eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安idnik › "Ubezpieczenie maj徠ku i innych interes闚 Powiatu 安idnickiego w 安idniku"Og這szenie z dnia 2023-12-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
„Ubezpieczenie maj徠ku i innych interes闚 Powiatu 安idnickiego w 安idniku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiat 安idnicki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019460

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Niepodleg這軼i 13

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安idnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@powiatswidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://www.powiatswidnik.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

„Ubezpieczenie maj徠ku i innych interes闚 Powiatu 安idnickiego w 安idniku”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-527775ec-9363-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00533056

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Post瘼owanie prowadzone za po鈔ednictwem „platformazakupowa.pl” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Zamawiaj帷y, zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie, okre郵a niezb璠ne wymagania sprz皻owo - aplikacyjne umo磧iwiaj帷e prac na „platformazakupowa.pl”, tj.:
a. sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s, b. komputer klasy PC lub MAC o nast瘼uj帷ej konfiguracji: pami耩 min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z system闚 operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c. zainstalowana dowolna, inna przegl康arka internetowa ni Internet Explorer, d. w陰czona obs逝ga JavaScript, e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y format plik闚 .pdf, f. Szyfrowanie na „platformazakupowa.pl” odbywa si za pomoc protoko逝 TLS 1.3. g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platform zakupow stanowi dat oraz dok豉dny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem G堯wnego Urz璠u Miar.
Formaty plik闚 wykorzystywanych przez wykonawc闚 powinny by zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTR紟 z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie og這szenia jednolitego tekstu rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, minimalnych wymaga dla rejestr闚 publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymaga dla system闚 teleinformatycznych”. Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie format闚: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczeg鏊nym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie jednego z format闚: 1/.zip, 2/.7Z. W鈔鏚 format闚 powszechnych a NIE wyst瘼uj帷ych w rozporz康zeniu wyst瘼uj: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty z這穎ne w takich plikach zostan uznane za z這穎ne nieskutecznie.
Ze wzgl璠u na niskie ryzyko naruszenia integralno軼i pliku oraz 豉twiejsz weryfikacj podpisu, zamawiaj帷y zaleca, w miar mo磧iwo軼i, przekonwertowanie plik闚 sk豉daj帷ych si na ofert na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
Pliki w innych formatach ni PDF zaleca si opatrzy zewn皻rznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pami皻a, aby plik z podpisem przekazywa 陰cznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiaj帷y zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka os鏏, stosowa podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie r騜nymi rodzajami podpis闚 np. osobistym i kwalifikowanym mo瞠 doprowadzi do problem闚 w weryfikacji plik闚.
Zamawiaj帷y zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowa mo磧iwo嗆 prawid這wego wykorzystania wybranej metody podpisania plik闚 oferty.
Zaleca si, aby komunikacja z wykonawcami odbywa豉 si tylko na Platformie za po鈔ednictwem formularza “Wy郵ij wiadomo嗆 do zamawiaj帷ego”, nie za po鈔ednictwem adresu email.
Osob sk豉daj帷 ofert powinna by osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
Ofert nale篡 przygotowa z nale篡t staranno軼i dla podmiotu ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odst瘼u czasu do zako鎍zenia przyjmowania ofert/wniosk闚. Sugerujemy z這瞠nie oferty na 24 godziny przed terminem sk豉dania ofert/wniosk闚.
Podczas podpisywania plik闚 zaleca si stosowanie algorytmu skr鏒u SHA2 zamiast SHA1.
Je郵i wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze郾iejsze podpisanie ka盥ego ze skompresowanych plik闚.
Zamawiaj帷y rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
Zamawiaj帷y zaleca aby nie wprowadza jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Mo瞠 to skutkowa naruszeniem integralno軼i plik闚 co r闚nowa積e b璠zie z konieczno軼i odrzucenia oferty w post瘼owaniu.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): a. Administratorem pa雟twa danych osobowych przetwarzanych w zwi您ku z prowadzeniem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego b璠zie jest Powiat 安idnicki w 安idniku reprezentowany przez Zarz康 Powiatu w 安idniku, Mog si Pa雟two z nami kontaktowa w nast瘼uj帷y spos鏏:listownie na adres: Starostwo Powiatowe w 安idniku ul. Niepodleg這軼i 13, 21-040, poprzez e mail: poczta@powiatswidnik.pl, telefonicznie: 81 468-71-01,
b. Wyznaczyli鄉y inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z kt鏎 mog si Pa雟two kontaktowa we wszystkich sprawach dotycz帷ych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwi您anych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mog si Pa雟two kontaktowa w nast瘼uj帷y spos鏏: listownie na adres: Powiat 安idnicki w 安idniku ul.Niepodleg這軼i 13, 21-040 安idnik, poprzez e-mail: iod@powiatswidnik.pl
c. Cel przetwarzania Pa雟twa danych oraz podstawy prawne Pa雟twa dane b璠 przetwarzane w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego. Podstawa prawn ich przetwarzania jest Pa雟twa zgoda wyra穎na poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz nast瘼uj帷e przepisy prawa:ustawa z dnia 11 wrze郾ia 2019 roku Pzp oraz akty wykonawcze to tej瞠 ustawy,ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
d. Okres przechowywania danych Pa雟twa dane pozyskane w zwi您ku z post瘼owaniem o udzielenie zam publ przetwarzane b璠 przez okres 4 lata: od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia.
e. Komu przekazujemy Pa雟twa dane?
▪ Pa雟twa dane pozyskane w zwi您ku z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego przekazywane b璠 wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdy co do zasady post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego jest jawne.
▪ Ograniczenie dost瘼u do Pa雟twa danych o kt鏎ych mowa wy瞠j mo瞠 wyst徙i jedynie w szczeg鏊nych przypadkach je郵i jest to uzasadnione ochron prywatno軼i zgodnie z ustaw Pzp
▪ Ponadto odbiorc danych zawartych w dokumentach zwi您anych z post瘼owaniem o za m闚ienie publiczne mog by podmioty z kt鏎ymi Powiat zawar umowy lub porozumienie na korzystanie z udost瘼nianych przez nie system闚 informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wy陰cznie do mo磧iwo軼i zapoznania si z tymi danymi w zwi您ku ze 鈍iadczeniem us逝g wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorc闚 tych obowi您uje klauzula zachowania poufno軼i pozyskanych w takich okoliczno軼iach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
f. Przekazywanie danych poza EOG W zwi您ku z jawno軼i post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego Pa雟twa dane mog by przekazywane do pa雟tw z poza EOG z zastrze瞠niem, o kt鏎ym mowa w punkcie e ppkt 2).
g. Przys逝guj帷e Pa雟twu uprawnienia zwi您ane z przetwarzaniem danych osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w zwi您ku z prowadzonym post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego przys逝guj Pa雟twu nast瘼uj帷e uprawnienia:prawo dost瘼u do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usuni璚ia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nast瘼uje w celu wywi您ania si z obowi您ku wynikaj帷ego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania w豉dzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odr瑿ne mog wy陰czy mo磧iwo嗆 skorzystania z tego praw, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzysta z powy窺zych praw, nale篡 si skontaktowa z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe zawarte s w punktach a i b.
h. Obowi您ek podania danychPodanie danych osobowych w zwi您ku udzia貫m w post瘼owaniu o zam闚ienia publiczne nie jest obowi您kowe, ale mo瞠 by warunkiem niezb璠nym do wzi璚ia w nim udzia逝. Wynika to st康, 瞠 w zale積o軼i od przedmiotu zam闚ienia, zamawiaj帷y mo瞠 膨da ich podania na podstawie przepis闚 ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepis闚 wykonawczych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

a) I cz窷 zam闚ienia – „Ubezpieczenie maj徠ku i odpowiedzialno軼i cywilnej Powiatu 安idnickiego w 安idniku”, kt鏎e obejmuje:
• ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
• ubezpieczenie sprz皻u elektronicznego
• ubezpieczenie odpowiedzialno軼i cywilnej z tytu逝 prowadzonej dzia豉lno軼i i/lub posiadanego mienia

