eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poczesna › Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie gminy Poczesna i Miasta Częstochowy w roku szkolnym 2023/2024Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie gminy Poczesna i Miasta Częstochowy w roku szkolnym 2023/2024

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Poczesna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398149

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wolności 2

1.5.2.) Miejscowość: Poczesna

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-262

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343274116

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczesna@poczesna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.poczesna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie gminy Poczesna i Miasta Częstochowy w roku szkolnym 2023/2024

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e99323a1-9368-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021813/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych o przedszkoli i szkół na terenie gminy Poczesna i Miasta Częstochowy w roku szkolny, 2023/2024

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://poczesna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://poczesna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a Wykonawca odbywa się przy użyciu platformy do elektronicznej obsługi
zamówień. Szczegóły dotyczące komunikacji zostały opisane w rozdz. VII i VIII SWZSWZ Wykonawca zamierzający złożyć ofertę
(wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej -
dostępnymi pod adresem: https://poczesna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z
Platformy przetargowej dostępny pod adresem:https://poczesna.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Poczesna Pan Krzysztof Ujma z siedzibą władz w Urzędzie Gminy ul Wolności 2, 42-262 Poczesna
 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Pana Kazimierza Ślusarczyka, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
• pod adresem poczty elektronicznej: iod@poczesna.pl
• pisemnie na adres siedziby Administratora;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Dowóz dzieci/uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie gminy Poczesna i Miasta Częstochowy w roku szkolnym 2023/2024 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych(1);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (2);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.3.18.2023.DM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiot zamówienia obejmuje transport z miejsca zamieszkania uczniów do przedszkoli i szkół na terenie gminy Poczesna i Miasta Częstochowy oraz powrót z ww. placówek do miejsca zamieszkania uczniów, a także zapewnienie opieki w czasie transportu.
2 Usługą planuje się objąć 20 uczniów niepełnosprawnych:
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 w okresie od 2 stycznia 2024r. do 21 czerwca 2024r.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ
4 Szacowana ilość w km realizowana dziennie wynosi 224 km przez planowaną liczbę dni dowozu tj. 108 dni
5 Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz usunięcia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.). Po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Zamawiającym (administratorem danych) zgodnie z powyższymi przepisami.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nadzoru nad realizacją zamówienia, w szczególności do:
1) żądania do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych,
2) żądania do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających kwalifikacje do wykonywania przedmiotu zamówienia,
3) kontrolowania terminowości, punktualności i zatrudnienia osób wykonywanej usługi, na podstawie zatwierdzonego harmonogramu dowozu uczniów.
Biorąc pod uwagę wymogi art. 100 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, tj. aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, Zamawiający informuje, że adekwatnie do przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga, aby pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia spełniały wszystkie wymagania dotyczące transportu osób niepełnosprawnych, w tym pojazd powinien być wyposażony w podnośnik, lub w windę, lub podjazd umożliwiający swobodne dostanie się do pojazdu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 108 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy usług, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) w związku z art. 305 pkt 1) ustawy Pzp do 50 % wartości zamówienia podstawowego w każdej części. Powierzenie ewentualnych zamówień będzie polegało na:
1) powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia poza terminem ujętym w rozdz. IV lub po osiągnięciu kwoty określonej we wzorze umowy;
2) powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia w terminie ujętym w rozdz. IV w przypadku konieczności zwiększenia liczby planowanych dni dowozu;
3) powierzeniu dowozu innych dzieci niż objętych przedmiotem zamówienia;
4) powierzeniu dowozu innych dzieci objętych przedmiotem zamówienia w przypadku znaczącej zmiany adresu szkoły lub adresu odbioru dziecka.

Zamówienie o którym mowa może być udzielone jednokrotnie jak również kilkukrotnie.

Przed udzieleniem zamówień, o których mowa Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koszty wykonywania usługi..

