eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sułoszowa › Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Sułoszowa oraz WielmożaOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Sułoszowa oraz Wielmoża

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUŁOSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 139

1.5.2.) Miejscowość: Sułoszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-045

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@suloszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.suloszowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9b90d4c0-6da7-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Sułoszowa oraz Wielmoża

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b90d4c0-6da7-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GK.271.27.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej oraz przepompowniami ścieków dla miejscowości Wielmoża oraz Sułoszowa. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o projekt pn. „Kanalizacja sanitarna dla miejscowości Wielmoża część druga”, który posiada ostateczną decyzję pozwolenia na budowę (decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.1396.2013 z dnia 20.12.2013 r.) oraz zgłoszenia robót budowlanych przyjętych przez Starostę Krakowskiego (dotyczy kanalizacji w miejscowości Sułoszowa).

Projektuje się wykonanie następujących robót budowlanych na terenie Wielmoży (długość całkowita projektowanej kanalizacji L= 2.960,1 mb, w tym):
a. Długość kanalizacji grawitacyjnej L= 2.135,10mb, w tym:
- długość kanalizacji grawitacyjnej 200 PVC = 1.921,3mb,
- długość kanalizacji grawitacyjnej 160 PVC = 213,8mb,
b. Długość kanalizacji tłocznej PE63 L= 825,0mb,:
c. Pompownie ścieków szt. 3.
d. Monitoring pompowni współpracujący z obecnym systemem zamawiającego.
e. Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.
f. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad próbami eksploatacyjnymi.
g. Próby szczelności, inspekcja kamerą TV wykonanego kanału sanitarnego grawitacyjnego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego)
h. Przygotowanie i przekazanie szczegółowej instrukcji obsługi.

Na terenie Sułoszowej planuje się wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na długości L=1.109,0 mb oraz 4 przyłączy - na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

W kalkulacji kosztów wykonania przedmiotowego zamówienia należy uwzględnić wszystkie koszty, w tym również koszty związane z oznakowaniem robót wg sporządzonego we własnym zakresie projektu zgodnie z instrukcją oznakowania.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 6.1 oraz 6.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2078700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4026220,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2078700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Firma Budowlana "ROSA" s.c. U. Rosa, T. Rosa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120826715

7.3.3) Ulica: Szyce, ul. Wesoła, 36

7.3.4) Miejscowość: Modlnica

7.3.5) Kod pocztowy: 32-085

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2078700,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.