eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ślemień › Budowa ujęcia wody głębinowej i stacji uzdatniania wody dla sołectwa Kocoń gm. ŚlemieńOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ujęcia wody głębinowej i stacji uzdatniania wody dla sołectwa Kocoń gm. Ślemień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ŚLEMIEŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Oddział zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych Ślemień spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243257179

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Za Rzeką 1

1.5.2.) Miejscowość: Ślemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-323

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zuk_slemien@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zukslemien.c0.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-52915564-7c9d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


spółka prawa handlowego z udziałem majątkowym gminy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ujęcia wody głębinowej i stacji uzdatniania wody dla sołectwa Kocoń gm. Ślemień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-52915564-7c9d-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533660

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie realizowane jest w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478508

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZUK.ZP.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę i późniejszą eksploatację ujęcia wody głębinowej i stacji uzdatniania wody, w tym pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody, wykonanie studni głębinowej o
głębokości max. 99 m i wydajności min. 1,5m3/h, stacji uzdatniania wody i zbiornika retencyjnego żelbetowego o poj. 150 m3 , a także pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno–Użytkowym - Załącznik Nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45255110-3 - Roboty budowlane w zakresie studni

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Na w/w postępowanie nie złożono żadnej oferty .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.