eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi 安idnik › Zapewnienie transportu i opieki dzieciom z orzeczeniami do kszta販enia specjalnego oraz uczniom w czasie drogi do szko造 zamieszka造ch na terenie Gminy Miejskiej 安idnikOg這szenie z dnia 2023-12-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
Zapewnienie transportu i opieki dzieciom z orzeczeniami do kszta販enia
specjalnego oraz uczniom w czasie drogi do szko造 zamieszka造ch na
terenie Gminy Miejskiej 安idnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Gmina Miejska 安idnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Stanis豉wa Wyspia雟kiego 27

1.5.2.) Miejscowo嗆: 安idnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Zapewnienie transportu i opieki dzieciom z orzeczeniami do kszta販enia
specjalnego oraz uczniom w czasie drogi do szko造 zamieszka造ch na
terenie Gminy Miejskiej 安idnik

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-f26b0e6d-9346-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00532398

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f26b0e6d-9346-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem strony prowadzonego post瘼owania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f26b0e6d-9346-11ee-ba3b-4e891c384685. Komunikacja
w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji
dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w
szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji
umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).W szczeg鏊nie uzasadnionych
przypadkach uniemo磧iwiaj帷ych komunikacj wykonawcy i Zamawiaj帷ego za po鈔ednictwem Platformy e-
Zam闚ienia,Zamawiaj帷y dopuszcza komunikacj za pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail:zampub@e-swidnik.pl (nie
dotyczy sk豉dania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego musi posiada konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zam闚ienia (korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne). Szczeg馧owe informacje na temat zak豉dania kont podmiot闚
oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zam闚ienia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia, dost瘼ny na stronie
internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zak豉dce „Centrum Pomocy”.2. Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia ani logowania.3. Spos鏏 sporz康zenia dokument闚 elektronicznych lub dokument闚 elektronicznych b璠帷ych kopi elektroniczn tre軼i zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi by zgodny z wymaganiami okre郵onymi w rozporz康zeniu Prezesa
Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o kt鏎ych mowa w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, sporz康za si w postaci elektronicznej, w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i, z uwzgl璠nieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje si jako za陰czniki.W przypadku format闚, o kt鏎ych mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie b璠 mia造 bezpo鈔edniego zastosowania.5. Informacje, o鈍iadczenia lub dokumenty, inne ni wymienione w 2 ust. 1 rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, przekazywane w post瘼owaniu sporz康za si w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych okre郵onych w przepisach rozporz康zenia Rady Ministr闚 w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno軼i (i przekazuje si jako za陰cznik), lub b. jako tekst wpisany bezpo鈔ednio do wiadomo軼i przekazywanej przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej (np. w tre軼i
wiadomo軼i e-mail lub w tre軼i „Formularza do komunikacji”).6. Je瞠li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej, zawieraj informacje stanowi帷e tajemnic przedsi瑿iorstwa w rozumieniu przepis闚 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufno軼i tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowi帷y tajemnic
przedsi瑿iorstwa”.7. Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do
komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przesy豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”). W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodnie z ustaw Pzp lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷ego si o udzielenie zam闚ienia/podmiotu
udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym. W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny,wewn皻rzny) dodaje si do przesy豉nej wiadomo軼i uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).8. Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz
informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin Platformy e-Zam闚ienia

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Klauzula informacyjna z art.13 og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r (RODO) dotycz帷a os鏏 fizycznych, kt鏎ych dane osobowe pozyska
Zamawiaj帷y, w szczeg鏊no軼i: wykonawcy b璠帷ego osob fizyczn, wykonawcy b璠帷ego osob fizyczna prowadz帷
jednoosobow dzia豉lno嗆 gospodarcz, pe軟omocnika wykonawcy b璠帷ego osob fizyczna, cz這nka organu zarz康zaj帷egowykonawcy, b璠帷ego osob fizyczn, osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia publicznego:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informujemy, 瞠: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska 安idnik z siedzib w 安idniku, ul.Stanis豉wa
Wyspia雟kiego 27, 2) z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej 安idnik mo積a kontaktowa si poprzez e-mail:
iod@e-swidnik.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z
post瘼owaniem o udzielenie niniejszego zam闚ienia publicznego w trybie podstawowym,4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 5)
Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas
trwania umowy; 6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem
ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:- na podstawie art.15RODO
prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych ;- na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO; 9)
nie przys逝guje Pani/Panu:- w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;- prawo do
przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WINZP 271.40.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.5.) ㄠczna warto嗆 poszczeg鏊nych cz窷ci zam闚ienia: 108222,13 PLN

