eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubaczów › dostawa paliwa dla środków transportu Zamawiającego poprzez tankowania na stacjach paliwOgłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa paliwa dla środków transportu Zamawiającego poprzez tankowania na stacjach paliw

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBACZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000306667

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 168

1.5.2.) Miejscowość: Lubaczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@szpital.lubaczowski.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.lubaczowski.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa paliwa dla środków transportu Zamawiającego poprzez tankowania na stacjach paliw

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f996ae62-9298-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531425

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002082/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 dostawa paliwa dla środków transportu Zamawiającego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szpital.lubaczowski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/szpital.lubaczowski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące korespondencji elektronicznej: wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji korzystania z platformy na
:https://portal.smartpzp.pl/szpital.lubaczowski
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg(.jpeg) , .doc, .docx, .xls,
.xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .7Z, .txt, .xml, .dwg, .xades, .tar , ze szczególnym wskazaniem na .pdf, a w celu
ewentualnej kompresji danych wykorzystanie .zip lub .7Z

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa paliwa dla środków transportu Zamawiającego poprzez tankowania na stacjach paliw

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: stały upust cenowy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
zamawiającego, dotyczące :
Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.:
Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada: `aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr do SWZ - UMOWA wzór -§ 2
1.Strony ustalają, że w całym okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży paliw płynnych w jednostkowych cenach brutto określonych w załączniku do umowy, z uwzględnieniem ich waloryzacji, o której mowa w ust. 2
2.Cena w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Zmieniona cena (podwyższona lub obniżona) jest równa jednostkowej cenie paliw płynnych na stacji paliw Wykonawcy, jaka obowiązuje w momencie realizacji częściowego zamówienia przez zamawiającego na tej stacji.
3.Każdorazowo ceny o których mowa w ust. 1 i 2 ulegają pomniejszeniu o upust ceny detalicznej w wysokości określonej w załączniku do umowy.
4. Strony umowy zgodnie z art. 439 ustawy Pzp dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia) na poniższych zasadach:
4.1 przez „zmiany wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia” rozumie się zarówno wzrost cen lub kosztów jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie;
4.2 poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniające Strony niniejszej umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi minimum 10% względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.
4.3 wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, a każdy kolejny nie może być złożony wcześniej niż po 6 miesiącach od daty ostatniej zmiany.
4.4 Wykonawca wnioskując o zmianę wynagrodzenia zobowiązany jest do:
a) przedstawienia szczegółowego wykazu materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, których zmiana ceny uzasadnia żądanie zmiany wynagrodzenia,
b) podania wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, w szczególności wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub wskazania innej podstawy wykazującej zmianę wysokości cen.
c) wykazania okoliczności mających wpływ na cenę dostarczanych materiałów lub kosztów oraz wykazania związku zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z wnioskiem szczegółowej kalkulacji potwierdzającej wpływ zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt Wykonania. Przedstawiona informacja musi obejmować dane o udziale danego materiału lub kosztu w kosztach wytworzenia poszczególnych pozycji przedmiotów zamówienia objętych umową. Należy wskazać udział zarówno w cenie pierwotnej przedstawionej w ofercie jak i cenie proponowanej po zmianie.
4.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów w celu podjęcia decyzji odnośnie zmiany wysokości wynagrodzenia.
4.6 Maksymalna wysokość wszystkich zmian wynagrodzenia jaką Zamawiający dopuszcza w efekcie zastosowanych regulacji, wynosi 20% wartości umowy podstawowej.
4.7 Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie pełnione zostały warunki, o których mowa w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
4.8 Powyższa zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/szpital.lubaczowski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.