eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Mazowiecka › Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka - etap XOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – etap X

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. gen. Władysława Sikorskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminaostrowmaz@home.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostrowmaz.home.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – etap X

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ad42464f-935c-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533526

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00029357/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka – etap X

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad42464f-935c-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami: Anna Gutowska, e mail:
a.gutowska@gminaostrowmaz.home.pl. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert (instrukcja dotycząca oferty jest w pkt XII i XIII SWZ), odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Za pośrednictwem „Formularzy do
komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W
przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla
dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia /podmiotu
udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu
(zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub
dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używane w celu korzystania
z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem: „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesłanych jako załącznik do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IG.271.40.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa zebrania, załadunku oraz przygotowania do transportu i transport, a także przekazania składowanych na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka wyrobów zawierających azbest (zwanych dalej azbestem) do unieszkodliwienia metodami dopuszczonymi do stosowania w Polsce. Zamawiający informuje, że azbest składowany na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka nie jest przygotowany do transportu, może znajdować się w kilku miejscach na jednej nieruchomości, bezpośrednio na ziemi.
Na czynności związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia składają się w szczególności:
a) wcześniejsza ocena miejsca i stanu składowanego azbestu;
b) odebranie azbestu z każdego miejsca, w którym jest on składowany;
c) poinformowanie właściciela nieruchomości o zamiarze odbioru azbestu na minimum jeden dzień przed planowanym odbiorem;
d) poinformowanie Zamawiającego drogą elektroniczną o planowanych odbiorach azbestu na jeden dzień przed planowanym odbiorem;
e) przygotowanie azbestu do transportu - zebranie, odpowiednie zapakowanie i oznaczenie;
f) zważenie odbieranego azbestu w obecności właściciela nieruchomości;
g) wypełnienie i podpisanie oświadczenia (załącznik nr 1 do umowy) dla każdej nieruchomości;
h) uporządkowanie terenu, na którym składowany był azbest;
i) transport do miejsca utylizacji i przekazanie do utylizacji;
j) przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko posiadające zezwolenie na przyjmowanie odpadów zawierających azbest, tzw. kart przekazania odpadu;
k) wykonanie zdjęć na każdym etapie prowadzonych czynności, tj. przed przygotowaniem azbestu do transportu, w trakcie załadunku, po uprzątnięciu terenu, na którym składowany był azbest, podczas ważenia, podczas przekazywania w miejscu utylizacji; zdjęcia przed przygotowaniem do transportu i po uprzątnięciu terenu należy wykonać dla każdej nieruchomości;
l) przekazanie Zamawiającemu na płycie CD lub DVD lub drogą elektroniczną zdjęć wraz z opisem pozwalającym na identyfikację nieruchomości na zdjęciach;
m) przekazanie Zamawiającemu kart przekazania odpadów jako dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów na składowisko, którego prowadzący posiada zezwolenie na unieszkodliwianie tego typu odpadów;
n) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu zestawienia kart przekazania odpadów z poszczególnych nieruchomości, którego wzór stanowi załącznik nr 2 umowy.
Szacunkowa ilość wyborów zawierających azbest wynosi 209,30 Mg.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90650000-8 - Usługi usuwania azbestu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają stosowne zezwolenia na transport wyrobów
zawierających azbest.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, należy przedłożyć (przed podpisaniem umowy)
zezwolenie na transport wyrobów zawierających azbest.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający ustala wadium w wysokości: 1000,00 zł.
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert na cały okres związania ofertą w jednej z następujących form:
1) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrów Mazowiecka
nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 tytułem „wadium znak sprawy IG.271.40.2023”;
2) gwarancjach bankowych – oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych – oryginał gwarancji w postaci elektronicznej;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2022 r. poz. 2080 z zm.) – oryginał poręczenia w postaci elektronicznej.
3. Zwrot wadium:
1) na wniosek wykonawcy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni
od dnia złożenia wniosku w przypadkach: wycofania przez wykonawcę oferty przed upływem terminu składania ofert; odrzucenia oferty wykonawcy;
po wyborze najkorzystniejszej oferty (nie dotyczy wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą); po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia; złożenie wniosku o zwrot wadium jest jednoznaczne z utratą przez wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej;
2) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływ terminu związania ofertą; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego; unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie
na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;
3) wniesionego w pieniądzu – Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę w formularzu oferty, a gdy ten nie zostanie podany,
na rachunek bankowy, z którego wadium wpłynęło do Zamawiającego;
4) wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń – Zamawiający zwraca je poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
4. Dokument wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać:
1) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie;
2) sposób i adres, na który zamawiający zobowiązany jest przekazać oświadczenie o zwolnieniu wadium.
5. Zatrzymanie wadium - w przypadku pieniądza wraz z odsetkami, a w przypadku gwarancji lub poręczenia poprzez wystąpienie z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów
lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy także spółek cywilnych), oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 3 do SWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym w pkt VII (załącznik nr 2 do SWZ).
składa każdy z wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają również oświadczenie,
z którego będzie wynikać który zakres robót wykonają poszczególni wykonawcy. (załącznik nr 4 do SWZ).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określa załącznik nr 1 do SWZ - projekt umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ad42464f-935c-11ee-9ee7-e2087ac16d09

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.