4.1.6.) Warto嗆 zam闚ienia stanowi帷ego przedmiot tego post瘼owania (bez VAT): 52208,18 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Tak

4.1.9.) Liczba cz窷ci: 3

4.1.10.) Ofert mo積a sk豉da na wszystkie cz窷ci

4.1.11.) Zamawiaj帷y ogranicza liczb cz窷ci zam闚ienia, kt鏎 mo積a udzieli jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

Cz窷 1

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dow霩 dzieci i uczni闚 niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Miejskiej 安idnik do przedszkoli, szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych po這穎nych na terenie Gminy Miejskiej 安idnik, w dni nauki szkolnej wraz z odwozem oraz opiek w trakcie dowozu i odwozu.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 52208,18 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena ofert odbywa si b璠zie w spos鏏 wskazany w sekcji 14 SWZ na podstawie nast瘼uj帷ych
kryteri闚 oceny ofert - cena 60%, Czas podstawienia autobusu zast瘼czego w przypadku awarii - 40%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zast瘼czego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 2

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Cze嗆 II
Dow霩 uczni闚 niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Miejskiej 安idnik z miejsca zamieszkania do Specjalnego O鈔odka Szkolno-Wychowawczego im. sier瘸nta J霩efa Franczaka ps. „Lalu”, Kozice Dolne - Kolonia 33, 21-050 Piaski wraz z odwozem oraz opiek w trakcie dowozu i odwozu.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia w Za陰czniku Nr 8 do SWZ.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 9036,87 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena ofert odbywa si b璠zie w spos鏏 wskazany w sekcji 14 SWZ na podstawie nast瘼uj帷ych
kryteri闚 oceny ofert - cena 60%, Czas podstawienia autobusu zast瘼czego w przypadku awarii - 40%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zast瘼czego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Cz窷 3

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Dow霩 dzieci i uczni闚 zamieszka造ch w obwodzie szko造 do Zespo逝 Szk馧 Og鏊nokszta販帷ych Nr 1 w 安idniku przy ul. Al. Wojska Polskiego 27, w dni nauki szkolnej wraz z odwozem oraz opiek w trakcie dowozu i odwozu.
Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia w Za陰czniku Nr 8 do SWZ.

4.2.5.) Warto嗆 cz窷ci: 46977,08 PLN

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 60130000-8 - Us逝gi wzakresie specjalistycznego transportu drogowego os鏏

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-21

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena ofert odbywa si b璠zie w spos鏏 wskazany w sekcji 14 SWZ na podstawie nast瘼uj帷ych
kryteri闚 oceny ofert - cena 60%, Czas podstawienia autobusu zast瘼czego w przypadku awarii - 40%

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zast瘼czego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

