eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzesz闚 › 安iadczenie us逝g przechowywania zw這k, u篡czenie sali do przeprowadzenia sekcji zw這k na rzecz Prokuratury Okr璕owej w RzeszowieOg這szenie z dnia 2023-12-05


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g przechowywania zw這k, u篡czenie sali do przeprowadzenia sekcji zw這k na rzecz Prokuratury Okr璕owej w Rzeszowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Prokuratura Okr璕owa w Rzeszowie

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Prokuratura Okr璕owa w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000402

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Hetma雟ka 45d

1.5.2.) Miejscowo嗆: Rzesz闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-078

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 50 61 200

1.5.8.) Numer faksu: 17 50 61 203

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.porze@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.rzeszow.po.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inna pa雟twowa jednostka organizacyjna nieposiadaj帷a osobowo軼i prawnej

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Organ Kontroli Pa雟twowej lub Ochrony Prawa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g przechowywania zw這k, u篡czenie sali do przeprowadzenia sekcji zw這k na rzecz Prokuratury Okr璕owej w Rzeszowie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c6c03b74-9344-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00531735

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-12-05

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00117247/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.4 安iadczenie us逝g przechowywania zw這k, u篡czenie sali do przeprowadzenia sekcji zw這k na rzecz Prokuratury Okr璕owej w Rzeszowie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c6c03b74-9344-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Szczeg馧owe informacje zosta造 zawarte w rozdzia豉ch: 9, 10 ,12, 13 SWZ

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zawarty w rozdziale 2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarty w rozdziale 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3036-7.261.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 131022,00 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1.Przedmiotem zam闚ienia jest:
a) przechowywanie w prosektorium Wykonawcy zw這k os鏏 zmar造ch lub zabitych przewiezionych na wniosek prokurator闚 Prokuratury Okr璕owej w Rzeszowie oraz Prokuratur Rejonowych w Rzeszowie, dla miasta Rzesz闚, w Le瘸jsku, Ropczycach, D瑿icy, Strzy穎wie, ζ鎍ucie.
b) u篡czenie sali do przeprowadzenia sekcji zw這k o kt鏎ych mowa w pkt a) przez bieg造ch lekarzy z zakresu medycyny i anatomopatologii wskazanych przez prokurator闚 prokuratur wymienionych w pkt a), przy wykorzystaniu materia堯w, sprz皻u i urz康ze Wykonawcy
c) u篡czenie sali do ogl璠zin zw這k;
2. Wykonawca zapewni ca這dobowy dost瘼 do Prosektorium osobom upowa積ionym przez Prokuratur do wykonywania czynno軼i okre郵onych w ust. 1.
3. Prosektorium wraz z sal sekcyjn musi spe軟ia wymogi sanitarno-epidemiologiczne i musi by wyposa穎ne w odpowiedni sprz皻 zapewniaj帷y nale篡te wykonanie zam闚ienia przez ca造 okres obowi您ywania umowy zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo貫cznej z dnia 10 kwietnia 1972 r. w sprawie bezpiecze雟twa i higieny pracy w zak豉dach anatomii patologicznej ,w prosekturach oraz pracowniach histopatologicznych i histochemicznych (Dz. U. 1972 r. Nr 17, poz. 123).
4. Pomieszczenie do przechowywania zw這k powinno by wyposa穎ne w specjalistyczne ch這dnie zapewniaj帷e nale篡te wykonanie zam闚ienia, spe軟ia wymogi sanitarno- epidemiologiczne i techniczne oraz musi by wyposa穎ne w odpowiedni sprz皻 specjalistyczny umowy zgodnie z Rozporz康zeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie
przechowywania zw這k i szcz徠k闚 (Dz. U. 2011 r. Nr 75, poz. 405).
5. Wykonawca b璠zie wykonywa us逝g przy zachowaniu wszystkich wymog闚 okre郵onych w przepisach szczeg馧owych, przez co rozumie nale篡 mi璠zy innymi poszanowanie zw這k ludzkich ze wzgl璠u na cze嗆 darzon osob zmar陰 oraz ochron d鏏r osobistych krewnych a tak瞠 prawn ochron jakiej podlegaj ludzkie zw這ki i ich szcz徠ki.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 79900000-3 - R騜ne us逝gi bran穎we ipodobne

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiaj帷y b璠zie kierowa si nast瘼uj帷ymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag.
2. Kryteria oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:
1) kryterium „Cena”: znaczenie kryterium - 100 %
Oferty, kt鏎e nie podlegaj odrzuceniu z post瘼owania w zakresie kryterium cena (C) zostan ocenione wg wzoru:
C= CN/CB x 100 pkt;
gdzie: C - ilo嗆 punkt闚 w kryterium cena, CN - cena najni窺za, CB - cena badana
3. Ocenie ofert podlegaj tylko oferty niepodlegaj帷e odrzuceniu.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Nie

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wraz z oferta o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust.1 - za陰cznik nr 2 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Nie dotyczy – Zamawiaj帷y nie 膨da podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

W przypadku sk豉dania oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pe軟omocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, kt鏎y zaloguje si na
swoim profilu Wykonawcy i sk豉daj帷 ofert w zak豉dce „Wykonawcy” doda pozosta造ch Wykonawc闚 wpisuj帷 ich dane.
Pe軟omocnictwo nale篡 do陰czy do oferty. Oferta wsp鏊na musi by sporz康zona zgodnie z SWZ. Pe軟omocnik, o kt鏎ym mowa powy瞠j, pozostaje w kontakcie z Zamawiaj帷ym w toku post瘼owania i do niego
Zamawiaj帷y kieruje informacje, korespondencj itp. Wszelkie o鈍iadczenia pe軟omocnika Zamawiaj帷y uzna za wi捫帷e dla wszystkich Wykonawc闚 sk豉daj帷ych ofert wsp鏊n. Nie dopuszcza si uczestniczenia kt鏎egokolwiek z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia w wi璚ej ni jednej grupie Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia. Niedopuszczalnym jest r闚nie z這瞠nie przez kt鏎egokolwiek z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia, r闚nocze郾ie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy
Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
Wsp鏊nicy sp馧ki cywilnej s traktowani jak Wykonawcy sk豉daj帷y ofert wsp鏊n. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy (je瞠li by這 przewidziane).
Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie, sk豉daj o鈍iadczenie o kt鏎ym mowa w art. 117 ust.4 ustawy Pzp, z kt鏎ego b璠zie wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i umowy, zosta造 okre郵one w za陰czniku nr 5 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmian w umowie na zasadach okre郵onych w projekcie umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 5 do SWZ (integralna cz窷 SWZ).

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Ofert nale篡 z這篡 przez Platform e-Zam闚ienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y nie przewiduje udzielenie zam闚ie o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.