eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie z podziałem na dwa etapy.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie z podziałem na dwa etapy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st Warszawy w Dzielnicy Żoliborz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016077929

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Potocka 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 8324550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://osir-zoliborz.waw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://osirzoliborz.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie z podziałem na dwa etapy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a445383-5eb3-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00011772/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Potockiej 1

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00423767

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 7/OSIR/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego oraz dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Żoliborz przy ul. Potockiej 1 w Warszawie z podziałem na dwa etapy.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku, wraz z uzgodnieniem dokumentacji z rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych, a także innymi niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami wymaganymi szczególnymi przepisami, zwanej w projektowanych postanowieniach umowy (załącznik nr 2 do SWZ) „Dokumentacją” lub „Dokumentacją projektową” w podziale na dwa etapy
2) Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z dokumentacją projektową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomieniem instalacji – Etap I;
3) Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z dokumentacją projektową wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz uruchomieniem instalacji – Etap II
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego projektantów branżowych nad prowadzonymi pracami.
Szczegółowy zakres Przedmiotu umowy określają:
1) Ekspertyza konstrukcyjna – załącznik nr 7 do SWZ
2) Program funkcjonalno-użytkowy – załącznik nr 5 do SWZ
3) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
4) Projektowane postanowienia umowy- załącznik nr 2 do SWZ;

4.5.3.) Główny kod CPV: 09332000-5 - Instalacje słoneczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 528217,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 694089,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 528217,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7312045200

7.3.3) Ulica: Kudrowice 12

7.3.4) Miejscowość: Kudrowice

7.3.5) Kod pocztowy: 95-054

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 528217,75 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 210 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.