eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jeżewo › Budowa dróg gminnych na terenie Gminy JeżewoOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jeżewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351015

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świecka 12

1.5.2.) Miejscowość: Jeżewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-131

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 180 25

1.5.8.) Numer faksu: 52 52 281 49

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jezewo.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jezewo.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-623cb879-9374-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00533424

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00006338/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa dróg gminnych na terenie Gminy Jeżewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/859144

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512KB/S
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV2 GH lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux, lub ich nowsze wersje
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JawaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowane wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Instytutu miar.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:
1) drogą elektroniczną: sekretariat@jezewo.eu
2) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/859144

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRiB.271.12.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I
Budowa drogi gminnej – ul. Na Wężowcu – I Etap
Budowa I etapu drogi ul. Na Wężowcu jest zlokalizowana w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo na działkach o numerach ewidencyjnych: 135/10, 220/1, 220/2, 221/1, 221/11 obręb Jeżewo oraz 2/33, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/59, 6/60, 8/2, 9/24, 9/25, 10/3, 10/4 obręb Lipienki.
Teren inwestycji położony jest w całości na terenie Borów Tucholskich.
Początek I etapu budowy drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1215C a koniec na działce nr 8/2 obręb Lipienki, gmina Jeżewo.
Długość projektowanej drogi wynosi 933,01 m.
W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:
- przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),
- rozbiórka elementów dróg,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów piaskiem wraz z zagęszczeniem i odtworzeniem konstrukcji istniejących nawierzchni,
- budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego,
- przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV i SN 15 kV,
- przebudowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej (obrócenie włazów, dobudowa nowych stopni złazowych),
- przebudowa kolidujących ogrodzeń,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- ustawienie oporników kamiennych,
- ustawienie oporników i obrzeży betonowych,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni jezdni (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) z betonu asfaltowego,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej (kolor) oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni chodnika (dojścia do furtek) z betonowej kostki brukowej,
- wykonanie wybrukowania na łuku o nawierzchni z kostki kamiennej 15/17 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym progów zwalniających listwowych),
- regulacja wysokościowa istniejących zaworów, studni oraz pokrywy przepompowni (nowe pierścienie regulacyjne oraz zabezpieczenie wywietrzników),
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących sieci podziemnych,
- wykonanie terenów zielonych wraz z profilowaniem, humusowaniem i obsianiem trawą,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- inwentaryzacja powykonawcza.
Założenia projektowe dla budowanej drogi gminnej:
- Klasa drogi - „D”
- Kategoria ruchu – KR1
- Prędkość projektowa – 30 km/h
- Szerokość jezdni – 5,00 m
- Spadek poprzeczny jezdni na prostej – 2,0%
- Szerokość poboczy – 0,75 m
- Spadek poprzeczny poboczy 8,0%
- Szerokość zjazdów - nie więcej niż szerokość jezdni na drodze
W liniach rozgraniczających budowę drogi gminnej ul. Na Wężowcu etap I i II zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące:
· sieć elektroenergetyczna,
· sieć telekomunikacyjna,
· sieć wodociągowa,
· sieć kanalizacji sanitarnej.
Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami.
UWAGA:
Wszystkie materiały z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako przydatne (w tym drzewo z wycinki kolidujących drzew i krzewów), należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. działkę nr 9/35 obręb Lipienki, gmina Jeżewo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II
Budowa drogi gminnej – ul. Na Wężowcu w obrębie Lipienki, gmina Jeżewo.
Budowa II etapu drogi ul. Na Wężowcu jest zlokalizowana w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Jeżewo, w miejscowości Jeżewo na działkach o numerach ewidencyjnych: 6/60, 7, 8/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 24/2 obręb Lipienki.
Początek II etapu budowy drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 272, a koniec na działce nr 8/2 obręb Lipienki, gmina Jeżewo.
Długość projektowanej drogi wynosi 1282,33 m.
W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:
- przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),
- rozbiórka elementów dróg,
- wycinka kolidujących drzew i krzewów,
- usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów piaskiem i warstwą wzmacniającą z gruntu stabilizowanego cementem Rm = 2,5 Mpa oraz odtworzeniem istniejących konstrukcji nawierzchni,
- budowa fragmentu oświetlenia drogowego i kanału technologicznego,
- przełożenie poza krawędź drogi istniejącego kabla telekomunikacyjnego oraz zabezpieczenie kabla rurami ochronnymi,
- przestawienie istniejących hydrantów,
- przebudowa istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką,
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod konstrukcje poszczególnych nawierzchni,
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- ustawienie oporników betonowych,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 Mpa,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna),
- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonu asfaltowego, z betonowej kostki brukowej (kolor) oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- regulacja wysokościowa istniejących zaworów,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- inwentaryzacja powykonawcza.
Zestawienie powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników:
Powierzchnia jezdni – 5970,20 m²
Powierzchnia parkingów - nie dotyczy
Powierzchnia placów - nie dotyczy
Powierzchnia chodników - nie dotyczy
Powierzchnia zjazdów – 391,40 m²
Powierzchnia poboczy – 1760,30 m²

W liniach rozgraniczających budowę drogi gminnej ul. Na Wężowcu etap I i II zlokalizowane są następujące urządzenia towarzyszące:
· sieć elektroenergetyczna,
· sieć telekomunikacyjna,
· sieć wodociągowa,
· sieć kanalizacji sanitarnej.
Przed przystąpieniem do realizacja zadania należy zgłosić rozpoczęcie prac do w/w instytucji oraz stosować się do zaleceń zawartych w uzgodnieniach. Prace należy prowadzić z zachowaniem wymogów, ustaleń oraz warunków zawartych w tych uzgodnieniach. W strefie wystąpienia uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością pod nadzorem pracowników technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami.
UWAGA:
Wszystkie materiały z rozbiórki zakwalifikowane przez Zamawiającego jako przydatne (w tym drzewo z wycinki kolidujących drzew i krzewów), należy wywieźć na miejsce wskazane przez Zamawiającego, tj. działkę nr 9/35 obręb Lipienki, gmina Jeżewo.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają :
- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno świadczenie polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego, której wartość wynosiła minimum 3.000.000,00 złotych brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100)
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- kierownika budowy – osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń, wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
- kierownika robót - osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi w branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności z zakresu budowy sieci elektroenergetycznych oraz automatyki kontrolno-pomiarowej i automatyzacji lub posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych lub ważne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie prac które będą przedmiotem zamówienia i za które będzie odpowiedzialny, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane za granicą, zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa w postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik nr 5 do SWZ;
c) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 8 do SWZ.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/859144

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryterium, którym będzie kierował się Zamawiający przy ocenianiu ofert jest cena.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.