eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w roku 2024 - część 1Ogłoszenie z dnia 2023-12-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w roku 2024 – część 1

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuchola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi212@tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.miasto.tuchola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w roku 2024 – część 1

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a46ca8d5-9299-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033029/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/tuchola

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- strona internetowa prowadzonego postępowania dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/tuchola
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie pytań,
ofert, zawiadomień, wyjaśnień oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
będą udostępniane na stronie internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/tuchola (link Profilu Nabywcy).
Szczegółowe informacje zawarto w rozdz. 5 SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.8. Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz.
2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego
z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5.9. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
5.10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z
platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za
ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony
w art. 221 ustawy Pzp.
(...)
5.17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/tuchola, w zakładce „Komunikaty publiczne”.5.18. Zalecenia Zamawiającego:
Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagańdlarejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”,
zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.
5.19. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
5.20. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z rozszerzeń:
1) zip
2) 7Z
5.21. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują:
.rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
5.22. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie
10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który
wynosi maksymalnie 5MB.
Szczegółowe informacje zawarto w rozdz. 5 SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/tuchola

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 25.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, w imieniu której działa Burmistrz Tucholi wykonujący prawem
określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w Tucholi.
Kontakt: Plac Zamkowy 1,89-500 Tuchola, e-mail: burmistrz@tuchola.pl, tel. 52 5642500, fax.: 52 334 21 38.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:
- będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art.. 253 Ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021.1129 ze zm.), dalej „ustawy Pzp”.
- będą upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych,
- mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy związani z Administratorem Danych
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a następnie według kategorii archiwalnej dokumentacji postępowania o
udzielenie zamówienia.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
7) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane
do państw poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp.
8) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
9) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 10) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
11) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52
336 34 33 lub pod adresem e-mail: iod@tuchola.pl
* Wyjaśnienie: w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.25.2023.AS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.2. Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenia usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni miejskiej w mieście Tuchola - zgodnie z załącznikami nr 1 stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ i załączonymi do SWZ załącznikami szczegółowo opisującymi niniejszy przedmiot zamówienia dla każdej z części.
W celu utrzymania standardów czystości i porządku w Tucholi, do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in.:
a) bieżące utrzymanie terenów zielni miejskiej w obrębie skwerów,
b) omiatanie ciągów pieszych usytuowanych w obrębie skwerów,
c) usuwanie śniegu i lodu z ciągów pieszych usytuowanych w obrębie skwerów,
d) opróżnianie koszy ulicznych,
e) usuwanie plakatów, reklam z ulic, chodników, drzew, budynków, słupów – na żądanie Zamawiającego.
f) usuwanie lodu i śniegu z chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa - śnieg i lód traktowany jest jako zanieczyszczenie.
Wymagania inne:
a) koszt wszelkich środków, które mają być użyte do realizacji zadania takich, jak: środki utrzymania czystości, środki higieniczne, worki do psich pakietów, środki ochrony roślin, nawozy, farby, lakiery, środek do mycia drewna, olej do olejowania drewna itp. ponosi Wykonawca,
b) koszt gospodarowania odpadami ponosi Wykonawca,
c) koszt załadunku, rozładunku i transportu materiałów, urządzeń, przedmiotów koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia ponosi Wykonawca.
3.3. Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usług związanych z całorocznym utrzymaniem czystości oraz pielęgnacją zieleni na terenie obejmującym swoim zakresem prawą stronę miasta od ulicy Świeckiej w kierunku Rudzkiego Mostu - załącznik nr 1.

3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
Zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (odpowiednio podwykonawców i dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności związane z realizacją zamówienia przez cały okres realizacji umowy. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Szczegółowe zapisy odnośnie zatrudnienia zamieszczono w załączniku nr14 do niniejszej SWZ – projekcie umowy par. 6 pkt. 13.
W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynności.
Ponadto Zamawiający wymaga, aby najpóźniej w dniu podpisania umowy wybrany Wykonawca oferty najkorzystniejszej dostarczył harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywanych prac (załącznik nr 14 wzór umowy par. 8).

Wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty dostępne są na stronie internetowej prowadzonego postępowanie. Link do postępowania dostępny jest na Profilu Nabywcy zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/tuchola

4.2.6.) Główny kod CPV: 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77300000-3 - Usługi ogrodnicze

