eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Młodzieszyn › Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla gminy Młodzieszyn i jej jednostek organizacyjnych na lata 2024-2026Ogłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla gminy Młodzieszyn i jej jednostek organizacyjnych na lata 2024-2026

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MŁODZIESZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148354

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyszogrodzka 25

1.5.2.) Miejscowość: Młodzieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-512

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - Żyrardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dbednarek@mlodzieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mlodzieszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Program kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej dla gminy Młodzieszyn i jej jednostek organizacyjnych na lata 2024-2026

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5cb06370-92ba-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530911

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032296/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 PROGRAM KOMPLEKSOWEJ OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ DLA GMINY MŁODZIESZYN I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NA LATA 2024-2026

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5cb06370-92ba-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w Postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://ezamowienia.gov.pl/
2. System teleinformatyczny w postaci Platformy Zakupowej spełnia wymagania określone w PZP, w szczególności w art. 64 i 68 PZP oraz w § 11 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
4. Każdy Wykonawca posiadający konto na Platformie Zakupowej ma możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalające na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Szczegółowe informacje zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej „RODO”) Zamawiający jako administrator danych osobowych przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Młodzieszyn z siedzibą pod adresem: 96-512 Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, (zwana dalej „Administratorem”).
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres administratora lub poprzez e-mail: iodo@spotcase.pl Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze polegającego na obowiązku stosowania przepisów PZP.
5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w Postępowaniu.
6. Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy Postępowania, osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 18 i art. 74 PZP, broker Zamawiającego – Kancelaria Brokerska Modus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, usługi pocztowe oraz usługi prawne.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia Postępowania, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami PZP, a także nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
12. Osobie, której dane są przetwarzane, nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
ponieważ przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.
13. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie.
14. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.17.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie na lata 2024-2026.
1) UBEZPIECZENIE MIENIA, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
a) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
c) Ubezpieczenie szyb,
d) Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
e) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
f) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

66516000-0 - Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

66516400-4 - Usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej

66515410-0 - Usługi ubezpieczenia od strat finansowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2026-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: klauzule dodatkowe fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług objętych przedmiotem zamówienia w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oznacza to, że Wykonawca musi mieć zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia (tj. w zakresie grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty/oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do SWZ),
2) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie podstaw wykluczenia z Postępowania (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 14 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zezwolenia, licencji, koncesji lub dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru działalności regulowanej, niezbędnych do świadczenia określonych usług objętych przedmiotem zamówienia kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, zgodnie z warunkiem określonym w Rozdziale IX, ust. 1 pkt 3 SWZ, tj.
a) złożenia zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia,
b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w lit. a) powyżej – Wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające, że może wykonywać działalność ubezpieczeniową i posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej związanej z przedmiotem zamówienia (co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia),
c) gdy zezwolenie właściwego organu nadzoru nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów, Wykonawca składa:
i. zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie (tj. co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem niniejszego zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia),
ii. a jeżeli organ nadzoru nie wydaje zaświadczeń, o których mowa w lit. i powyżej – Wykonawca składa oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.
d) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – Wykonawca składa dodatkowo potwierdzenie faktu notyfikacji otrzymane od organu nadzoru, a jeżeli organ nadzoru w kraju siedziby Wykonawcy takiego potwierdzenia nie dostarcza, Wykonawca składa oświadczenie, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP, zdefiniowany w Rozdziale IX SWZ Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 15 do SWZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP potwierdzające brak podstaw wykluczenia z Postępowania oraz spełnienie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienia warunków udziału w Postępowaniu.
5. W przypadku, gdy oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego została najwyżej oceniona, dokumenty wymienione w Rozdziale XI ust. 3 pkt 1 i 3 SWZ składa każdy z Wykonawców, zaś dokumenty wymienione w Rozdziale XI ust. 3 pkt 2 SWZ składa ten Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku udziału w Postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
7. Postanowienia SWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.