eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa zaprojektowania i wykonania prototypowego urządzenia do automatycznego rozciągania próbek w projekcie "Organiczne półprzewodniki w rozciągliwej elektronice"Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa zaprojektowania i wykonania prototypowego urządzenia do automatycznego rozciągania próbek w projekcie „Organiczne półprzewodniki w rozciągliwej elektronice”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Chemiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 114

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-543

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urszula.zalog@p.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa zaprojektowania i wykonania prototypowego urządzenia do automatycznego rozciągania próbek w projekcie „Organiczne półprzewodniki w rozciągliwej elektronice”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-556b0cd0-935b-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00048020/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie urządzeń do rozciągania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/137532/notice/public/details

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/137532/notice/public/details

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja odbywa się przy użyciu strony prowadzonego postępowania. Korzystanie z niej jest bezpłatne. Sposób korzystania określony jest w „Instrukcji dla Wykonawcy” załączniku nr 6 do SWZ. Należy zapoznać się z nią. Przystępując do postępowania akceptuje się warunki korzystania z niej określone w „Instrukcji dla Wykonawcy”.
2. Za datę wpływu oświadczeń, dokumentów oraz zawiadomień przyjmuje się datę ich wpływu na platformie.
3. W przypadku awarii platformy lub przerwy technicznej dopuszcza komunikację za pomocą urszula.zalog@p.lodz.pl. Nie dotyczy to składania ofert. Oświadczenia, dokumenty, zawiadomienia, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu.
4. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej min. przepustowości 512 kb/s na komputer (zaleca się szerokopasmowe łącze internetowe),
2) komputer klasy PC lub MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta,
3) zainstalowana wybrana przeglądarka w wersji wspieranej przez producenta obsługującego TLS 1.2,
4) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Formaty, przesyłanych za pomocą platformy, danych tj. plików o wielkości do 2 GB powinny być zgodne z Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, min. wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Wśród formatów powszechnych, a nie występujących w w/w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. Rekomenduje się wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
7. W celu ewentualnej kompresji danych rekomenduje się wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z
8. Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) plik załączony przez Wykonawcę na platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
2) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
9. Oferta wraz z załącznikami podpisane pod rygorem nieważności:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym spełniającym wymagania eIDAS. Rekomenduje się podpis w formacie PAdES na pliku w formacie .pdf Pliki w formacie .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES typem wewnętrznym otaczającym. Pliki w innych formatach niż .pdf można podpisać podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Nie rekomenduje używania podpisu XAdES typ zewnętrzny. Rekomenduje się używanie kwalifikowanego znacznika czasu przy kwalifikowanym podpisie elektronicznym,
2) podpisem zaufanym dostępnym z poziomu profilu zaufanego. Wielkość poj. pliku podpisanego nie może przekroczyć 10 MB,
3) podpisem osobistym, nie jest to podpis odręczny. Wielkość pliku w formacie .pdf wynosi maksymalnie 5 MB. Zaleca pliki w formacie .pdf
10. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
11. Zaleca się, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
12. Jeśli Wykonawca zamierza połączyć pliki w formacie .pdf w jeden plik, to zaleca się najpierw je połączyć, a następnie podpisać.
13. Zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 19/W3D/U/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) usługa zaprojektowania i wykonania prototypowego urządzenia do automatycznego, cyklicznego dwuosiowego rozciągania cienkich (ok. 0,1 µm ÷ ok. 1 000 µm) próbek będących foliami polimerowymi z warstwą materiałów organicznych oraz metalicznymi ścieżkami przewodzącymi prąd elektryczny. Urządzenie powinno być zautomatyzowane i wymaga się od niego czystości, tak by nie wpływało to na czystość w komorze rękawicowej. Prototypowe urządzenie jest dla potrzeb projektu „Organiczne półprzewodniki w rozciągliwej elektronice” realizowanego w Katedrze Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej. Urządzenie powinno być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w „Specyfikacji technicznej” stanowiąca załącznik nr 2 do SWZ.
2) załadunek, transport, wniesienie i rozładunek urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w jego siedzibie tj. Katedrze Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 16, budynek A-27,
3) instalacja i uruchomienie urządzenia w miejscu jej użytkowania,
4) dostarczenie:
a) instrukcji obsługi urządzenia sporządzonej w języku polski (dopuszcza się w języku angielskim),
b) dokumentu określającego zasady świadczenia usług serwisu i gwarancji w okresie gwarancji, które powinny być zgodne z warunkami gwarancji określonymi w § 7 „Projektu umowy” załącznik nr 5 do SWZ,
5) przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia. Szkolenie odbędzie się niezwłocznie po instalacji i uruchomieniu aparatury, nie później niż w terminie 14 dni od dnia instalacji urządzenia. Szkolenie odbędzie się
w siedzibie Zamawiającego,
6) udzielenie gwarancji jakości urządzenia. Minimalny okres gwarancji to 24 miesiące
Szczegółowe warunki dotyczące realizacji gwarancji określone są w § 7 „Projektu umowy” załącznik nr 5 do SWZ.
7) wykonywanie serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji, o którym mowa w § 7 ust. 5 umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72244000-7 - Usługi prototypowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

51430000-5 - Usługi instalowania sprzętu laboratoryjnego

79632000-3 - Szkolenie pracowników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 224 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Treść oferty:
1) „Formularz oferty” (stanowi treść oferty) - załącznik nr 1 do SWZ,
Inne oświadczenie i dokumenty składane wraz z ofertą:
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu”
– załącznik nr 3 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 1) SWZ,
3) „Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 4 do SWZ, o których mowa w rozdziale X, pkt 1, ppkt 2) SWZ,
4) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o którym mowa w rozdziale XIII pkt 1 – 3 SWZ,
5) pełnomocnictwo dla osoby do działania w imieniu Wykonawcy, o którym mowa
w rozdziale XIII pkt 4, 5 SWZ – jeśli dotyczy,
6) pełnomocnictwo, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy,
Podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, oświadczenie, dokumenty lub pełnomocnictwo, o których mowa w rozdziale XIV SWZ – w przypadku Wykonawców polegających na zasobach podmiotów udostępniających zasoby – jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiajacy przewiduje rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia w § 10 projektu umowy - załączniku nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://plodz.ezamawiajacy.pl/pn/plodz/demand/137532/notice/public/details

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.