eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kobylnica › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz całoroczne utrzymanie przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz całoroczne utrzymanie przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365696881

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wodna 20 lokal 2

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: (59) 841 59 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cuwkobylnica.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8393145715

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 20/4

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: centrum@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.gckip.tensoft.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8391733589

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 20/3

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@opskobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://opskobylnica.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8391323905

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kwakowo 5

1.5.2.) Miejscowość: Kwakowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp-kwakowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp-kwakowo.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8391036548

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Kończewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spkonczewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spkonczewo.edupage.org/?

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8391721787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słonowice 4

1.5.2.) Miejscowość: Słonowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spslonowice@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spslonowice.edupage.org/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8393197936

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Sycewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spsycewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.spsycewice.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8393197913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 63

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spkobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.spkobylnica.pl/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8393145721

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wodna 20/4

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@kobylnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bibliotekakobylnica.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

1. Strony ustalają, że do obowiązków Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, jako podmiotu przygotowującego i przeprowadzającego postępowanie, do których na podstawie Porozumienia upoważniają go Strony, należy w szczególności:
a) obsługa administracyjno-biurowa postępowania;
b) wykonywanie obowiązków kierownika Zamawiającego;
c) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przebieg postępowania;
d) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach;
e) wykonywanie wszelkich czynności wynikających z przepisów ustawy Pzp (w szczególności: oszacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, unieważnienie postępowania, itp.), w tym czynności podejmowanych w postępowaniu odwoławczym w przypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawnej;
f) przechowanie i archiwizowanie dokumentacji postępowania;
g) zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą w imieniu i na rzecz Zamawiających.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz całoroczne utrzymanie przystanków i miejsc przystankowych na terenie Gminy Kobylnica w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-541f4663-92ac-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00531005

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00037226/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z obiektów Gminy oraz utrzymania czystości przystanków i opróżnianie koszy na terenie Gminy Kobylnica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/856485

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/856485

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica .
W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: sekretariat@cuwkobylnica.pl lub m.czerniej@cuwkobylnica.pl.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
Zamawiający, zgodnie z §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76-251 Kobylnica reprezentowane przez Dyrektora, adres email: sekretariat@cuwkobylnica.pl, tel. 59 841 59 12;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować pod adresem email:
j.mielczarek@kobylnica.eu tel. 59 858 62 00 wew. 259;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
b) art. 18 w zw. z art. 19 ustawy Pzp;
4) Wypełnienie obowiązku prawnego polega na prowadzeniu spraw, do których zobowiązane jest Centrum Usług Wspólnych w
Kobylnicy w związku z realizacją zadań dot. realizacji niniejszego zamówienia publicznego;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 i 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa a w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
b) inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w pkt. 1 świadczące obsługę w tym prawną i informatyczną na rzecz Zamawiającego;
6) Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane co najmniej zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, jednak nie dłużej niż 5 lat
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, a jeżeli czas trwania
umowy jest dłuższy – okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy oraz 10 lat od daty wygaśnięcia umowy
zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy;
7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego, konsekwencją
niepodania określonych danych może być odrzucenie oferty;
8) Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie do art. 22 RODO;
9) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c,
c) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.OZ.271.18.2023.MC

