eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipsko › Świadczenie usługi przewozu uczniów do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy LipskoOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi przewozu uczniów do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Lipsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 2

1.5.2.) Miejscowość: Lipsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@lipsko.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipsko.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi przewozu uczniów do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-536f90fe-920b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00088055/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Świadczenie usługi przewozu uczniów do placówek szkolnych na terenie Miasta i Gminy Lipsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pzp.lipsko.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej:
1) za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych pod adresem: pzp.lipsko.eu (składanie ofert, wyjaśnienia treści SWZ, zmiana
treści SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert )
2) Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji i przekazywania informacji drogą elektroniczną pod adresem:
radoslaw.winiarczyk@lipsko.eu (korespondencja inna niż wymieniona w pkt. 1).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej:1) za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych pod adresem: pzp.lipsko.eu.,
(składanie ofert, wyjaśnienia treści SWZ, zmiana treści SWZ, zmiana terminu składania i otwarcia ofert )2) drogą elektroniczną pod
adresem: radoslaw.winiarczyk@lipsko.eu (korespondencja inna niż niż wymieniona w pkt. 2). Zgodnie z 67 ustawy Pzp.,
Zamawiający podaje następujące wymagania techniczne i organizacyjne związane z korzystaniem z Platformy zamówień
publicznych:1)Stały dostęp do sieci internet o gwarantowanej
przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2GB Ram,
procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 10, Mac OSx10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa
najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer,4) Włączona obsługa JavaScript,5)
Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf, 6) Podłączony wbudowany do komputera czytnik
karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca
funkcje takiego czytnika (tzw. Podpis chmurowy),7) Dopuszczalne formaty danych tj. plików do 100 MB w formatach:
.doc, .pdf, .zip, .docx, .xls,.xlsx,.rar,.7zip,.jpg,.jpeg,.png,.txt,.tiff,.xsades, .sig oraz inne formaty dokumentów z wyjątkiem
plikówwykonywalnych8) Informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie zamówień publicznych i zapisany, widoczny jest w systemie, jako
zaszyfrowany - format kodowania UTF 8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego
po upływie terminu składania ofert9) Oznaczenie
czasu odbioru danych przez Platformę zamówień publicznych stanowi datę oraz dokładny czas (dd mm rrrr hh:mm:ss)generowany
wg platformy Microsoft Azure, który jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Lipsko, ul. 1 Maja 2, 27-300 Lipsko, tel. /0-48/ 37-80-048 fax. /0-48/ 37-80- 175;2) administrator wyznaczył Inspektora Danych
Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: info@lipsko.eu3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym oraz w celu archiwizacji.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P.,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art.
15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby
po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RGS. 271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu uczniów do placówek szkolnych na terenie miasta i gminy
Lipsko w okresie od 02.01.2024 r. do 31.12.2024 r. tj. do: Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipsku, Zespołu Placówek
Oświatowych w Krępie Kościelnej, Zespołu Placówek Oświatowych w Długowoli, Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli
Soleckiej. Zamówienie obejmuje dowóz uczniów do szkół i powrót do miejsc zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
Przewidywana liczba uczniów korzystających z usługi wynosi 282.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji,
w zakresie nie większym niż zwiększenie o 15 % przewidywanej ilości biletów. Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia
określona jako „prawo opcji” jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Zamawiający może nie skorzystać z
prawa opcji, skorzystać z niego w mniejszym zakresie aniżeli określony powyżej, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu
żadne roszczenia, co niniejszym akceptuje poprzez podpisanie
niniejszej umowy. Zamawiający może z prawa opcji korzystać wielokrotnie, do wyczerpania maksymalnej ilości (282 + 15%).
Wykonawca będzie obowiązany do ich realizacji, Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga aneksowania umowy. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca jest zobowiązany do jego realizacji, na warunkach
powyżej określonych, co niniejszym Wykonawca akceptuje przez podpisanie umowy. W przypadku zwiększenia się ilości
przewożonych dzieci i uczniów wykonawca musi zapewnić ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmiany
ilości dowożonych dzieci i uczniów Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryteriów oceny ofert na zasadach określonych w Rozdziale XX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia samochodu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie
przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.2022.poz. 2201 ze zm.).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1. licencję na wykonywanie
krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.2022.poz. 2201 ze zm.).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli
dotyczy):
- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne).
3) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na
podstawie art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy).
4) Zamawiający żąda dołączenia do oferty również:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru – w celu potwierdzenia umocowania
osoby (osób) podpisującej ofertę, pełnomocnictwa i pozostałe dokumenty złożone z ofertą.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców (każdy podmiot wypełnia i podpisuje odrębny formularz).
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. 4. Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarna odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www. pzp.lipsko.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.