eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kcynia › Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy KcyniaOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kcynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 23

1.5.2.) Miejscowość: Kcynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-240

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kcynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7523088c-8dd3-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531014

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009101/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Kcynia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/846332

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wszystkie szczegóły dot. komunikacji elektronicznej, strony internetowej, oświadczenia z art. 125 ust. 1, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów zawarte są w SWZ dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846332

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846332

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje nt. RODO zawarte są w SWZ dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846332

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje nt. RODO zawarte są w SWZ dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846332

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.846332.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia obejmuje zakres robót budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z dokumentacją projektową oraz czynności formalno-prawnych, obejmujący w szczególności:
a) budowę kontenerowego zaplecza sanitarno-socjalnego na boisku przy ul. Poznańskiej w Kcyni wraz z zagospodarowaniem boiska i budową nawadniania oraz infrastruktury towarzyszącej – w szczególności oparciu o dokumenty wskazane w §1 ust. 3 lit. a projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
b) budowę boiska wielofunkcyjnego oraz bieżni lekkoatletycznej w Dziewierzewie na działce 282/2 – w szczególności oparciu o dokumenty wskazane w §1 ust. 3 lit. c projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ,
c) wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanych obiektów wraz z potwierdzeniem złożenia operatu w ośrodku dokumentacji geodezyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45212224-2 - Roboty budowlane związane ze stadionami