16.1.udzielenie zam闚ienia mog si ubiega Wykonawcy,kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:16.1.1zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym dla cz窷ciI,II i III:Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie16.1.2uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠,瞠:
Cz窷潬Dow霩 dzieci i uczni闚 niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Miejskiej 安idnik do przedszkoli, szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych po這穎nych na terenie Gminy Miejskiej 安idnik, w dni nauki szkolnej wraz z odwozem oraz opiek w trakcie dowozu i odwozu.a)posiada aktualn licencj na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os鏏 lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewo幡ika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r.o transporcie drogowym.Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 b璠 akceptowane je瞠li zachowa造 moc prawn, nie wygas造 b康 nie zosta造 cofni皻e.16.1.3sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie16.1.4 zdolno軼i technicznej lub zawodowej w zakresie :Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠:1)w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy-w tym okresie,wykona co najmniej jedn us逝g polegaj帷 na dowozie uczni闚 niepe軟osprawnych do szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych. Za wykonane zam闚ienie Zamawiaj帷y rozumie takie,w kt鏎ym przedmiot umowy zosta wykonany nale篡cie.Warunek ten ma by spe軟iony:samodzielnie przez wykonawc, lub przez minimum jeden inny podmiot udost瘼niaj帷y wykonawcy swoj wiedze i do鈍iadczenie i kt鏎y zrealizuje te us逝gi,lubw przypadku wykonawc闚 wsp鏊nych-samodzielnie przez minimum jednego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie.2)dysponuje 2 pojazdami samochodowymi o liczbie miejsc co najmniej 15(z kierowc i 2 opiekunami),z czego :a)ka盥y pojazd spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:jest w pe軟i sprawny technicznie–zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.;posiada aktualne badania techniczne dopuszczaj帷e do ruchu drogowego;jest wyposa穎ny w ga郾ice przeciwpo瘸rowe z aktualnym badaniem;jest oznakowany w豉軼iwie do charakteru przewoz闚 (zgodnie z art.57ust.1 i art.58ust.1ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz zgodnie z 45 i 47 Rozp. Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazd闚 oraz wymaga dla tablic rejestracyjnych) ;posiada tablic„Przew霩 os鏏 niepe軟osprawnych”umieszczon wewn徠rz pojazdu przy przedniej i tylnej szybie;posiada apteczk,ze szczeg馧owym uwzgl璠nieniem 鈔odk闚 ochrony osobistej;siedzenia pasa瞠r闚 wyposa穎ne s w pasy bezpiecze雟twa biodrowo-barkowe;siedzenia pasa瞠r闚 wyposa穎ne s w wysokie oparcia z zag堯wkami;posiada mo磧iwo嗆 zas這ni璚ia szyby;posiada miejsca siedz帷e dla ka盥ej z przewo穎nych os鏏;posiada przestrze baga穎w umo磧iwiaj帷 przew霩 plecak闚,toreb,kul,chodzik闚 lub z這穎nego w霩ka inwalidzkiego;posiada rozwi您ania umo磧iwiaj帷e przew霩 dzieci na w霩kach inwalidzkich;posiada podno郾ik/wind lub je瞠li brakuje podno郾ika/windy-antypo郵izgowe (najlepiej teleskopowe) najazdy ze specjalnymi zaczepami,o nachyleniu nie wi瘯szym ni 10;posiada pasy do przypi璚ia i stabilizacji w霩ka inwalidzkiego;posiada sprawn klimatyzacj/ogrzewanie;w przypadku zg這szenia indywidualnych potrzeb,pojazd mo瞠 zosta wyposa穎ny w dostosowane do potrzeb konkretnych uczni闚 specjalistyczne foteliki samochodowe do przewozu dzieci z niepe軟osprawno軼iami.b)1 pojazd posiada wpis w dowodzie rejestracyjnym o przeznaczeniu pojazdu do przewozu os鏏 niepe軟osprawnych oraz przewozu dw鏂h w霩k闚 inwalidzkich jednocze郾ie.3)wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej dwoma osobami do sprawowania funkcji kierowcy, kt鏎e posiadaj:a)prawo jazdy kat. BlubDlubD1(odpowiednie do kierowania pojazdem samochodowym wskazanym w ofercie,kt鏎ym 鈍iadczony b璠zie przedmiot zam闚ienia)b)w przypadku os鏏 posiadaj帷ych prawo jazdy kat. DlubD1–r闚nie posiadanie kwalifikacji uprawniaj帷ych do przewozu os鏏,zgodnie z zapisami Rozdzia逝 7a ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym, c)przeszkolenie w zakresie przepis闚 BHP,d)uko鎍zony kurs udzielania pierwszej pomocy. 