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferowana cena brutto (C1) – waga 60%
a) W powyższym kryterium oceniana będzie cena (w złotych) brutto oferty. Wykonaw-ca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali bę-dą oceniani wg następującego wzoru:Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
C1 = --------------------------------------------------------------------- x 100 punktów X 60 %
Cena badanej oferty nie podlegającej odrzuceniu

2) Wiek pojazdu (Wp) – waga 30%
W powyższym kryterium oceniany będzie wiek pojazdu Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 30 punktów. W kryterium wiek pojazdu zostanie przydzielona liczba punktów zgodna z poniższą tabelą

Rok produkcji pojazdu
Liczba punktów

Wyprodukowany w roku 2022 i nowszy 30 punktów

Wyprodukowany w latach 2021-2015 15 punktów

Wyprodukowany w latach 2014-2011 5 punktów


W przypadku podania w formularzu ofertowym wieku pojazdu starszego niż 2011 oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z ofertą.

4) Kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii (Cppz)

W powyższym kryterium oceniany będzie czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 10 punktów. W kryterium czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii zostanie przydzielona liczba punktów zgodna z poniższą tabelą

Czas podstawienia pojazdu zastępczego w minutach
Liczba punktów
do 20 minut włącznie
10 punktów

powyżej 20 minut do 35 włącznie 5 punktów

powyżej 35 minut do 50 włącznie 0

Maksymalny czas podstawienia pojazdu zastępczego wynosi 50 minut. W przypadku podania w formularzu ofertowym dłuższego czasu podstawienia pojazdu zastępczego niż 50 minut – oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SWZ.


2 Łączna ilość punktów (C) otrzymanych przez Wykonawcę będzie sumą punktów (C1+Wp+ Cppz ) przyznanych w poszczególnych kryteriach – maksymalnie 100 punktów.
C=C1+Wp+Cppz
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.
3 Obliczenia dokonane są do dwóch miejsc po przecinku .
4 W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.


Uwaga: Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami

Uwaga: przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Rok produkcji pojazdu

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia pojazdu zastępczego w minutach

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób, o której mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym(Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o transporcie drogowym lub analogiczny ważny dokument wydany na podstawie przepisów wcześniejszych lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach.

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

- Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postepowaniu w tym zakresie;

4) Zdolności technicznej lub zawodowej

a) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej: jedna usługę polegające na przewozie osób niepełnosprawnych o wartości minimum 50 000,00 zł
W przypadku wykonywania i niezakończenia jeszcze usługi Wykonawca zobowiązany jest podać na jaką wartość do momentu upływu terminu składania ofert, umowa została wykonana. Wartość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełniania warunku.


UWAGA: Mając na uwadze art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia.
W przypadku robót budowlanych, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót budowlanych (w przypadku robót budowlanych rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
Pojęcia „budowa”, „przebudowa”, „remont” należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.)
Ocenę warunku zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wykaz robót

b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował przynajmniej 2 samochodami – minibus (tj. pojazdem niewielkich rozmiarów, które przeznaczone są do przewozu na miejscach siedzących 9 pasażerów, nie licząc kierowcy) przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym zapewniającym możliwość transportu osób na wózkach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grypy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postepowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - pkt 2) Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydanego na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym. lub analogiczny ważny dokument wydany na podstawie przepisów wcześniejszych lub na podstawie przepisów obowiązujących w innych państwach.

- pkt. 4) a : wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 7 – wykaz uslug.
UWAGA: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania oferta
Uwaga: wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu spełnienia powyż-szych warunków musi wraz z ofertą złożyć zobowiązanie tych podmiotów,
- pkt. 4)b Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych ( w szczególno-ści wykazu pojazdów, którymi Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia) do-stępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o pod-stawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SWZ – wykaz narzędzi

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie będzie żądał przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, w zakresie
wskazanym w rozdziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia na dzień składania ofert. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej
(w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i
opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z
pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub
notariusz.
3.3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, ze Wykonawca
realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów ( o ile Wykonawca korzysta z e zdolności
innych podmiotów za zasadach określonych w art.118ustawy),

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.

Uwaga
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (Rozdział XI ust. 3.1. SWZ) - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, ze
1) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postepowaniu potwierdza jego spełnianie, dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W tym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
8. W przypadku o którym mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają bezpośrednio do oferty oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, zawiera załącznik nr 3 do SWZ.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw.
zmiany kontraktowe w oparciu o art. 455
ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
zawartymi w załączniku nr 1 do SWZ.
1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy Przetargowej https://poczesna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.