eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości.Ogłoszenie z dnia 2023-12-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930090240

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Weigla 5

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-981

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@4wsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.4wsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1dbec778-9376-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533475

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034164/75/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.22 ODZIEŻY OCHRONNEJ DLA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH ORAZ PERSONELU ZABEZPIECZENIA I OBSŁUGI SZPITALA

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej -
Platformy zakupowej „openNexus” https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej. Zamawiający,
określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
- włączona obsługa JavaScript,
- zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
- Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415).
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
6. Dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18
ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 PZP. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc
.xls .jpg (.jpeg). W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: zip.7Z.
7. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w instrukcji „SKŁADANIE OFERT W POSTĘPOWANIACH” dostępnej na Platformie
zakupowej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: abi@4wsk.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 PZP.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP. przez okres 4 lat od dnia
zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan na podstawie art. 15 RODO
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po
stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administrator danych informuje, że:
1) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.100.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa odzieży dla personelu medycznego, kuchennego i utrzymania czystości.

4.2.6.) Główny kod CPV: 18400000-3 - Odzież specjalna i dodatki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

18443300-9 - Nakrycia głowy

33199000-1 - Odzież medyczna

18222200-3 - Komplety odzieżowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenie z tytułu niezrealizowania pełnej ilości
przedmiotu zamówienia. Niezrealizowana część umowy nie będzie większa niż 50% ceny brutto umowy. Zamówienie
gwarantowane wynosi 50% ceny brutto umowy. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się
umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości towaru na takich samych zasadach jak dostawy objęte zamówieniem
gwarantowanym.
2. Zamawiający zastrzega, że część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem
Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z opcji w przypadku braku rzeczywistych potrzeb przedmiotu umowy,
bądź braku środków finansowych na ten cel.
3. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania przedmiotowej umowy. Pisemna forma powiadomienia Wykonawcy
o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego, jest wiążąca dla Wykonawcy w zakresie realizacji wszystkich warunków
określonych w niniejszej umowie dla zakupu realizowanego w ramach opcji. W przypadku skorzystania przez
Zamawiającego z prawa opcji postanowienia niniejszej umowy obowiązują odpowiednio.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy sukcesywnej i reklamacyjnej

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej tzn. posiadają doświadczenie zapewniające wykonanie zamówienia.
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna należyte wykonanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
min 2 (dwóch) dostaw chemicznych środków czyszczących i myjąco-dezynfekujących, w postaci koncentratów dozowanych
przez specjalistyczne dozowniki wraz z ich najmem oraz chemicznych środków i materiałów do utrzymania czystości i
higieny (lub dostaw o podobnych charakterze) o wartości minimum:
Dla: DOSTAWY ODZIEŻY DLA PERSONELU MEDYCZNEGO, KUCHENNEGO I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI : 240 000,00 PLN brutto każda (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych, 00/100);