77313000-7 - Usługi utrzymania parków

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-03 do 2025-01-02

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. 6 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
w zakresie:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
4) zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca spełni warunek, jeżeli :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:
1. wykonanie min. 2 usług z zakresu oczyszczania miasta i przynajmniej 2 usług z zakresu pielęgnacji zieleni miejskiej trwającej co najmniej 1 rok oraz aby dołączył do ww. wykazu min. po 1 szt. dokumentu potwierdzającego, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana.
2. skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia”
A) min. jedną osobę posiadającą uprawnienia do stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami, posiadającą wykształcenie min. średnie ogrodnicze, leśne, ochrony środowiska, a także posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu pracami dotyczącymi utrzymania, pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej
Zamawiający wymaga załączenia kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie pracownika oraz 2-letnie doświadczenie w kierowaniu pracami dotyczącymi utrzymania, pielęgnacji i porządkowania zieleni miejskiej
oraz
B) min. cztery osoby do wykonywania na bieżąco i w terminie poszczególnych czynności wymaganych przy należytym utrzymaniu, pielęgnacji i porządkowaniu zieleni objętej przedmiotem zamówienia, w tym do wykonywania zakresu prac dotyczących pielęgnacji zieleni miejskiej, do wykonywania zakresu prac dotyczących porządkowania terenów, do wykonywania zakresu prac dotyczących utrzymania małej architektury, tj; m.in. urządzenia zabawowe, ławki, kosze, siłownie, ogrodzenia placów zabaw, pomniki, fontanny, tablice informacyjne,
Osoby wymienione w pkt. A i B muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę - co musi wykazać Wykonawca3. przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Poniżej Zamawiający określił minimalne wymagania, które spełnić musi Wykonawca:
- zamiatarką (min. 1 szt.),
- 1 pojazdem samochodowymi z przeznaczeniem do wywozu liści sukcesywnie po ich zgrabieniu,
- 2 szt. kosiarek + 1 szt. kosiarkę samobieżną (traktorek).
2. Sposób dokonywania oceny spełnienia wymaganych warunków:
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń wraz z ofertą i dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez wykonawcę,
 przy dokonaniu oceny spełnienia warunków zamawiający będzie się kierował regułą „spełni” albo „nie spełnia”;
 niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania;
 ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;
 z treści dokumentów załączonych do oferty musi jednoznacznie wynikać , że wykonawca ww. warunki spełnił.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadane przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: b) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
 - oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022r. poz. 1233 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ.
 oświadczenie Wykonawcy o aktualności oświadczenia składanego na podst. art. 125 ust.1.ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023r. poz. 1497 z późn. zm.) według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 9 do SWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 10 do SWZ.
3) w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na wezwanie zamawiającego wykonawca dostarczy zamawiającemu wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 10 a do SWZ.
4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.5. Ofertę składa się na formularzu ofertowym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) wzór pełnomocnictwa załącznik nr 8 - dla osoby podpisującej ofertę do występowania w
imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym).Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwasporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97
§ 2 ustawy z dnia 14.02.1991r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa
nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2) Oświadczenia wymienione w rozdziale 9 pkt 1 niniejszej SWZ tj.
a) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 3 do SWZ
b) oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp– dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia,
wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 1) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 5 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
e) wadium w wymaganej formie, zgodnie z rozdz. 15 SWZ.
przewidziana w art. 7 ust.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835)
Wymagane jest oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podst. w.w. ustawy.
Zapis o niepodleganiu umieszczono w oświadczeniu składanym na podst. art.125 ust.1 ust. Pzp (zał.3,zał.4 do SWZ) oraz
oświadczeniu o aktualności oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 11 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

11.9. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium do niniejszego zamówienia, wskazując tytuł:
„wadium, nr postępowania ZP.271.2.25.2023.AS –Utrzymanie czystości oraz pielęgnacja zieleni miejskiej w mieście Tuchola w 2024 roku – część 1”
11.10. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, w wysokości: 4 000,00 złotych .
14.1 Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
14.2 Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Tucholi Nr 15 8174 0004 0000 2163 2000 0005
14.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
14.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
14.5 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 14.5. ppkt 2)-4), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
14.6 W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji i poręczeń musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta) zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium w okolicznościach skutkujących zatrzymaniem wadium określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
14.7 Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
14.8 Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę zwraca wadium Wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
14.9 Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w pkt 14.10, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.
14.10 Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
14.11 Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarto w rozdziale 14 SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

17.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
17.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8 pkt 8.1., składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
17.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

20.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej
umowy, określone zostały w załączniku nr 14 do SWZ.
20.2. Zgodnie z załącznikiem nr 14 do SWZ – wzorem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian
umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.) istnieje
możliwość
dokonania zmiany umowy w formie aneksu pod warunkami:
„Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
a) pisemnego uzgodnienia pomiędzy Stronami dotyczącego skrócenia terminu zakończenia realizacji umowy,
b) wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po
podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. Strony są zobowiązane
do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako
„siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,
c) wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia zmian obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
d) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy.
1. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że są korzystne dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.
3. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.
4. Zmniejszenie zakresu usług i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili jej zawarcia.
5. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany
jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.
7. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie
są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmianaumowymoże nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia
nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie”.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/tuchola

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

19.8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu
1) dokument potwierdzający umocowanie osób przewidzianych do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie
wynikać z dokumentów załączonych do oferty;
2) harmonogram finansowy na rok 2024 – zał. nr 3 do umowy,
3) harmonogram prac na rok 2024 – zał. nr 4 do umowy,
4) listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
5) w przypadku wykonawców występujących wspólnie – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
 sposób ich współdziałania,
 zakres czynności powierzonych do wykonania każdemu z nich,
 numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,
 solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
 wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w
imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.