4)wyka瞠,瞠 dysponuje co najmniej dwiema osobami do opieki nad uczniami podczas dojazdu do i ze szko造 (podczas wsiadania,wysiadania i podczas jazdy autobusem),kt鏎e:a)maj uko鎍zone 18 lat;b)posiadaj przeszkolenie w zakresie BHP;c)posiadaj przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i/lub kurs opiekuna os鏏 niepe軟osprawnych;d)posiadaj podstawow wiedz dotycz帷a niepe軟osprawno軼i i specjalnych potrzeb dzieci, nad kt鏎ymi sprawuje opiek;e)s sprawne fizycznie;f)nie by豉 skazana prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo;g)nie figuruj w bazie danych Rejestru Sprawc闚 Przest瘼stw na Tle Seksualnym;h)posiadaj pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych;i)posiadaj umiej皻no嗆 obs逝gi schodo豉zu. Cz窷 II16.1.5uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚: Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony,je郵i Wykonawca wyka瞠,瞠:Dow霩 dzieci i uczni闚 niepe軟osprawnych zamieszka造ch na terenie Gminy Miejskiej 安idnik do przedszkoli,szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych po這穎nych na terenie Gminy Miejskiej 安idnik, w dni nauki szkolnej wraz z odwozem oraz opiek w trakcie dowozu i odwozu.a)posiada aktualn licencj na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os鏏 lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewo幡ika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym.Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 b璠 akceptowane je瞠li zachowa造 moc prawn, nie wygas造 b康 nie zosta造 cofni皻e.16.1.6sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie 16.1.7 zdolno軼i tech. lub zawodowej w zakresie:Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony,je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠:1)w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert,a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy-w tym okresie,wykona co najmniej 1 us逝g polegaj帷 na dowozie uczni闚 niepe軟osprawnych do szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych. Za wykonane zam闚ienie Zamawiaj帷y rozumie takie, w kt鏎ym przedmiot umowy zosta wykonany nale篡cie. Warunek ten ma by spe軟iony:samodzielnie przez wykonawc, lub przez minimum jeden inny podmiot udost瘼niaj帷y wykonawcy swoj wiedze i do鈍iadczenie i kt鏎y zrealizuje te us逝gi, lub w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie.2)dysponuje 2 pojazdami samochodowymi o liczbie miejsc co najmniej 5 (z kierowc i opiekunem), z
czego:a)ka盥y pojazd spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:jest w pe軟i sprawny technicznie – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.;posiada aktualne badania techniczne dopuszczaj帷e do ruchu drogowego;jest wyposa穎ny w ga郾ice przeciwpo瘸rowe z aktualnym badaniem;jest oznakowany w豉軼iwie do charakteru przewoz闚 (zgodnie z art. 57 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz zgodnie z 45 i 47 Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazd闚 oraz wymaga dla tablic rejestracyjnych);posiada tablic „Przew霩 os鏏 niepe軟osprawnych” umieszczon wewn徠rz pojazdu przy przedniej i tylnej szybie;posiada apteczk, ze szczeg馧owym uwzgl璠nieniem 鈔odk闚 ochrony osobistej;siedzenia pasa瞠r闚 wyposa穎ne s w pasy bezpiecze雟twa biodrowo-barkowe;siedzenia pasa瞠r闚 wyposa穎ne s w wysokie oparcia z zag堯wkami;posiada mo磧iwo嗆 zas這ni璚ia szyby;posiada miejsca siedz帷e dla ka盥ej z przewo穎nych os鏏;posiada sprawn klimatyzacj/ogrzewanie;
posiada przestrze baga穎w umo磧iwiaj帷 przew霩 plecak闚, toreb, kul, chodzik闚 lub z這穎nego w霩ka inwalidzkiego;b)W przypadku zg這szenia indywidulanych potrzeb ,pojazd zostanie wyposa穎ny w:posiada rozwi您ania umo磧iwiaj帷e przew霩 dzieci na w霩kach inwalidzkich; posiada podno郾ik/wind lub je瞠li brakuje podno郾ika/ windy - antypo郵izgowe (najlepiej teleskopowe) najazdy ze specjalnymi zaczepami, o nachyleniu nie wi瘯szym ni 10;posiada pasy do przypi璚ia i stabilizacji w霩ka inwalidzkiego;posiada sprawn klimatyzacj/ogrzewanie;
w przypadku zg這szenia indywidualnych potrzeb, pojazd mo瞠 zosta wyposa穎ny w dostosowane do potrzeb konkretnych uczni闚 specjalistyczne foteliki samochodowe do przewozu dzieci z niepe軟osprawno軼iami. 3)wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej dwoma osobami do sprawowania funkcji kierowcy, kt鏎e posiadaj:a)prawo jazdy kat. B lub D lub D1 (odpowiednie do kierowania pojazdem samochodowym wskazanym w ofercie, kt鏎ym 鈍iadczony b璠zie przedmiot zam闚ienia)b)w przypadku os鏏 posiadaj帷ych prawo jazdy kat.DlubD1–r闚nie posiadanie kwalifikacji uprawniaj帷ych do przewozu os鏏,zgodnie z zapisami Rozdzia逝 7a ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym,c)przeszkolenie w zakresie przepis闚 BHP,
d)uko鎍zony kurs udzielania pierwszej pomocy.4)wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej dwiema osobami do opieki nad uczniami podczas dojazdu do i ze szko造 (podczas wsiadania, wysiadania i podczas jazdy autobusem), kt鏎e:
a)maj uko鎍zone 18 lat;b)posiadaj przeszkolenie w zakresie BHP;
c)posiadaj przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy i/lub kurs opiekuna os鏏 niepe軟osprawnych;d)posiadaj podstawow wiedz dotycz帷a niepe軟osprawno軼i i specjalnych potrzeb dzieci, nad kt鏎ymi sprawuje opiek;e)s sprawne fizycznie;f)nie by豉 skazana prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo;g)nie figuruj w bazie danych Rejestru Sprawc闚 Przest瘼stw na Tle Seksualnym;h)posiadaj pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych;

