eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żółwin › Dostawa produktów żywnościowych do stołówki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym (Przedszkola) w Żółwinie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym (Przedszkola) w Żółwinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŻÓŁWINIE

1.3.) Oddział zamawiającego: ZSPŻółwin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 388420299

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szkolna 39

1.5.2.) Miejscowość: Żółwin

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-807

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 730 64 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zs.zolwin@brwinow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zolwin.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki
w Zespole Szkolno – Przedszkolnym (Przedszkola) w Żółwinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11eb8548-9038-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530804

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11eb8548-9038-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ugbezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu
Zamawiający oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia /art. 117 ust. 4 Pzp/, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.2. Komunikacja elektroniczna w zakresie przekazywania sobie przez strony
postępowania informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień - za pośrednictwem Platformy
zakupowej znajdującej się pod adresem: https://ugb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.3.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za
dokumenty złożone w wyznaczonym terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed
upływem tego terminu. Za datę wpływu informacji, oświadczeń, wniosków, zawiadomień przyjmuje się datę ich złożenia na
Platformie zakupowej.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej Przez opcję „zadaj pytanie lub przy użyciu
zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ
PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu
wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje
potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "pytanie wysłane". 4.1. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod
warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem
terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.4.2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie,
o którym mowa w ust. 4.1, przedłuża termin składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom o czas niezbędny do
zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia
odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.4.3. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w
terminie, o którym mowa w ust. 6.1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiednio wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.4.4. Przedłużenie terminu składania ofert, o
których mowa w ust. 6.1, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ.5. Treść pytań wraz z
wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, informacje o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający udostępnia na Platformie
Zakupowej.6. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej
tj.:6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;6.2. Komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os
x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;6.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w
najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;6.4. Włączona obsługa JavaScript;6.5. Zainstalowany
program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żółwinie, z siedzibą w Żółwinie przy ul. Szkolnej 39, gromadzi i przetwarza dane osobowe uczniów szkoły, nauczycieli i pracowników samorządowych zatrudnionych w szkole oraz innych osób związanych z działalnością szkoły na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych do tych ustaw w celu realizacji obowiązków wynikających z tych aktów prawnych i realizacji celów statutowych.
Administratorem Danych Osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie, z którym można się skontaktować pisząc na adres: zs.zolwin@brwinow.pl
W szkole jest powołany Inspektor Danych Osobowych, z którym można się kontaktować drogą elektroniczną pod adresem: iod.oswiata@brwinow.pl
Zespół Szkolno-Przedszkolny co do zasady, nie udostępnia danych osobowych innym odbiorcom, poza ustawowo uprawnionym lub właściwym do rozpatrzenia wnoszonych spraw. Zespół Szkolno-Przedszkolny nie udostępnia danych osobowych do państw trzecich.
Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie.
Dane osobowe będę przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji spraw, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
Szkoła nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.
W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Szkoły z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Punkt informacyjny dotyczący danych osobowych znajduje się w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w sekretariacie Szkoły Podstawowej. Adres e-mail: zs.zolwin@brwinow.pl
Zobacz również
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Ogólna klauzula informacyjna

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 –. Dostawa artykułów spożywczych: przyprawy, artykuły sypkie ( mąka, cukier, kasza i inne), puszki, słoiki butelki (dżem, olej, kompot i inne), ciastka, słodycze zgodnie, z formularzem asortymentowo – cenowym.
Przewidywana częstotliwość dostaw artykułów spożywczych: przyprawy, artykuły sypkie
(mąka, cukier, kasza i inne), puszki, słoiki, butelki(dżem, olej, kompot i inne) ciastka, słodycze zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym, 5 razy w tygodniu nie później niż do godz. 7:00. Artykuły spożywcze powinny być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę, wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczone artykuły spożywcze w zależnościom ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych. Transport powinien odbyć się zgodnie z wymogami HACCAP i przepisami sanitarno – epidemiologicznych. Wykonawca musi wykazywać dyspozycyjność w każdym dniu roboczym. Zamawiający nie będzie dostosowywał terminów dostaw do możliwości logistycznych i dystrybucyjnych wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

03212200-2 - Warzywa strączkowe suszone, łuskane

15872300-4 - Zioła

15820000-2 - Sucharki i herbatniki; wyroby piekarskie i ciastkarskie o przedłużonej trwałości

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy (10 % wartości prawa opcji dla każdej części).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Dostawa wody źródlanej zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym.
Przewidywana częstotliwość dostaw: 1-4 razy w miesiącu.
Szczegóły dotyczące ilości dostaw jednostkowych ustalane będą według potrzeb zamawiającego.
Woda powinna być dostarczana w zamkniętych butlach, bez śladów uszkodzeń i zanieczyszczeń, zawierająca nazwę produktu, ilość, termin przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z przepisami i wymogami HACCP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15981000-8 - Wody mineralne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15981000-8 - Wody mineralne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy (10 % wartości prawa opcji dla każdej części).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Dostawa artykułów spożywczych: nabiał zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.
Przewidywana częstotliwość dostaw nabiału 5 razy w tygodniu nie później niż do godz. 7.00.
Nabiał i wszystkie jego produkty powinny być dostarczane w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta. Przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. Dostarczane artykuły spożywcze muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 15511000-3 - Mleko