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 66510000-8 - Us逝gi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczeg鏊ne fakultatywne (Kd)”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

II cz窷 zam闚ienia – „Ubezpieczenie maszyn, urz康ze i sprz皻u budowlanego od uszkodze”

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 66510000-8 - Us逝gi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczeg鏊ne fakultatywne (Kd)”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

c) III cz窷 zam闚ienia – „Ubezpieczenie pojazd闚 mechanicznych Powiatu 安idnickiego w 安idniku (ubezpieczenie komunikacyjne)”, kt鏎e obejmuje:
• Obowi您kowe ubezpieczenie odpowiedzialno軼i cywilnej posiadaczy pojazd闚 mechanicznych za szkody wyrz康zone ruchem tych pojazd闚 (OC p.p.m.)
• Ubezpieczenie odpowiedzialno軼i cywilnej posiadaczy pojazd闚 mechanicznych za szkody powsta貫 w zwi您ku z ruchem pojazd闚 na terenie pa雟twa nale膨cych do Systemu Zielonej Karty, a nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej (tzw. ubezpieczenie Zielona Karta – ubezpieczenie bezsk豉dkowe, je郵i wykonawca takie posiada)
• Ubezpieczenie auto-casco (AC)
• Ubezpieczenie assistance pojazd闚 (ASS)
• Ubezpieczenie mini assistance (ubezpieczenie bezsk豉dkowe, je郵i wykonawca takie posiada)
• Ubezpieczenie nast瘼stw nieszcz窷liwych wypadk闚 (NNW).

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 66510000-8 - Us逝gi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczeg鏊ne fakultatywne (Kd)”