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 18.2.2 Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu dla cz窷ci I,II,III:
1) za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatk闚 i op豉t, w zakresie art.109 ust.1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem podatk闚 lub op豉t wraz z za鈍iadczeniem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych podatk闚 lub op豉t wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i;
2) za鈍iadczenie albo inny dokument w豉軼iwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak豉du Ubezpiecze
Spo貫cznych lub w豉軼iwego oddzia逝 regionalnego lub w豉軼iwej plac闚ki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e,瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne i zdrowotne, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 Pzp,wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jego z這瞠niem, a w przypadku zalegania z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz z za鈍iadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj帷y 膨da z這瞠nia dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 odpowiednio przed up造wem terminu sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo przed up造wem terminu sk豉dania ofert wykonawca dokona p豉tno軼i nale積ych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar wi捫帷e porozumienie w sprawie sp豉t tych nale積o軼i.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 18.2 Podmiotowe 鈔odki dowodowe obejmuj:

18.2.1 Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w postepowaniu dla :
1) wykaz us逝g dla Cz窷ci I,II,II wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; wymagany zakres informacji zawartych w wykazie okre郵aj za陰czniki 4A,4B,4C do SWZ.
2) Wykaz os鏏 skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; wymagany zakres informacji zawarty w wykazie okre郵aj za陰czniki 6A,6B,6C do SWZ.
 dla cz窷ci I zgodnie z pkt. 16.1.4 ppkt. 3) i 4) Za陰cznika 6A do SWZ
 dla cz窷ci II zgodnie z pkt. 16.1.7 ppkt. 3) i 4), Za陰cznika 6B do SWZ
 dla cz窷ci III zgodnie z pkt. 16.1.10 ppkt. 3) i 4), Za陰cznika 6C do SWZ
3) Wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du lub urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy w celu wykonania zam闚ienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami; wymagany zakres informacji zawarty w wykazie okre郵aj za陰czniki 5A,5B,5C do SWZ.
 dla cz窷ci I zgodnie z pkt. 16.1.4 ppkt. 2), Za陰cznika 5A do SWZ
 dla cz窷ci II zgodnie z pkt. 16.1.7 ppkt. 2), Za陰cznika 5B do SWZ
 dla cz窷ci III zgodnie z pkt. 16.1.10 ppkt. 2). Za陰cznika 5C do SWZ