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
1) Zadanie Nr 1 dotyczy opróżniania koszy i pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych w osobnych koszach na bioodpady, papier, szkło, tworzywa sztuczne gromadzonych na placach zabaw i rekreacji, w parkach i na boiskach sportowych oraz na przystaniach kajakowych w miejscowościach Lubuń i Łosino oraz przystaniach rybackich w miejscowościach Ścięgnica i Zbyszewo znajdujących się na terenie Gminy Kobylnica,
2) Zadanie Nr 2 dotyczy opróżniania koszy i pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych w koszach ulicznych znajdujących się wzdłuż ciągów ulic na terenie Gminy Kobylnica.
3) Zadanie Nr 3 dotyczy całorocznego utrzymania przystanków i miejsc przystankowych oraz opróżniania koszy oraz wywóz do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych gromadzonych na przystankach autobusowych na terenie Gminy Kobylnica.
2. Zakres rzeczowy realizacji przedmiotu zamówienia w ramach:
1) Zadania Nr 1 obejmuje:
a) opróżnianie koszy i pojemników, których lokalizację określono w Załączniku nr 1 do umowy,
b) wywóz odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych do miejsc zagospodarowania,
c) zaopatrzenie koszy w jednorazowe worki foliowe, po każdorazowym opróżnieniu,
d) szczegółowe warunki realizacji usługi określa Załącznik nr 1 do umowy.
2) Zadania Nr 2 obejmuje:
a) opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się w ciągach dróg, będących własnością
Zamawiającego, których lokalizację określono w Załączniku nr 2 do umowy,
b) zaopatrzenie koszy w jednorazowe worki foliowe, po każdorazowym opróżnieniu,
c) wywóz odpadów komunalnych mieszanych do miejsc zagospodarowania,
d) szczegółowe warunki realizacji usługi określa Załącznik nr 2 do umowy.
3) Zadania Nr 3 obejmuje:
a) utrzymanie przystanków i miejsc przystankowych w okresie zimowym (tj. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 15 kwietnia 2024 r. oraz od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.) poprzez:
a. usuwanie śniegu i posypywanie powierzchni utwardzonej w strefie utrzymania w przypadku wystąpienia opadów atmosferycznych,
b. zwalczanie naboju lodowego na powierzchni utwardzonej w strefie utrzymania,
c. zbieranie nieczystości w strefie utrzymania,
b) utrzymanie przystanków i miejsc przystankowych w pozostałym okresie (tj. w okresie od 16 kwietnia 2024 r. do 31 października 2024 r.) poprzez:
a. zamiatanie i zbieranie nieczystości w strefie sprzątania/,
b. wykaszanie traw i chwastów w strefie sprzątania/ wraz z ich prawidłowym zagospodarowaniem.
c) opróżnianie koszy znajdujących się w obrębie przystanków i miejsc przystankowych, będących własnością Zamawiającego, których lokalizację określono w Załączniku nr 3 do umowy;
d) zaopatrzenie koszy w jednorazowe worki foliowe, po każdorazowym opróżnieniu,
e) szczegółowe warunki realizacji usługi określa Załącznik nr 3 do umowy.
3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
1) projekcie umowy – załącznik nr 6 do SWZ,
2) szczegółowych warunkach realizacji usługi - załącznik nr 2a – nr 2c do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom wg kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) Zadanie Nr 4 dotyczy opróżniania pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych tj. bioodpady, papier, tworzywa sztuczne, szkło, gromadzonych w oddzielnych pojemnikach na terenie Gminy Kobylnica przy budynkach:
a) Urzędu Gminy Kobylnica przy ul. Głównej 20 w Kobylnicy
b) Centrum Usług Wspólnych przy ul. Wodnej 20/2 w Kobylnicy.
2) Zadanie Nr 5 dotyczy opróżniania pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych tj. bioodpady, papier, tworzywa sztuczne, szkło, gromadzonych w oddzielnych pojemnikach na terenie Gminy Kobylnica w następujących jednostkach oświatowych:
a) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Kobylnicy, 76-251 Kobylnica, ul. Główna 63, ul. Jolanty Szczypińskiej 30, ul. Wodna 20/4,
b) Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Sycewicach, ul. Szkolna 1, 76-251 Sycewice,
c) Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Kwakowie, ul. Słupska 5, Kwakowo, 76-251 Kobylnica,
d) Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie, ul. Szkolna 1, Kończewo, 76-251 Kobylnica,
e) Szkoła Podstawowa im. Książąt Pomorskich w Słonowicach, Słonowice 4, 76-251 Kobylnica.
3) Zadanie Nr 6 dotyczy opróżniania pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych tj. papier, tworzywa gromadzone w oddzielnych pojemnikach z posesji w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/4 tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy filia w Sycewicach przy ul. Sportowej 5.
4) Zadanie Nr 7 dotyczy opróżniania pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych tj. bioodpady, papier, tworzywa sztuczne, szkło, gromadzonych w oddzielnych pojemnikach z posesji Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ul. Wodnej 20/4 oraz świetlic wiejskich na terenie gminy Kobylnica tj.
a) Świetlica wiejska w Bolesławicach, ul. Słupska 38
b) Świetlica wiejska w Kczewie, Kczewo 6
c) Świetlica wiejska w Kruszynie, Kruszyna 1
d) Świetlica wiejska w Kuleszewie, Kuleszewo 31
e) Świetlica wiejska w Lubuniu, Lubuń 19 A
f) Świetlica wiejska w Luleminie, Lulemino 19
g) Świetlica wiejska w Łosinie, Łosino ul. Starowiejska 1 C
h) Świetlica wiejska w Płaszewie, Płaszewo 9
i) Świetlica wiejska w Reblinie, Reblino ul. Długa 16 c
j) Świetlica wiejska w Sierakowie, Sierakowo 21 B
k) Świetlica wiejska w Sycewicach, ul. Pocztowa 1 A
l) Świetlica wiejska w Widzinie, ul. Główna 26
m) Świetlica wiejska we Wrzącej, Wrząca 53,
n) Świetlica wiejska w Kwakowie, ul. Szkolna 3 B.