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1) O udzielenie zam闚ienia w ramach I, II i III cz窷ci zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj poni窺zy warunek udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej
a) spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, okre郵one w art. 112 ust. 2 pkt. 2 i art 114 ustawy, dotycz帷e posiadania odpowiedniego o zezwolenia, licencji, koncesji, lub wpisu do rejestru dzia豉lno軼i regulowanej, je瞠li ich posiadanie jest niezb璠ne do 鈍iadczenia us逝g ubezpieczeniowych w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania. Posiadanie przez Wykonawc zezwolenia na wykonywanie dzia豉lno軼i ubezpieczeniowej w zakresie wszystkich grup ryzyk obj皻ych przedmiotem zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w ustawie z dnia 11 wrze郾ia 2015 r. o dzia豉lno軼i ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 656 z p騧n. zm.). W przypadku gdy Wykonawca rozpocz掖 dzia豉lno嗆 przed wej軼iem w 篡cie ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia豉lno軼i ubezpieczeniowej (Dz.U. Nr 59, poz. 344 z p騧n. zm.) wymagane jest posiadanie zezwolenia Ministra Finans闚 na prowadzenie dzia豉lno軼i ubezpieczeniowej.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wz鏎 (druk), stanowi帷y Za陰cznik nr 2 do SWZ wraz z og鏊nymi warunkami ubezpieczenia ryzyk b璠帷ych przedmiotem zam闚ienia* (nie dotyczy ubezpiecze obowi您kowych);
2) O鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w pkt 11.1) SWZ – za陰czniki nr 3 i 4 do SWZ
3) Potwierdzenie umocowania do dzia豉nia w imieniu wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby:
a) zamawiaj帷y w celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, 膨da z這瞠nia wraz z ofert odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udost瘼niaj帷y zasoby nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w lit a), je瞠li zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
c) je瞠li w imieniu wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w lit a), zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy lub podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby z這瞠nia wraz z ofert pe軟omocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
4) Pe軟omocnictwo do reprezentowania wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si
o udzielenie zam闚ienia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (je瞠li dotyczy).
5) Pe軟omocnictwo, o kt鏎ym mowa w pkt 15.4 pkt 3) lit c) i pkt 4) SWZ, sk豉da si pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie elektronicznej kopii po鈍iadczonej za zgodno嗆 notarialnie - w formatach danych okre郵onych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57
z p騧n. zm.), z zastrze瞠niem format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy,
z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zam przew mo磧iwo嗆 dokonania zmian post zawartej umowy w spr zam pub w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie
kt鏎ej dokonano wyboru Wyk, we wszystkich przyp przewidzianych art. 455 ustawy pzp oraz w przypadku:zmiany o charakt
pr, tj.: z powszechnie obow przepis闚 prawa, w szczeg kc oraz przepis闚 o dz. ubezp, kt鏎e b璠 mia造 wp造w na kszta速
war stanowi podst udzielanej ochr ubezp - w zakresie, w jakim zmiany te dot b璠 niniejszej umowy lub wynikaj帷ych z niej
um闚 ubezp, zmiany przep pr m/nar, kt鏎e zobow b璠zie wdro篡 RP, w tym organy jej adm sam, je郵i Zam b璠zie zobow