45212600-2 - Roboty budowlane w zakresie pawilonów

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232460-4 - Roboty sanitarne

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

37450000-7 - Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone na podstawie art. 112 ustawy oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania:
a) z powodu okoliczności określonych w art. 108 ustawy,
b) z powodu okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy,
c) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 t.j. ze zm.).
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
a) posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:
- być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji;
b) posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
- Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
- być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł,
d) posiadać zdolność techniczną lub zawodową, tj.:
- wykazać należyte (bez wad, zwłoki i zgodnie z umową) wykonanie równoważnych zamówień w ilości nie mniejszej niż 2 (dwa) w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat (ilość zamówień należy rozumieć jako liczbę zawartych i zrealizowanych umów na budowę / rozbudowę / przebudowę / remont boiska / stadionu), których wartość była zbliżona do najniższej z cen wykonania prac dot. poszczególnych boisk – określonej w pkt. 1 lit. a-c oferty złożonej przez Wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu – za zamówienia równoważne Zamawiający uzna wybudowane / rozbudowane / przebudowane / wyremontowane boiska / stadiony o ww. wartości, tj. wynoszącej nie mniej niż 90% wartości ww. ceny lub o wartości większej;
- dysponować nie mniej niż 1 osobą mogącą spełniać obowiązki kierownika budowy oraz osób funkcyjnych w każdej z branż związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji, tj.:
 Kierownik budowy: osoba posiadająca uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63 poz. 394) oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, która przynajmniej dwukrotnie, przed wszczęciem przedmiotowego postępowania, wykonywała obowiązki kierownika budowy dla inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie boiska / stadionu,
 Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanych: osoba posiadająca uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) w zakresie wykonywanych prac branży konstrukcyjno-budowlanej lub uprawnienia im odpowiadające (jak w tiret pierwszym powyżej – dot. kierownika budowy), oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, która przynajmniej dwukrotnie, przed wszczęciem przedmiotowego postępowania, wykonywała obowiązki kierownika tych robót dla inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie boiska / stadionu,
 Kierownik robót branży sanitarnej: osoba posiadająca uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub uprawnienia im odpowiadające (jak w tiret pierwszym powyżej – dot. kierownika budowy), oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, która przynajmniej dwukrotnie, przed wszczęciem przedmiotowego postępowania, wykonywała obowiązki kierownika tych robót dla inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie boiska / stadionu,
 Kierownik robót branży instalacyjno-elektrycznej: osoba posiadająca uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub uprawnienia im odpowiadające (jak w tiret pierwszym powyżej – dot. kierownika budowy), oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, która przynajmniej dwukrotnie, przed wszczęciem przedmiotowego postępowania, wykonywała obowiązki kierownika tych robót dla inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie boiska / stadionu.
UWAGA: Dopuszcza się odpowiadające uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz dopuszcza się w stosunku do wykonawców zagranicznych – kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). Funkcje pełnione na budowie przez kierowników robót w poszczególnych specjalnościach mogą być ze sobą łączone.
Osoby, którym powierzone zostaną ww. funkcje muszą przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadać wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
3. Ocena spełnienia warunków określonych w ppkt. 2 zostanie przez Zamawiającego dokonana poprzez analizę dokumentów, określonych w pkt. X SWZ, złożonych przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 1 i ppkt 2 lit. a) SWZ,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat także dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 1 SWZ,
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne także dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności ¬– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 1 SWZ,
4) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. IX ppkt 2 lit. c SWZ – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. c SWZ,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (Załącznik nr 5) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. d SWZ,
Dowodami, o których mowa w ppkt. 2, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia (opisanego w sposób wskazany w pkt. IX ppkt 2 lit. d tiret drugie Rozdziału I SWZ – poprzez wykazanie (oprócz wyrażonego w latach okresu aktywności zawodowej), że osoby mające pełnić obowiązki kierowników robót poszczególnych branż przynajmniej dwukrotnie, przed wszczęciem przedmiotowego postępowania, wykonywały obowiązki kierownika budowy / robót dla inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie boiska / stadionu w branży, do nadzorowania której Wykonawca wskazał tę osobę w przedmiotowym postępowaniu – w szczególności poprzez wskazanie nazw realizowanych inwestycji spełniających ww. warunki, bądź odwołanie do wykazu zamówień podobnych, tj. wskazanie, że pełniły one ww. funkcje przy realizacji zamówień wymienionych w załączniku nr 5) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. b oraz lit. d SWZ,
4) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (Załącznik nr 7) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. d SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ponadto Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty:
a) dowód wniesienia wadium – w przypadku wadium niegotówkowego należy złożyć dokument (w szczególności: gwarancję lub poręczenie) potwierdzający przyjęcie przez gwaranta zobowiązania do zapłaty wadium, zgodnie z zapisami pkt. X SWZ,
b) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy,
c) zobowiązanie podmiotu(ów) udostępniającego(ych) zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny(e) podmiotowy(e) środek(ki) dowodowy(e) potwierdzający(e), że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego(ych) podmiotu(ów) oraz potwierdzające, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem(ami) udostępniającym(i) zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą
– jeżeli dotyczy (jeżeli Wykonawca korzysta z udostępnienia zasobów),
d) wypełniony (i uzupełniony, jeżeli trzeba) formularz kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącznik do SWZ, który winien zawierać: Informację o narzutach, Tabelę elementów scalonych, Kalkulację kosztów, Zestawienie poszczególnych pozycji cen Robocizny, Materiałów i Sprzętu – bądź kosztorys ofertowy przygotowany samodzielnie, w oparciu o dokumenty wskazane w Rozdziale III pkt. 8 – 11 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2023 r. poz. 462 t.j. ze zm.).
3. Wadium w pieniądzu winno zostać wniesione przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić przed terminem składania ofert.
4. Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy podany w pkt I ppkt 2 SWZ.
5. Na poleceniu przelewu (blankiecie wpłaty) należy podać tytuł przelewu: „Wadium przetargowe – RI.271.1.846332.2023” oraz podać informację o numerze rachunku bankowego Wykonawcy, na które ma zostać dokonany zwrot wadium.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie,
b) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
c) winno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania (wskazane na 1. stronie SWZ),
f) jako beneficjent gwarancji / poręczenia winien być wskazany Zamawiający,
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy) poręczenie / gwarancja winno/a obejmować swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia / gwarancji), bądź z treści dokumentu winno wynikać, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium – w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy – zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Określone w pkt. XIII Rozdziału I SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający zastrzega, że w ramach zapłaty wynagrodzenia wskazanego w §7 ust. 1 projektu umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) przekaże Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy – na podstawie wystawionej przez niego zaliczkowej faktury VAT – zaliczkę w wysokości 5% tego wynagrodzenia, a pozostałą część wypłaci po zakończeniu realizacji inwestycji w rozumieniu §7 ust. 4 projektu umowy, co oznacza, że do momentu wypłaty pozostałej części wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej zaliczką Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje zmianę umowy, w szczególności w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w przypadkach
wskazanych w szczególności w §14 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SWZ i jest dostępny na stronie
prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846332

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-20 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/846332

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-20 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.