eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Słoneckiego 6 m78 i Węgrzcach, os. Wojskowe 3 m4Ogłoszenie z dnia 2023-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Słoneckiego 6 m78
i Węgrzcach, os. Wojskowe 3 m4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.kr@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Słoneckiego 6 m78
i Węgrzcach, os. Wojskowe 3 m4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-41346964-92af-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533582

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00522498/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.42 E02; B02 - Remonty kwater, kwater internatowych i lokali mieszkalnych w budynkach Skarbu Państwa oraz Wspólnot i Spółdzielni -OR Kraków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://amw.eb2b.com.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w pkt I SWZ, za wyjątkiem przypadków wskazanych w SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy.
WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE DOT. KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ:
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym
5
https://amw.eb2b.com.pl/user/terms). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP-OK.2616.454.2023 oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki organizatora” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
5) Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
6) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
c. d. w informacjach dodatkowych

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Wskazano w załączniku nr 8 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wskazano w załączniku nr 8 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OK.2616.454.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont lokali mieszkalnych w Krakowie ul. Słoneckiego 6 m78 i Węgrzcach, os. Wojskowe 3 m4”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr: 1a (Opis Przedmiotu zamówienia), 1b (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Remontowych), 1c (Przedmiary) do SWZ.
3. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne
45300000-0 – roboty instalacyjne w budynkach
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Powody niedokonania podziału zamówienia na części: Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części ze względów technicznych i organizacyjnych. Zamówienie dotyczy jednego rodzaju robót w kwaterze i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych w dwóch miejscowościach na terenie tego samego województwa.
Podział zamówienia na części mógłby spowodować wyższe ceny lub brak zainteresowania zamówieniem przez potencjalnych wykonawców.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę urządzeń/produktów/materiałów równoważnych w stosunku do opisanych i podanych
w przedmiarze robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), pod warunkiem, że będą posiadały równoważne lub lepsze parametry. Za urządzenia, produkty bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same lub lepsze
(w stosunku do przyjętych w dokumentacji) istotne parametry charakterystyczne (techniczne, funkcjonalne, użytkowe i jakościowe), a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie ujemnie na prawidłowe funkcjonowanie, trwałość i niezawodność rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 98 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: Cena oferty brutto (parametr C) - waga 100%,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.) – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia – według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają postanowienia rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów oraz oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).
13
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
2) Sporządzony na podstawie przedmiarów robót podpisany (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego punktu) szczegółowy kosztorys ofertowy zawierający szczegółową wycenę poszczególnych robót wraz ze spisem i kosztami koniecznych do ich wykonania materiałów, robocizny i sprzętu (jako wydruk
9
z programu kosztorysowego), opracowany zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XXIII SWZ. Zaleca się sporządzenie kosztorysu ofertowego w formacie .pdf*,
3) Pełnomocnictwo upoważniające do podpisania oferty i dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik;
4) Pełnomocnictwo (lub inny dokument, z którego wynika umocowanie) do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
5) Uzasadnienie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy;
6) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu uwzględniające przesłanki wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego dla podmiotu udostępniającego zasoby wraz ze zobowiązaniem tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeśli dotyczy);
7) Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
jeżeli dotyczy;
Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy, lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Przewidywany rodzaj i zakres zmian został określony w par 12 projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://amw.eb2b.com.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy z sekcjiIII–pkt3.6.)Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
6.Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż4/1mb/s,
2)komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8GB,procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2,4 GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows, Mac OS, Linux z aktualnym wsparciem technicznym producenta (sugeruje się nie starsze niż 3 lata od daty wszczęcia postępowania)
3)zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; sugeruje się najnowsze wersje: Chrome,Safari,Edge,Firefox,Opera
4)włączona obsługa JavaScript,
5)zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np.Acrobat Reader dla plików w formacie.pdf).
7.Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje o których mowa w SWZ, składane za pośrednictwem Platformy, należy wczytać jako załączniki, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc”–„Instrukcje”.
8.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składające się na ofertę, składane są przez Wykonawcę przy użyciu zakładki„Złóż ofertę”.
9.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia, uzupełnienia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane przez Wykonawcę po terminie składania ofert (np. na wezwanie Zamawiającego), składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
10.Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, wnioski o przeprowadzenie wizji lokalnej itp., także składane są na Platformę przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
11.Wykonawcy mogą kierować zapytania do Zamawiającego, także mailowo na adres:dzp.kr@amw.com.pl z dopiskiem: „Postępowanie nrDZP-OK.2616.454.2023”. Zapytania kierowane na inne adresy mailowe Zamawiającego–nie będą rozpatrywane.
12.Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 250MB.W przypadku dokumentów podpisywanych podpisem zaufanym do10MB.
13.Dokumenty przekazywane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej są sporządzane, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z2020r.,poz.2452) – zwane dalej jako „Rozporządzenie”–w związku z art.18 ustawy z dnia 17lutego2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.z 2023r.,poz.57z późn. zm.), odsyłającym do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj.Dz.U.z2017 r.,poz. 2247zpóźn. zm.) oraz zgodnie z formatami podpisu elektronicznego określonymi w tych przepisach prawa – w szczególności w formatach: .pdf,.doc,.docx,.rtf,.odt.,.xades,.pades,.txt,.xls, .xlsx,.zip.
14.Informacja na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:
1)szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
2)formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
3)wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
4)pliki oferty wczytane przez wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są w Platformie jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
5)oznaczenie czasu odbioru danych przezPlatformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss),znajdującą się po lewej stronie dokumentu wkolumnie„Data przesłania”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.