eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzymów › "Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku komisariatu Policji na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Krzymowie"Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku komisariatu Policji na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Krzymowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KRZYMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019183

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 2

1.5.2.) Miejscowość: Krzymów

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-513

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: krzymow@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzymow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krzymow/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku komisariatu Policji na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Krzymowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39bb911e-76f6-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00532240

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062738/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku komisariatu Policji na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Krzymowie”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00467878

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.44.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania byłego budynku komisariatu Policji na potrzeby gminnej biblioteki publicznej w Krzymowie, przy ul. Głównej 19, na działce o numerze ewidencyjnym 221/21.
Obiekt kategorii IX – budynek gminnej biblioteki publicznej.
2. Informacje o powierzchni wewnętrznej, wysokości i liczbie kondygnacji:
a) powierzchnia wewnętrzna budynku ok. 376,82 m2,
b) kubatura budynku ok. 1704 m3,
c) wysokość budynku 7,61 m - poniżej 12 m (niski),
d) liczba kondygnacji podziemnych: 0,
e) liczba kondygnacji nadziemnych: 2.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia został określony w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych stanowiących integralną część SWZ - załącznik nr 10 do SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ. Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót mają charakter poglądowy/informacyjny i nie mogą stanowić wyłącznej podstawy wyliczenia ceny oferty. Wartości przedstawione w przedmiarach robót służą celom pomocniczym przy wyliczeniu ceny oferty, przy czym oferowana przez wykonawcę cena stanowi ceną ryczałtową, w związku z czym winna uwzględniać wszystkie nakłady, które są konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

32360000-4 - Urządzenia komunikacji wewnętrznej

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3987336,34 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4917540,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3987336,34 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CERTA TRZEMESZNO SP. Z O. O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 524594689

7.3.3) Ulica: ul. Wrzosowa 20

7.3.4) Miejscowość: Trzemeszno

7.3.5) Kod pocztowy: 62-240

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3987336,34 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2025-04-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.