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu:
1) wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A do SWZ).
2. Pozostałe podmiotowe środki dowodowe:
1) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:
a) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 SWZ, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych
środków;
3) Podmiotowe środki dowodowe należy złożyć na Platformie zakupowej w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, nie
krótszym niż 5 dni od daty wezwania (dotyczy wykonawcy, którego ofertę najwyżej oceniono). Podmiotowe środki dowodowe należy
sporządzić:
a) w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub zaufanym lub podpisem osobistym lub
b) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu sporządzonego w postaci papierowej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Inne dokumenty:
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od
Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru. Dokument należy złożyć wraz z ofertą.
4. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
(szerzej - rozdział IX SWZ)
5. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby (załącznik nr 6 do SWZ), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik 1B do SWZ).
(szerzej - rozdział IX SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz dostaw (wg wzory stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane –
potwierdzający warunek opisany w Rozdziale VIII pkt 4) oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1.1 Certyfikatu zgodności z Polską Normą PN-P – 84525:1998 (...) cd. SWZ
a) (Odzież medyczna – kategoria I) wystawiony przez np. Polskie Centrum Badan i Certyfikacji (PCB i C)
lub przez niezależną, akredytowaną jednostkę jak np. Instytut Włókiennictwa – dotyczy poz. 1 – 8
b) Certyfikat zgodności z Polską Normą na zastosowaną w odzieży tkaninę
- pkt 4.2 normy PN-EN ISO 13688:2013 – 12 „Odzież ochronna. Wymagania ogólne” w zakresie zawartości amin rakotwórczych, wartości pH, odporności wybarwień na pot;
- tabelę 2 normy PN-P84525:1998 „Odzież robocza. Ubrania robocze” (z wyłączeniem przepuszczalności powietrza);
1.2 Karty technicznej tkanin zawierającej jej parametry - a w szczególności wymienione w SWZ, użyte do produkcji odzieży - wystawionej przez producenta tkanin z opisem, do uszycia której odzieży tkanina będzie przeznaczona;
1.3 Oświadczenie Wykonawcy o zgodności z Polską Normą PN-P 84525:1998 pkt. 2.3.2.4 i 2.3.2.5 na zastosowane w odzieży guziki (wzór Załącznik nr 4 do SWZ);
Uwaga! Na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.4 Certyfikatu Oeko-Tex Standard 100 w II klasie produktów (wyroby tekstylne, których duża część powierzchni znajduje się w bezpośrednim kontakcie ze skórą) ważny na dzień otwarcia ofert – wystawiony w oryginale przez Instytut Włókiennictwa lub Autoryzowane Centrum Certyfikacyjne Stowarzyszenia Oeko- Tex dla tej procedury – świadczący o przyjazności tkaniny dla skóry oraz że nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych m. in. pestycydów, chloro-fenoli, formaldehydu, barwników alergizujących, zabronionych barwników azotowych i ekstrahowanych metali ciężkich lub równoważny – który potwierdza wszystkie normy Certyfikatu Oeko-Tex Standard 100
(...) cd. SWZ
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).
1.5 Oświadczenie, że tabele rozmiarowe stosowane w firmie Wykonawcy są zgodne z normą PN-EN 13402- 3:2017-11 (wzór Załącznik nr 5 do SWZ)
Uwaga! Na żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wyżej wymienione dokumenty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem możliwości naliczania kar umownych i możliwości odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
1.6 Zamawiający wymaga profesjonalnego katalogu odzieży, gdzie odzież zaprezentowana jest na modelach dla wszystkich pozycji z ich zaznaczeniem zakreślaczem oraz opisem, których pozycji oferta dotyczy. (...) cd. SWZ
Uwagi dot. katalogu:
o Nie dopuszcza się rysunków technicznych, zdjęć, kserokopii i wydruków komputerowych proponowanej odzieży;
o Odzież ma być przedstawiona w katalogu wyraźnie, w kolorze, dając możliwość porównania i sprawdzenia prezentowanej odzieży z opisem SWZ;
o Zamawiający na podstawie katalogu oceni n/w parametry wizualne:
- sposób zapinania bluz,
- rozmieszczenie i ilość kieszeni,
- sposób wykończenia przy szyi (z kołnierzykiem, bez kołnierzyka),
- wykończenie lamówkami kieszonek i rękawów.
o Katalog powinien wyraźnie przedstawiać przedmiot zamówienia pozwalając na łatwą i nie budzącą wątpliwości identyfikację proponowanych wzorów odzieży i ich parametrów określonych w SWZ.
1.7Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowane wyroby będą spełniały wymagania dla odzieży opisanej w SWZ w zakresie opisu technicznego wykonania odzieży (jakość szwów, ściegów, zespoleń, podwinięć, obrzuceń, guzików) – wzór Załącznik nr 6 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą.
2. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą na Platformie zakupowej w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub zaufanym lub podpisem osobistym: w oryginale lub w postaci cyfrowego
odwzorowania dokumentu sporządzonego w oryginale w postaci papierowej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Przepisu pkt 4 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie dotyczące wykluczenia w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) - załacznik 1A i/lub 1B do SWZ.
2. Poleganie na zasobach innych podmiotów (vide Rozdział IX SWZ) :
1) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku
wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca:
a) składa wraz z ofertą zobowiązanie (wzór – Załącznik nr 6 do SWZ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą
okoliczność;
b) składa wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące
tych podmiotów, w zakresie wskazanym w SWZ (wzór – Załącznik nr 1B do SWZ);
c) w terminie określonym w pkt 2 ppkt 4), przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam
wskazane.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5900,00 zł (słownie: piec tysięcy dziewięćset złotych,
00/00) przed upływem terminu składania ofert. Kwota ta dotyczy całości przedmiotu zamówienia (PLN)
2) Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu: wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek zamawiającego Bank Gospodarstwa
Krajowego Region Dolnośląski nr 07 1130 1033 0018 7991 8520 0007 z zaznaczeniem: ,,Wadium - znak sprawy:
4WSzKzP.SZP.2612.100.2023” - środki finansowe powinny wpłynąć na konto zamawiającego do dnia 13 kwietnia 2023r. do
godz. 11:00 pod rygorem odrzucenia oferty;
Uwaga!
Pierwsza sesja księgowania w Banku Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski – prowadzącym rachunek