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15542100-0 - Ser twarogowy

15512300-3 - Śmietana pełnotłusta

15551320-4 - Jogurt z dodatkiem substancji smakowych

15530000-2 - Masło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy (10 % wartości prawa opcji dla każdej części).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

zęść 4 - Dostawa artykułów spożywczych: jaja zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Przewidywana częstotliwość dostaw jaj 1-2 razy w tygodniu nie później niż do godz. 6.15. Zaświadczenie – ferma wolna od salmonelli. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 25 dni. Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne dla jaj konsumpcyjnych. Jaja muszą być przewożone zgodnieCzęść 4 - Dostawa artykułów spożywczych: jaja zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Przewidywana częstotliwość dostaw jaj 1-2 razy w tygodniu nie później niż do godz. 6.15. Zaświadczenie – ferma wolna od salmonelli. Termin przydatności do spożycia nie krótszy niż 25 dni. Jaja przy każdej dostawie muszą posiadać dokumenty identyfikacyjne dla jaj konsumpcyjnych. Jaja muszą być przewożone zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi. z wymogami HACCP i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy (10 % wartości prawa opcji dla każdej części).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – Dostawa artykułów spożywczych: ryby mrożonej, mrożonych warzyw i owoców zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym.
Przewidywana częstotliwość dostaw owoców i warzyw 1-2 raz w tygodniu nie później niż do godz. 8:30. Ryba mrożona i mrożonki powinny być dostarczane /w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach, posiadających stosowne atesty, bez oznak rozmrożenia. Dostarczane produkty w dniu dostawy powinny posiadać termin przydatności do spożycia nie krótszy niż ¾ terminu liczonego od dnia wyprodukowania, oznaczonego przez producenta na dostarczonym artykule. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP
i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15332100-5 - Przetworzone owoce

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15331170-9 - Warzywa mrożone

15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy (10 % wartości prawa opcji dla każdej części).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 – Dostawa artykułów spożywczych: owoców i warzyw zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym.
Przewidywana częstotliwość dostaw owoców i warzyw 2-3 razy w tygodniu nie później niż do godz. 7:00 rano.
Warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane w pojemnikach plastikowych bądź kartonowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Pojemniki nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCAP i przepisami sanitarno – epidemiologicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03221000-6 - Warzywa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03222000-3 - Owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zgodnie z art. 441 ust. 1, ustawy Pzp, korzysta z prawa opcji, w związku z czym precyzuje.
2. określenie okoliczności skorzystania z opcji w szczególności: w związku z zwiększeniem, zmianą liczby dzieci (osób) korzystających z posiłków, zmiany asortymentu, wartości kalorycznych dań, przekąsek, zmiany preferencji żywieniowych, konieczność zmiany, modyfikacji jadłospisu, dostosowania posiłków do indywidulanych potrzeb itp.,
3. powyższe nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7 – Dostawa artykułów spożywczych: ryby wędzonej zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym.
Przewidywana częstotliwość dostaw owoców i warzyw 1-2 razy w tygodniu nie później niż do godz. 7:00 rano.
Ryba wędzona powinna być świeża, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinna być dostarczana w pojemnikach plastikowych bądź kartonowych posiadających stosowne atesty. Opakowania nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Pojemniki nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCAP i przepisami sanitarno – epidemiologicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15234000-7 - Ryby wędzone

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15234000-7 - Ryby wędzone

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy (10 % wartości prawa opcji dla każdej części).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 8 – Dostawa artykułów spożywczych: pieczywa, ciast i drożdżówek zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym.
Przewidywana częstotliwość dostaw pieczywa każdego dnia tygodnia nie później niż do godz. 7:00 rano.
Przewidywana częstotliwość dostaw ciast i drożdżówek 1-2 razy dnia tygodnia nie później niż do godz. 12:00.
Pieczywo i świeże wyroby piekarskie powinny być dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych i oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości zarówno pod względem wartości odżywczych jak też wartości organoleptycznych. Towar nie może wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia. Transport powinien odbywać się zgodnie z wymogami HACCP i przepisami sanitarno-epidemiologicznymi.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy (10 % wartości prawa opcji dla każdej części).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 9 – Dostawa artykułów spożywczych: drobiu, produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, wędlin zgodnie z formularzem asortymentowo – cenowym. Przewidywana częstotliwość dostaw drobiu, produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych, wędlin 5 raz w tygodniu nie później niż do godz. 7:00.
Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty, czystych
i nieuszkodzonych. Mięso musi być świeże, najwyższej jakości, przewożone zgodnie z wymogami HACCP i w warunkach spełniających wymogi sanitarno-epidemiologiczne.
Okres przydatności do spożycia dla mięsa powinien wynosić nie mniej niż 5 dni od daty dostawy do magazynu zamawiającego. Okres przydatności do spożycia wędlin winien wynosić w dniu dostawy do magazynu zamawiającego nie krótszy niż ¾ terminu liczonego od dnia wyprodukowania, określonej przez producenta na dostarczanym artykule. Do każdego pojemnika powinna być dołączona etykieta zawierająca co najmniej następujące dane: nazwę produktu, termin przydatności do spożycia, nazwę dostawcy – producenta z adresem, warunki przechowywania oraz pozostałe informacjie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami HACCAP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15112000-6 - Drób

15131130-5 - Wędliny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy (10 % wartości prawa opcji dla każdej części).

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie
sprzedawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076) z innym sprzedawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej warz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego sprzedawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Sprzedawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w
zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 i art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Sprzedawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII ust. 1.2 SWZ, składa każdy z Sprzedawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Sprzedawców
ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany
umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych,
2) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o
zamówieniu lub SWZ, mimo zachowania należytej staranności przez Zamawiającego,
3) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 (1) Kodeksu Cywilnego,
4) istotne zmiany uzasadnione okolicznościami, za które Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności - na jego
wniosek,
5) zmiany sposobu realizacji umowy w sytuacji zmian przepisów prawa lub pojawienia się nowych interpretacji i wytycznych
z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://ugb.ezamawiający.pl zakładka "OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-13 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowa przesłanka wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. poz.
835).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.