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1.Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb璠nych zasob闚 na
potrzeby wykonania zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷
zam闚ienie b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby (je瞠li dotyczy).
2. Pe軟omocnictwo lub inne dokumenty z kt鏎ych wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych
dokument闚 sk豉danych wraz z ofert, chyba 瞠 Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych
baz danych w szczeg鏊no軼i rejestr闚 publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
dzia豉lno軼i podmiot闚 realizuj帷ych zadania publiczne (Dz.U. z 2019r. poz.700 z p騧n.zm.).
3. Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) za鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w sekcji 5.6) pkt 1 og這szenia, za鈍iadczenia albo innego dokumentu potwierdzaj帷ego,
瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne lub zdrowotne, o kt鏎ych mowa w sekcji 5.6)
pkt 2 og這szenia– sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠:
a) nie naruszy obowi您k闚 dotycz帷ych p豉tno軼i podatk闚, op豉t lub sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne,
- wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem
4. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa
ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnosz si do wszystkich przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 109 ust.1 pkt 1 Pzp
zast瘼uje si je odpowiednio w ca這軼i lub w cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy,
z這穎ne pod przysi璕, lub, je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis闚 o
o鈍iadczeniu pod przysi璕, z這穎ne przed organem s康owym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz康u
zawodowego lub gospodarczego, w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy (wystawione nie
wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed ich z這瞠niem).
5.Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust.1 ustawy dotycz帷ego niepodlegania
wykluczeniu oraz spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, potwierdzaj帷ego tak瞠 brak podstaw do wykluczenia z
post瘼owania na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie
przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U.z 2023r., poz.
1497)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy ubiegaj帷y si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia zobowi您ani s przedstawi:
a) pe軟omocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia,
ewentualnie umow o wsp馧dzia豉niu z kt鏎ej b璠zie wynika przedmiotowe pe軟omocnictwo,
b) o鈍iadczenie sk豉dane na podstawie art.117 ust. 4 (wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 7 do SWZ).
2. Zasady spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie
zam闚ienia podano w sekcji 5.4 og這szenia
3.畝den z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia nie mo瞠 podlega wykluczeniu z udzia逝 w
post瘼owaniu