zamawiającego odbywa się po godz. 10.00. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w
wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek zamawiającego. Skuteczne wniesienie wadium
w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający
zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium
został załączony do oferty;
b) Gwarancjach bankowych;
c) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299).
3) Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji,
poręczeniach, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu 30 dni na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy;
a) Nazwę dającego zlecenie (wykonawcy) beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib;
b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
c) Kwotę gwarancji;
d) Termin ważności gwarancji;
e) Zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub
bezwarunkowo, na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji).
4) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5) Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi posiadać ważność nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą.
6) Wadium złożone w formie innej niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące
utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:
1) Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z
wykonawców);
2) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z
ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z
postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.
4. Wspólników spółki cywilnej obowiązują przepisy dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o których mowa w art. 58 ustawy PZP.
5. Zgodnie z art. 117 ust. 1 PZP zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ warunków udziału w
postępowaniu, mając na uwadze, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne tzn.:
1) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w
art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i
zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
3) W przypadku, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) i 2), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
o do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni
wykonawcy;
4) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może
żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szerzej, Rozdział XXII SWZ:
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, określone zostały w Załącznik nr 3 do SWZ, w którym zaleca się wypełnić wszystkie miejsca wykropkowane z
wyjątkiem numeru umowy, daty jej zawarcia oraz dołączyć go do oferty. Umowę będzie uznawało się za zawartą w dacie
wymienionej we wstępie umowy.
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian zakresu umowy na podstawie przesłanek wymienionych w art. 455 PZP.
3. Oprócz przesłanek wymienionych w art. 455 PZP zamawiający przewiduje następujący zakres zmian w umowie, które
będą mogły być wprowadzone w formie aneksu:
1) Wszystkie wartości netto określone przez wykonawcę są ustalone na okres obowiązywania umowy. Zamawiający
dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku, gdy wartości netto przedmiotu umowy obniżą się, przy czym
konsekwencje rachunkowe stosuje się odpowiednio.
2) Urzędowa zmiana stawek podatku VAT w okresie obowiązywania umowy obowiązuje z mocy prawa.
3) W przypadku niewykorzystania wartości umowy zamawiający dopuszcza w formie aneksu wydłużenie terminu
obowiązywania umowy nie więcej jednak niż o 36 miesięcy od daty jej zakończenia.
4) Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji przez okres 12 miesięcy.
4. W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania umowy Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w Załączniku nr
3 do SWZ może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy w przypadku:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2207),
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę.
5. Waloryzacja o której mowa w pkt 4 nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z
uzasadnieniem (...)
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia o której mowa w pkt 4 obowiązywać będzie od dnia zawarcia aneksu w tym zakresie.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zmiany będą konieczne i korzystne dla zamawiającego
(...).
8. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
– RODO (Dz. U. UE. L 119 z 04.05.2016 s. 1) – dalej RODO, które nakładają szereg szczegółowych obowiązków na
administratorów oraz podmioty przetwarzające dane osób fizycznych (...).
9. Zamawiający dopuszcza w formie aneksu zmianę umowy w przypadku zaniechania produkcji określonego gatunku lub
wprowadzenia przedmiotu umowy nowej generacji (...).
10. Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w przypadku zmiany numerów katalogowych przez producenta przy
jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian cen na wyższe (...).
11. Zmiana siedziby wykonawcy nie stanowi zmiany treści umowy i nie wymaga aneksu do umowy.
12. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/4wsk/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty należy dołączyć:
1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ;
2) Formularz cenowy w postaci: Formularza cenowego – Załącznik nr 2 do SWZ;
3) Pełnomocnictwo – w przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo
określające jego zakres i podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo należy
sporządzić:
a) w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowany, zaufanym lub podpisem osobistym lub
b) w postaci elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii
z okazanym dokumentem - opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza (art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991r. Prawo o notariacie - t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1192 ze zm.);
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;
5) Przedmiotowe środki dowodowe wyszczególnione w rozdziale V SWZ – oświadczenia i/lub dokumenty;
6) Oryginał gwarancji/poręczenia, jeżeli wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniądz – NIE DOTYCZY
PRZEDMIOTOWEGO POSTĘPOWANIA.
7) Zastrzeżenie wraz z uzasadnieniem mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica
przedsiębiorstwa na podstawie art. 18 ust. 3 PZP.
8) Oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ (wzór) - Załącznik nr 1A;
9) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ (wzór) - Załącznik nr
1B (jeżeli dotyczy);
10) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania - odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru;
11) Zobowiązanie (wzór – Załącznik nr 8 do SWZ) podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.