uwzgl璠ni je w umowie zawartej przed tak zmian, wydanie decyzji, uchwa, postanowie, rozstrzygni耩, orzecze,
wyrok闚 itp. przez upr organy, kt鏎e b璠 zobowi您ywa造 Zam do zmiany zawj umowy lub wynikaj帷ych z niej um闚 ub,
inne zmiany o charak pr, je郵i powstanie obowi您ek ich wdro瞠nia, w zakr w jakim zmiany te dot b璠 niniejszej umowy lub
wynik z niej um闚 ub; zmiany pod zakresu zam, tj.:utworzenia przez Zam nowych podm, w tym wyodr瑿nionych z podm
dotychczas obj皻ych zam闚ieniem lub powsta造ch w wyniku ich po陰czenia, restrukturyzacji, przekszta販enia, po陰czenia,
podzia逝, komercjalizacji lub zmiany formy pr podm obj皻ych zam, rozwi您ania podm obj皻ego zam; w przypadku zm formy
prawnej podm obj zam, szczeg鏊nie w zw z ich przekszta販eniem w sp馧k pr hand, nowopowsta造 pod lub upowa積iony
przez niego Zam winien wyrazi pisemnie wol kont um闚 ubezp w ci庵u 30 dni, a Wyk wyrazi zgod na przen praw z
um闚 na nowy podmiot, pod warunkiem, 瞠 nowy podmiot b璠zie posiada anal profil dzia豉lno軼i, jak przed zmian i nie
ulegn zmianie zabezp przeciwpo i przeciwkr; w przypadku braku pisemnego potw woli kont ubezp uwa瘸 si, 瞠 um
ubezp wygas豉 z dniem zmiany formy pr, a Wyk dokona zwrotu sk豉dki za niewykorzystany okres ubezp zgodnie z
przepisami Kc i zasadami roz okre w niniejszej umowie; zmiany przedm zakresu zam, tj.: wzrostu albo spadku ilo軼i lub
warto軼i przedm ubezpi ubezp sys sum st (wzrostu albo spadku SU zwi瘯szenia SU w zwi您ku z modernizacj przedmiotu
ubezpi, przeprowadzonymi inwest, adaptacj, rozbudow itp.zmiany wysoko軼i su, wynikaj帷ej ze zobowi您a Zam
zaci庵ni皻ych po zawarciu umowy,zmiany wysoko軼i sg, wynikaj帷ej ze zobowi您a Zam zaci庵ni皻ych po zawarciu
umowy, zmiany wyk dzia i konieczno軼i obj璚ia zmiany tej ochr ubezp, rozsz zakresu ubezp w przypadku ujawnienia si
b康 powstania nowego ryzyka ubezp, nieprzewidzianego lub pomini皻ego w swa i konieczno軼i zawarcia nowego rodzaju
ubezp,modyfikacji zakr ochr ubezp, w tym w zwi您ku ze zobow Zam zaci庵ni皻ymi po zawarciu umowy, wyczerpania su w
ubezp systemem p ryz lub lim odszkodow w kl i innych warunkach umowy ubezp oraz wyczerpania s.g. b康 podlimit闚
odszkod w ubezp oc i konieczno軼i ich uzupe軟ienia; zmiany wynagrodzenia nale積ego Wyk, je郵i zmiany opisane w pkt.
1.1-1.3 b璠 mia造 wp造w na wysoko嗆 tego wynagr: proporcj zwi瘯szenie wynagrodzenia Wyk, z uwzgl postanowie kl aut
pokr lub zwrot przez Wyk sk豉dki za niewykorzystany okr ubezp, zgodnie z zas rozl okre郵onymi w niniejszej umowie - w odn
do zmian zwi您anych ze wzrostem lub spadkiem su, odpowiednie zwi瘯szenie lub zmniejszenie wynagr Wyk w pozosta造ch
przyp, w szczeg odnosz si do uzup su lub sg, lub limit闚 odszk oraz do zwi瘯szenia lub zmniejszenia wielko軼i
ryzyka;warto嗆 zmiany wynagrodzenia Wyk musi by ekwiwalentna do jego 鈍iadczenia wzgl璠em Zam; zwi瘯szenie
wynagrodzenia nale積ego Wyk w przypadkach okre郵onych w pkt. pow.nie nast徙i, je郵i Wyk zrezygnuje ze wzrostu tego
wynagrodzenia.Warunkiem dokonania zmian jest z這瞠nie pisemnego wniosku przez Stron inicjuj帷 zmian i jego akcept
– w odn do zmian opisanych w pkt. 1.3 - przez drug Stron, wraz ze sporz pisemnego aneksu do umowy (z zast post
zawartych w pkt.oraz z uwzgl璠nieniem oblig warunk闚 ubezp i przyj皻ych fak post dod Zmiana post umowy mo瞠 nast徙i
przez wydanie polisy lub innego dok ubezp albo pisemnego aneksu pod rygorem niewa積o軼i