5) Zadanie Nr 8 dotyczy opróżniania pojemników oraz wywozu do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych tj. bioodpady, papier, tworzywa sztuczne, szkło, gromadzonych w oddzielnych pojemnikach z posesji przy ul. Wodnej 20/3 tj. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
1) projekcie umowy – załącznik nr 6 do SWZ,
2) szczegółowych warunkach realizacji usługi - załącznik nr 2d – nr 2h do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.
2. Ocenie podlegają wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Punktacja przyznawana ofertom wg kryterium ceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas realizacji reklamacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym (art. 113):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (art. 114):
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:
a) aktualny wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b – 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej (art. 115):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej (art. 116):
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu Zamawiający żąda dokumentów:
a) oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej Zamawiający żąda dokumentów:
a) aktualny wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), zgodnie z art. 49 i następne ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b – 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w art. 43 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, który prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ (Wykonawcy występujący wspólnie);
2. pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje ustanowiony pełnomocnik lub inny dokument potwierdzający umocowanie do działania w imieniu danego podmiotu; Pełnomocnictwo składa się zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI ust. 13-14;
3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Pełnomocnictwo składa się zgodnie z postanowieniami Rozdziału XI ust. 13-14.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa wiąże Strony z dniem podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę.
2. Za niedopuszczalną należy uznać istotną zmianę zawartej umowy, tj. zmianę powodującą, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, zgodnie z art. 454 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:
a) terminu realizacji przedmiotu umowy, na skutek:
a. przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych,
b. zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady lub sposób lub zakres odbierania lub zagospodarowywania odpadów komunalnych,
c. przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego,
– o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu. Zmiany w tym zakresie będą dokonane, z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy, przy czym zmiana terminu będzie dokonana z uwzględnieniem pełnego miesiąca świadczenia usługi;
b) sposobu realizacji przedmiotu umowy na skutek:
a. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa,
b. zmiany przepisów prawa, w tym prawa miejscowego, wpływającej na zasady, sposób lub zakres odbierania odpadów komunalnych,
c. uzasadnionej faktycznymi potrzebami konieczności zmiany częstotliwości odbioru odpadów komunalnych przy założeniu, że częstotliwość nie może ulec zwiększeniu więcej niż o jeden odbiór na miesiąc lub tydzień, w zależności od częstotliwości realizacji konkretnej usługi,
d. zmiana zakresu rzeczowego związanego z likwidacją, przeniesieniem w inne miejsce bądź ustawieniem dodatkowych koszy bądź pojemników;
– przy czym zmiany te nie będą stanowić podstawy zmiany ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawcy;
c) zmiany dotyczą terminów płatności i sposobu rozliczenia,
d) zmiany Podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego Podwykonawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w SWZ.
4. Ponadto dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy.
5. Określa się następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4:
1) wysokość wynagrodzenia wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany cen wszystkich materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;
2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od 3 pełnego miesiąca kalendarzowego od daty zawarcia umowy, gdy uśredniona (dla wszystkich materiałów) wartość zmiany cen tych materiałów przekroczy 4,5 % (w stosunku kwartalnym) w stosunku do stawek przyjętych przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym i utrzyma się przez okres 3 miesięcy,
3) waloryzacja będzie odbywać się w oparciu o równowartość 2/3 wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano - montażowej, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
4) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem ceny przyjętych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Wykonawca będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny wskazane w kosztorysie ofertowym wykonawcy są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano -montażowej, publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
5) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 5 % łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy,
6) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w punkcie 5 powyżej,
7) zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/cuwkobylnica w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:20

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.) na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm. 3) i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.4), albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.