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dla cz窷ci I,II i III
1. Dopuszcza si mo磧iwo嗆 dokonania zmiany niniejszej umowy bez przeprowadzania nowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia na zasadach okre郵onych w art. 455 PZP oraz w nast瘼uj帷ych okoliczno軼iach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy w przypadku:
a) zmiany powszechnie obowi您uj帷ych przepis闚 prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj przedmiotu zam闚ienia;
b) ustawowej zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g (VAT) odpowiednio poprzez podwy窺zenie lub obni瞠nie wynagrodzenia brutto z tym, 瞠 wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian za okres po wprowadzeniu zmian.
2) zmiany terminu realizacji zam闚ienia w przypadku zaistnienia jednej z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
a) dzia豉nia si造 wy窺zej;
b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zam闚ienia proponowanych przez Zamawiaj帷ego lub Wykonawc, je瞠li te zmiany s korzystne dla Zamawiaj帷ego;
c) zaistnienia okoliczno軼i niezale積ych od stron umowy, uniemo磧iwiaj帷ych terminow realizacj przedmiotu niniejszej umowy, w szczeg鏊no軼i wynikaj帷ych z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu o鈍iaty, w zwi您ku z ograniczeniami wprowadzonymi przepisami prawa;
3) zmiany zakresu przedmiotu zam闚ienia w przypadku zaistnienia jednej z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i:
a) zmiany liczby dowo穎nych dzieci na zasadach okre郵onych w 3 ust. 9;
b) zmiany adresu zamieszkania dzieci obj皻ych ju dowozem;
c) zmiany plac闚ki, do kt鏎ej dowo穎ne s dzieci.
4) zmiany podwykonawcy, o kt鏎ej mowa w 6 ust. 5 umowy.
2. Wszystkie postanowienia dotycz帷e zmiany umowy stanowi katalog zmian, na kt鏎e Zamawiaj帷y mo瞠 wyrazi zgod. Nie stanowi jednocze郾ie zobowi您ania do wyra瞠nia takiej zgody.
3. Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia tre軼i umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewa積o軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferty sk豉da nale篡 poprzez Platform e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Ci庵 dalszy z pkt.5.4
Cz窷 III16.1.8uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠:
Dow霩 dzieci i uczni闚 zamieszka造ch w obwodzie szko造 do Zespo逝 Szk馧 Og鏊nokszta販帷ych Nr 1 w 安idniku przy ul. Al. Wojska Polskiego 27, w dni nauki szkolnej wraz z odwozem oraz opiek w trakcie dowozu i odwozu.
a) posiada aktualn licencj na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os鏏 lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewo幡ika drogowego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym. Zezwolenia lub licencje udzielone na podstawie uprzednio obowi您uj帷ych przepis闚 b璠 akceptowane je瞠li zachowa造 moc prawn, nie wygas造 b康 nie zosta造 cofni皻e.16.1.9sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiaj帷y nie stawia warunk闚 w tym zakresie16.1.10zdolno軼i technicznej lub zawodowej w zakresie :Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je郵i Wykonawca wyka瞠, 瞠:1)w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wykona co najmniej jedn us逝g polegaj帷 na dowozie uczni闚 do szk馧 i plac闚ek o鈍iatowych. Za wykonane zam闚ienie Zamawiaj帷y rozumie takie, w kt鏎ym przedmiot umowy zosta wykonany nale篡cie. Warunek ten ma by spe軟iony:samodzielnie przez wykonawc, lubprzez minimum jeden inny podmiot udost瘼niaj帷y wykonawcy swoj wiedze i do鈍iadczenie i kt鏎y zrealizuje te us逝gi, lub w przypadku wykonawc闚 wsp鏊nych-samodzielnie przez minimum jednego z wykonawc闚 wyst瘼uj帷ych wsp鏊nie.
2)dysponuje 2 pojazdami samochodowymi o liczbie miejsc co najmniej 15 (z kierowc i opiekunem), z czego :a)ka盥y pojazd spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:
jest w pe軟i sprawny technicznie – zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.;posiada aktualne badania techniczne dopuszczaj帷e do ruchu drogowego;jest wyposa穎ny w ga郾ice przeciwpo瘸rowe z aktualnym badaniem;jest oznakowany w豉軼iwie do charakteru przewoz闚 (zgodnie z art. 57 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz zgodnie z 45 i 47 Rozporz康zenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazd闚 oraz wymaga dla tablic rejestracyjnych);posiada tablic „Przew霩 dzieci/uczni闚” lub ,,Autobus szkolny’’ umieszczon wewn徠rz pojazdu przy przedniej i tylnej szybie;
posiada apteczk, ze szczeg馧owym uwzgl璠nieniem 鈔odk闚 ochrony osobistej;siedzenia pasa瞠r闚 wyposa穎ne s w pasy bezpiecze雟twa biodrowo-barkowe;siedzenia pasa瞠r闚 wyposa穎ne s w wysokie oparcia z zag堯wkami;posiada mo磧iwo嗆 zas這ni璚ia szyby;posiada miejsca siedz帷e dla ka盥ej z przewo穎nych os鏏;posiada sprawn klimatyzacj/ogrzewanie;3)wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej dwoma osobami do sprawowania funkcji kierowcy, kt鏎e posiadaj:a)prawo jazdy kat. B lub D lub D1 (odpowiednie do kierowania pojazdem samochodowym wskazanym w ofercie, kt鏎ym 鈍iadczony b璠zie przedmiot zam闚ienia)
b)w przypadku os鏏 posiadaj帷ych prawo jazdy kat. D lub D1 – r闚nie posiadanie kwalifikacji uprawniaj帷ych do przewozu os鏏, zgodnie z zapisami Rozdzia逝 7a ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o transporcie drogowym,
c)przeszkolenie w zakresie przepis闚 BHP,d)uko鎍zony kurs udzielania pierwszej pomocy.4)wyka瞠, 瞠 dysponuje co najmniej dwiema osobami do opieki nad uczniami podczas dojazdu do i ze szko造 (podczas wsiadania, wysiadania i podczas jazdy autobusem), kt鏎e:a)maj uko鎍zone 18 lat;
b)posiadaj przeszkolenie w zakresie BHP;c)posiadaj przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy;d)s sprawne fizycznie;
e)nie by豉 skazana prawomocnym wyrokiem za umy郵ne przest瘼stwo;
f)nie figuruj w bazie danych Rejestru Sprawc闚 Przest瘼stw na Tle Seksualnym;g)posiadaj pe軟 zdolno嗆 do czynno軼i prawnych;

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.