wskazano w Sekcji IV pkt. 4.2.5. to wartości szacunkowe netto zadań.
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia podstawowego odpowiednie kwoty:
- Dla zadania 1: 97.875,58 zł brutto.
- Dla zadania 2: 31.510,10 zł brutto.
- Dla zadania 3: 237 141,77 zł brutto
zamówienia podobne:
- Dla zadania 1: 34 256,45 zł brutto.
- Dla zadania 2: 11 028,54 zł brutto.
- Dla zadania 3: 82 999,62 zł brutto
- Całość zamówienia (brutto) 494.812,06 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.