eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa SzpitalaOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000300736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Witosa 7

1.5.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-200

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital-sulecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-sulecin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital-sulecin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1531b09d-5f0f-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533730

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00198877/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.13 Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00421654

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/N/12/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulęcinie. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców (z późn. zm.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiającego w zakresie realizacji i odbioru przedmiotu zamówienia, tj.: – załącznik nr 2 do SWZ; Projektowane postanowienia umowy, tj.: załącznik nr 3

4.5.3.) Główny kod CPV: 72300000-8 - Usługi w zakresie danych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 310 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W terminie zostały złożone trzy oferty:
1. EMCA S.A. ul. Wiejska 20 00-490 Warszawa, 2. KONSULTANT IT Sp. z o.o. ul. Krzywa 21 60-118 Poznań, 3. Network Experts Sp. z o.o., Sp. k. ul. Chojnowska 8 03-583 Warszawa. W dniu 13 października 2023r Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty . W dniu 18 października 2023r Wykonawca EMCA S.A., z siedzibą przy ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa, wniósł do Krajowej Izby Odwoławczej odwołaniem zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów Ustawy PZP. Przedmiot zamówienia zrealizowany miał zostać w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 24.08.2023r., oraz zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców (z późn. zm. Zgodnie z § 2 umowy oraz zarządzeniem nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023r (z późn. zm) Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę środków na finansowanie w wysokości maksymalnej określonej w umowie, o której mowa w § 5 ust. 3, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu w terminie do 24 października 2023 r.:1) wniosku o wypłatę finansowania, którego wzór określony jest w załączniku nr 5 do zarządzenia; 2) specyfikacji finansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 6 do zarządzenia; 3) potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 29 kwietnia 2022 r. do 24 listopada 2023 r. przedmiotu finansowania;
4) wyniku audytu bezpieczeństwa, o którym mowa w § 3 ust. 3.
 § 9e. Warunkiem uzyskania przez świadczeniodawcę środków na finansowanie w wysokości maksymalnej określonej w umowie, o której mowa w § 9a ust. 4, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu w terminie do 24 października 2023 r. (…). Zamawiający w Ogłoszeniu o zamówieniu w pkt. 6.7.) potwierdził, że przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostaną mu przyznane. Zamawiający powtórzył w treści SWZ Rozdział III pkt 4, że zgodnie z art. 310 pkt 1 p.z.p. przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
Mając na uwadze powyższe okoliczności Zamawiający działając z należytą starannością nie miał już możliwości złożenia kompletu dokumentów wymaganych do wypłaty dofinansowania które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na warunkach wynikających z zawartej umowy i zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców, ponieważ nie zrealizuje przedmiotu objętego zarządzeniem w terminie wymaganym dla złożenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w okresie od 29 kwietnia 2022 r. do 24 listopada 2023 r. przedmiotu finansowania , o których mowa w § 6. 1 pkt. 3. powyższego zarządzenia w związku z brakiem udzielenia zamówienia.
Brak możliwości sfinansowania zamówienia wyłącznie z budżetu zamawiającego uniemożliwia zawarcie umowy w sytuacji, gdy z różnych przyczyn środki, które miały służyć współfinansowaniu zamówienia, nie zostaną zamawiającemu przyznane. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 310 ustawy Pzp zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji - podając uzasadnienie faktyczne i prawne (art. 260 ust. 1 ustawy Pzp).

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.