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-15 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale篡 umie軼i na „platformazakupowa.pl” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatswidnik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-13

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1) Zamawiaj帷y stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, okre郵a obowi您ek zatrudnienia na podstawie umowy o prac os鏏
wykonuj帷ych nast瘼uj帷e czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia: wykonywanie czynno軼i podpisywania dokument闚
ubezpieczeniowych takich jak: polisy, aneksy, certyfikaty, noty pokrycia (obowi您ek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te
b璠 wykonywane samodzielnie i osobi軼ie przez osoby fizyczne prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz w postaci tzw.
samozatrudnienia, jako podwykonawcy).
2) Szczeg馧owy spos鏏 dokumentowania zatrudnienia ww. os鏏, uprawnienia zamawiaj帷ego w zakresie kontroli spe軟ianiaprzez Wykonawc wymaga, o kt鏎ych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp oraz sankcji z tytu逝 niespe軟ienia tych wymaga,
rodzaju czynno軼i niezb璠nych do realizacji zam闚ienia, kt鏎ych dotycz wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o
prac przez Wykonawc lub podwykonawc os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i w trakcie realizacji zam闚ienia zawarte s w
projekcie umowy.
3) Wykonawca nie p騧niej ni w terminie 5 dni od zawarcia umowy przedstawi Zamawiaj帷emu o鈍iadczenie o ilo軼i os鏏
zatrudnionych na podstawie umowy o prac przy wykonaniu zam闚ienia, wraz z o鈍iadczeniem o prawdziwo軼i i
aktualno軼i przekazanych danych. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo kontroli, czy o鈍iadczenie Wykonawcy
odzwierciedla stan faktyczny. Szczeg馧owe zasady kontroli okre郵a projekt umowy stanowi帷y za陰cznik do niniejszej SWZ.
Z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia wyklucza si Wykonawc闚, o kt鏎ych mowa 􀀀w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach 􀀀w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych
ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz. U. z 2023 poz. 1497 ze zm.). Do Wykonawcy podlegaj帷ego wykluczeniu w tym
zakresie, stosuje si art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.