eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dobre › Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - etap I GKI 271.21.2023Ogłoszenie z dnia 2023-12-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina – etap I GKI 271.21.2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobre

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: T.Kościuszki1

1.5.2.) Miejscowość: Dobre

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-307

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 757 11 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gminadobre.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gminadobre.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina – etap I GKI 271.21.2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6d9eaad5-940b-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007591/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6d9eaad5-940b-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKI 271.21.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Antonina – etap I GKI 271.21.2023
Zakres prac obejmuje:
Zakres obejmuje budowę :
Sieć grawitacyjna z rur fi200x11,9m PE100 RC przewiert L = 914,0mb
Kanały boczne z rur fi160x4,7m PVC SN-8 lite L = 126,0mb
Przeciski rurami stalowymi pod drogą, rowami dn273/8mm sztuk 10 L = 93,0mb
Studnie rewizyjna betonowa fi1200 mm z włazem żeliwnym kl. D 400 kpl. 2
Studnie inspekcyjna fi425 mm z włazem żeliwnym kl. D 400 kpl. 35
Przyłacza z rur fi160x4,7m PVC SN-8 lite L = 371,0mb
Studnie inspekcyjna fi315 mm z włazem żeliwnym kl. D 400 kpl. 38


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz STWiOR - stanowiące- załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia- dokumentacja projektowa

1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami.
2. Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości. Tam, gdzie Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3. Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika Zamówień CPV :
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.108 ust.1 Pzp
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ;
Ocena spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie:
- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
W celu potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga od Wykonawców następujących podmiotowych środków dowodowych dotyczących:
ZDOLNOŚCI DO WYSTEPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
Zamawiajacy nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW
Zamawiajacy nie wymaga podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ
1.Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 800 000,00zł
ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca wykonał co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowie kanalizacji sanitarnej lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub modernizacji kanalizacji sanitarnej lub remoncie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1 000 000,00zł
2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W tym celu należy wykazać, iż wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej jedna osobą posiadajacą uprawnienia budowlane do kierowania robotami:
- min. jedna osobą posiadajacą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
- min. jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
lub odpowiadające im uprawnienie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącym do Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt. 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dbia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2023r poz. 1689), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy , w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 800 000,00zł
ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ
1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
W tym celu należy wykazać, iż Wykonawca wykonał co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowie kanalizacji sanitarnej lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub modernizacji kanalizacji sanitarnej lub remoncie kanalizacji sanitarnej o wartości co najmniej 1 000 000,00zł
2.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W tym celu należy wykazać, iż wykonawca dysponuje, lub będzie dysponował co najmniej jedna osobą posiadajacą uprawnienia budowlane do kierowania robotami:
- min. jedna osobą posiadajacą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
- min. jedną osobę pełniącą funkcję kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
lub odpowiadające im uprawnienie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Wypełniony formularz oferty,załącznik do niniejszej specyfikacji.
2.Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie ustawy PZP-załaczniki do niniejszej specyfikacji.
3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z Wykonawców.
4.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzajacy, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( jeżeli dotyczy) oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postepowania.
5.Wykaz podwykonawców, w przypadku gdy wykonawca powierzy część zamówienia podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec innych podstaw wykluczenia udziału w postepowaniu, przedstawia oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia.
6. Oświadczenie RODO.
7. OŚWIADCZENIE Wykonawcy w zakresie stosowania unijnego zakazu udziału wykonawców rosyjskich w zamówieniach.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z umową.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-19

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.