eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Tarnowska › Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĄBROWA TARNOWSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Tarnowska

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-200

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dabrowatar.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowatar.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c60939b9-902f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044811/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c60939b9-902f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl .
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. „Formularza do komunikacji” dostępnego w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie e-Zamówienia, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się
w rozdziale III pkt 1 niniejszej SWZ.
4. Szczegółowe instrukcje użytkowania Platformy e-Zamówienia dostępne są na stronie internetowej platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponet-edukacyjny/ .
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c60939b9-902f-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zmówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady і warunki korzystania
z Platformy e-Zmówienia określa Regulamin Platformy e-Zmówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
2) Przeglądanie і pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zmówienia ani logowania.
3) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4) Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych і wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych і przekazuje się, jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5) Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się, jako załącznik), lub
b) Jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").
6) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym і odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnice przedsiębiorstwa".
7) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji").
Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań і zawiadomień, zadawanie pytań і udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do wiadomości (przycisk „dodaj załącznik").
8) W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu і jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrznym).

Pozostałe informacje w Rozdziale III, ust. 1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 16.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
16.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Dąbrowa Tarnowska; Rynek 34, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel. 14 642-27-75; fax 14 642-27-47; www.dabrowatar.pl .
16.3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dąbrowa Tarnowska jest Pan Dawid Więcek;
tel. 14-642-27-75; e-mail: iod@dabrowatar.pl .
16.4. Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak: IZP.271.2.41.2023 pn.: „Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2024 roku”.
16.5. Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp,
a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
16.6. Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres
4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
16.7. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w formularzu oferty.
16.8. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w pkt 16.4. powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe
w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w pkt 16.4. powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
16.9. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu,
do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych
z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
• obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
• obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
16.10.W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem
w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta
w formularzu oferty.

Pozostałe informacje w Rozdziale I, ust. 16 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.2.41.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach zadania pn.: „Sprzątanie i utrzymanie czystości na terenie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Tarnowskiej w 2024 roku”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym zakres usług wymaganych przez Zamawiającego został zawarty w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90920000-2 - Usługi w zakresie odkażania urządzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)
1. Cena (koszt) 60%
2. Termin płatności wynagrodzenia 40%
Razem : 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności do występowania
w obrocie gospodarczym jeżeli wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jeśli przedłoży wraz z ofertą dokument potwierdzający że jest wpisany do jednego
z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

(dotyczy: wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi)

(zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową)

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej jeżeli wykaże posiadanie dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN, w tym co najmniej 30.000,00 PLN
na 1 zdarzenie.

Zamawiający wymaga przedłożenia kopii opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia OC.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia zawodowego jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 usługę, odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. sprzątanie i utrzymanie czystości w budynkach lub obiektach użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50 000,- zł potwierdzone dowodami na należyte wykonanie.

(Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
W przypadku posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: A. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 6 i 7 SWZ (załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ

1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 6 i 7 SWZ (załączniki nr 2 i nr 3 do SWZ)
B. DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE

Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi. (ważność dokumentu – 6 miesięcy)
Zamawiający żąda wpisu do odpowiedniego rejestru wyłącznie od wykonawców prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową.

2) Kopię opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 PLN, w tym co najmniej 30 000,00 PLN na 1 zdarzenie.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.


3) Wykaz usług (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających, że te wykazane usługi zostały wykonane należycie.

Wykaz musi zawierać co najmniej 1 zadanie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (co najmniej 1 usługę sprzątania i utrzymania czystości w budynkach lub obiektach użyteczności publicznej, w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości co najmniej 50 000,00 zł potwierdzone dowodami na należyte wykonanie.

(Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium

9.1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych; 00/100 złotych);
9.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1. pieniądzu; 
2. gwarancjach bankowych;
3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
9.4 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Tarnowskiej w Banku Spółdzielczym w Dąbrowie Tarnowskiej nr rachunku: 72 9462 0003 2001 0000 4226 0003 z dopiskiem „Wadium – postępowanie IZP.271.2.41.2023”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
9.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Dąbrowa Tarnowska;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
9.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek
o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
9.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie
z pełnomocnikiem,
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy,
• warunki określone w zakresie wiedzy i doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden
z wykonawców.

• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
• Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych
z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

4. Zgodnie z brzmieniem Art. 439 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach o których mowa w art. 436 pkt 4 lit. „b” ustawy PZP oraz z uwzględnieniem następujących zasad:
1) Zmiana ceny może nastąpić po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy.
2) Zmiany dokonuje się na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
3) Zmiana wymaga zawarcia Aneksu do umowy.
4) Zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem zmiany o min. 15 % w odniesieniu do daty zawarcia umowy „wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych” (ogłaszanego w okresach miesięcznych w komunikatach Głównego Urzędu Statystycznego).
5) Zmiana wartości zamówienia będzie dotyczyła okresu obowiązywania umowy w którym wartość wskaźnika (pkt. 4) przekroczyła 15 % wartości bazowej.
6) Zmieniona wartość zamówienia będzie odpowiadała wartości wskaźnika o którym mowa w pkt 4.
7) Maksymalna wartość wprowadzonej zmiany zostaje określona na poziomie do 20 % pierwotnej umowy.
8) Zmianę wprowadza się zarówno przy wzroście jak i obniżeniu wartości wskaźnika o którym mowa w pkt. 4.
9) Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w pkt. 7.
10) Zmiana wysokości wynagrodzenia opisana w niniejszym ustępie następuje w przypadku ziszczenia się powyższych warunków.
Pozostałe warunki w Rozdziale III ust. 6 SWZ i projekcie umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu Platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ponadto Zamawiający wykluczy z postępowania w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 i kolejnych „ustawy sankcyjnej":
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej,
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.

Wykluczenie, o którym mowa powyżej następować będzie na okres trwania ww. okoliczności.
W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 „ustawy sanacyjnej”, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.