eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leśniowice › Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim"Ogłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEŚNIOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110198050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 21A

1.5.2.) Miejscowość: Leśniowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-122

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 82 567-54-94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@uglesniowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uglesniowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-86bf3eab-92aa-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530807

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00062990/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-lesniowice.lubelskie.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-lesniowice.lubelskie.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postęp. o udzielenie zamówienia
komunikacja między Zamaw., a Wykon. odbywa się przy użyciu środków komunik. elektron za pośrednictwem bezpł. Platform
Zamówień Publ. ZETOPZP dostępnej pod https://zamowienia-lesniowice.lubelskie.pl/ 2.Wnioski, zawiad oraz informacje Zamaw i
Wykon przekazują za pośrednictwem Platf Zamówień Publ. ZETOPZP: https://zamowienia-lesniowice.lubelskie.pl/ Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
założyć konto na Platformie Zamówień publicznych ZETOPZP: https://zamowienia-lesniowice.lubelskie.pl/#/authentication/register
gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalog lub założenia bezpł konta. 3.Wykonawca przystępując do postępow o udzielenie
zamówienia publ. tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publ. ZETOPZP,
akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Reg. zamieszcz. na stronie int. https://zamowienialesniowice.
lubelskie.pl/#/help oraz uznaje go za wiążący. 4. Zamaw., zgodnie z art. 67 Ustawy z dn11.09.2019 r. – PZP określa
następujące wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania koresp elektron przy wykorzystaniu
Platformy Zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer
klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS
Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej
dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet Explorer; d) włączona obsługa JavaScript; e) zainstalowany program
Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.; f) podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej
wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykon. 5. Zamawiający zgodnie z §11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa RM z
dn 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie podaje
następujące informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych: a) dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .doc,
.pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig, b) informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych: - plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zamówień Publ. ZETOPZP i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego
po upływie terminu składania ofert; 6.Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne
i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę
akceptuje zasady korzystania z platformy wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. 7. Sporządzanie i przekazywanie informacji w
tym dokumentów elektronicznych musi być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa RM z dnia 30.12.2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 8. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu platformy Microsoft Azure, który
jest synchronizowany ze znacznikiem czasu UTC. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SWZ i złożyć ofertę
zgodnie z jej wymaganiami.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Leśniowice z siedzibą: Leśniowice 21a, 22-122 Leśniowice, tel.: 82 567
54 94, e-mail:
gmina@uglesniowice.pl, reprezentowana przez Wójta, zwanego dalej „Administratorem”.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora.
3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.: „Dostawa samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności,
w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim”
4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp;
5. dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO;
10. w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 156097,56 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lub używanego (rok produkcji - nie starszy niż 2019) 9-cio
miejscowego samochodu osobowego dostosowanego do przewozu osób wymagających wsparcia w zakresie mobilności, w
tym jednej osoby na wózku inwalidzkim (samochód wyposażony w najazdy).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ – Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia.
3. Rozwiązania równoważne.
W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien
przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
4 Gwarancja.
1) Długość okresu gwarancji – stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 6 miesięcy
(termin minimalny) do 24 miesięcy (termin maksymalny). Zamawiający wymaga, aby okres udzielonej rękojmi wynosił 24
miesiące.
2) Minimum 18 miesięcy gwarancji na lakier.
3) Minimum 10 lat gwarancji na preformację blach nadwozia.
Okres gwarancji liczony od daty odbioru pojazdu przez zamawiającego.
5 Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34114400-3 - Minibusy

34110000-1 - Samochody osobowe

34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert:1) Cena (C) 60, 2) Długość okresu gwarancji (G)40. Zamawiający dokona oceny ofert
przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru: C = Cn/Cb x 60 pkt gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena, Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena oferty badanej.W
kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną
otrzyma 60 punktów, a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do oferty z najniższą ceną odpowiednio
mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. 3. Kryterium „Długość okresu
gwarancji ” będzie liczone w miesiącach. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 6 miesięcy licząc od
daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu przez upoważnionych przedstawicieli stron. W przypadku
zaoferowania przez Wykonawcę długości okresu gwarancji krótszego niż 6
miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę.Maksymalny okres gwarancji nie dłuższy niż 24 miesiące licząc od daty podpisania bez
zastrzeżeń protokołu odbioru samochodu przez upoważnionych przedstawicieli stron. Jeżeli w danej ofercie wystąpi okres gwarancji
dłuższy niż 24 miesiące, to do obliczenia liczby punktów dla tej oferty za kryterium zostanie przyjęte 24 miesiące .Wykonawcy
oferują długość okresu
gwarancji, w pełnych miesiącach (w przedziale od 6 do 24 miesięcy).W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie
oferowanego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje
gwarancji i ofertę odrzuci. Liczba punktów przyznana danej ofercie za kryterium „Długość okresu gwarancji” zostanie obliczona wg
wzoru: G =Go/Gmax x 40 pkt gdzie:G – Liczba punktów za kryterium
„Długość okresu gwarancji”, Go – okres gwarancji podany w badanej ofercie Gmax – maksymalny okres gwarancji (24 miesiące) 4.
Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów
(P) stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z
poniższym wzorem:P = C + G gdzie: P – łączna ilość punktów oferty ocenianej, C – liczba punktów
uzyskanych w kryterium „Cena” G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Długość okresu gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany
jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert nie podlega wykluczeniu. 2. Oświadczenie należy złożyć
wg wymogów załącznika nr 4 do SWZ. 3. Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu podmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk),
stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona
wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach). 2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.1
SWZ;3) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy:a) zamawiający w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z
ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru;b) wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), zamawiający żąda od wykonawcy złożenia wraz z
ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania
wykonawcy. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).5) Specyfikację techniczną oferowanego pojazdu sporządzona wg. Załącznika nr 5
do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. w takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a) oświadczenie o którym mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdza brak podstaw do wykluczenia. 3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp
oraz postanowień Projektu Umowy, w szczególności w następujących sytuacjach:
1) termin realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy może ulec przedłużeniu o czas występowania
przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, mieszczącym
się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej, klęski żywiołowe” a także wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych,
stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii, stanu pandemii), o ile okoliczności związane z wystąpieniem wskazanych
przeszkód miały wpływ na należyte w tym terminowe wykonanie umowy, termin na wykonanie umowy może zostać
wydłużony o czas trwania przeszkody, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem uwzględnienia
ewentualnego przyczynienia się Wykonawcy do powstałego wydłużenia,
2) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmian redakcyjnych umowy, zmian będących następstwem zmian danych
Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych. 2. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-lesniowice.lubelskie.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.