eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lędziny › Realizacja usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w LędzinachOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych w formie
usług sąsiedzkich dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271531411

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Lędzińska 47

1.5.2.) Miejscowość: Lędziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-143

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 322166791

1.5.8.) Numer faksu: 322166791

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@mopsledziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsledziny.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych w formie
usług sąsiedzkich dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6dfdf2d0-92b1-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530865

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00517677/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Realizacja usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6dfdf2d0-92b1-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania ofert):
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert udziału w
postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie
zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub
wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie eZamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie eZamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (22) 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą platformy e-Puap bądź poczty elektronicznej na adres email: mops@mopsledziny.pl (nie dotyczy składania ofert).
Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w
skrócie „RODO”, iż:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach, którego reprezentuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach z siedzibą władz przy ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, tel. +48 32 216 67 91, faks +48 32 216 67 91, e-mail: mops@mopsledziny.pl
II. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ledziny.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
III. 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 6 – 10d ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących gminie uprawnień, bądź spełnienia przez gminę obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
IV. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
V. 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
VI. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie gdy prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest kwestionowana,
5) przenoszenia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.
VII. 1) Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2) Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.
VIII. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.DZ.2700.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 200000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług opiekuńczych oraz usług opiekuńczych w formie
usług sąsiedzkich dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach.
Zakres usług opiekuńczych:
1. Usługi świadczone będą u osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Lędzinach (dzieci, osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, chore) w miejscu zamieszkania
tych osób, od poniedziałku do piątku, a w wyjątkowych sytuacjach także w soboty, niedziele i dni świąteczne.
2. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
3. Osoba świadcząca usługi opiekuńcze zobowiązana jest do wykonania w domu chorego następujących
czynności:
- przesłanie łóżka,
- zmiana lub pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej,
- pomoc przy myciu, kąpaniu, czesaniu i ubieraniu chorego, manicure i pedicure,
- pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
- zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
- oklepywanie, mierzenie ciśnienia, zmiana opatrunków,
- pilnowanie przyjmowania leków przez chorego i obserwowanie ewentualnych skutków ich przyjmowania,
- karmienie chorego,
- zakup artykułów spożywczych i niezbędnych do egzystencji chorego artykułów chemicznych i przemysłowych,
- zabezpieczenie posiłków, w tym co najmniej jednego gorącego posiłku dziennie,
- utrzymywanie w czystości otoczenia chorego,
- pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i rehabilitacyjnych,
- dokonywanie bieżących porządków w używanej przez chorego części mieszkania,
- utrzymywanie w czystości naczyń stołowych i kuchennych oraz sprzętów gospodarstwa domowego,
- utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
- pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży chorego,
- palenie w piecu, przynoszenie węgla,
- mycie okien w używanej przez chorego części mieszkania, dwa razy w roku w okresach przedświątecznych u
osób samotnych lub bez rodziny w miejscu zamieszkania,
- zamawianie wizyt lekarskich,
- realizowanie recept lekarskich,
- organizowanie czasu wolnego, w miarę możliwości, wyprowadzanie na spacery,
- pomoc w utrzymywaniu kontaktu z członkami rodziny, znajomymi,
- zapewnienie czynnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej,
- załatwianie innych spraw na życzenie chorego (np. dokonywanie opłat czynszowych, regulowanie bieżących
rachunków itp.),
- prowadzenie zeszytu wydatków i rozliczanie się z chorym z wydanych pieniędzy.
Zamawiający w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. przewiduje do realizacji 8000 godzin usług
opiekuńczych (szacunkowo 20 osób miesięcznie).
Ilość świadczeń została podana szacunkowo i może ulec zmianie, ponieważ nie można jej określić dokładnie ze
względu na specyfikę zamówienia, którą cechuje zmienność potrzeb z uwagi na zmieniający się stan zdrowia i
sytuację życiową osób wymagających usług będących przedmiotem zamówienia. W przypadku zmiany liczby
godzin ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę pozostaną bez zmian w czasie obowiązywania
umowy.
4. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami
oceny ofert odpowiadającymi im znaczeniami (wagami procentowymi):
- Cena brutto (całkowity koszt wykonania zamówienia) (C)
- Doświadczenie (staż pracy w świadczeniu usług osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom) osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia (D)
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów
uzyskanych w powyższych kryteriach wg wzoru:
Pn = Cn + Dn
gdzie:
Pn – końcowa ilość punktów przyznana n-tej ofercie
Cn – ilość punktów w kryterium nr 1 – Cena brutto przyznana ofercie n
Dn – ilość punktów w kryterium nr 2 – Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia przyznana ofercie n

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 1) ustawy.
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4) ustawy.
4) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
A. prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą bądź działalność
regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem zamówienia,
B. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
C. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje do wykonania zamówienia tj. posiadają co najmniej 4 pracowników do realizacji usług opiekuńczych, 1 pracownika – koordynatora usług do kontaktów z Zamawiającym jak również do bezpośredniego osobistego kontaktu z klientami MOPS, którego siedziba nie może znajdować się w odległości większej niż 20km od siedziby Zamawiającego.
D. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
E. zapoznały się z postanowieniami umowy, której wzór załączono do ogłoszenia o zamówieniu na realizację usług opiekuńczych dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach i nie wnoszą do niej zastrzeżeń. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi w ilości nie mniejszej niż 5000,00 godzin na rok, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonali w ostatnim roku przed upływem terminu składania
ofert prace stanowiące przedmiot niniejszego przetargu w ilości co najmniej 4000,00 godzin. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminy składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – Załącznik nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
Zamawiający uzna również, że Wykonawca spełnia warunek w powyższym zakresie, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 4 pracownikami do realizacji usług opiekuńczych, 1 pracownikiem – koordynatorem usług do kontaktów z Zamawiającym jak również do bezpośredniego osobistego kontaktu z klientami MOPS,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
w odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Załącznik nr 3 do SWZ) wraz z wykazem usług stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ oraz wykazem osób stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (Załącznik nr 4 do SWZ)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
w odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej
spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączenie do oferty umowy spółki
cywilnej). Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający może dokonać zmian umowy bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 455 ustawy PZP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.