eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01b2983b-927e-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00021954/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul.Rudzkiej 6

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przekazywanie ofert, w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
2. Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
3. Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych:
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc:
4. Kodowanie i czas odbioru danych:
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
5. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne w zakresie podpisywania ofert:
1) W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (podpisywania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym), Wykonawca musi posiadać:
• Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce obsługa JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik kart podpisu elektronicznego. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
2) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów podpisem osobistym), wykonawca musi posiadać:
• E-dowód osobisty osoby składającej ofertę w Systemie;
• Włączona w przeglądarce opcja obsługi JavaScript;
• Zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe ORACLE JAVA (dla systemu Windows - w wersji 32 oraz 64 bitowej – do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Runtime Environment 8u202 - Windows x86 Offline oraz Windowsx64, dla systemu Mac - do pobrania ze strony producenta w sekcji Java SE Development Kit 8u202 - Mac OS X x64; alternatywnie do oprogramowania ORACLE - JAVA w wersji OpenJDK)
• Zainstalowana aplikacja Szafir Host;
• Zainstalowane oprogramowanie do obsługi e-dowodu E-dowód menadżer dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/e-dowod;
• Podłączony lub wbudowany w komputer czytnik karty e-dowód. Prawidłowość zainstalowania w/w komponentów można zweryfikować po zalogowaniu do OnePlace, po kliknięciu przycisku „SPRAWDŹ PODPIS”.
3) W przypadku składania oferty w postaci elektronicznej (podpisywania dokumentów profilem zaufanym), wykonawca musi posiadać:
• Profil zaufany osoby składającej ofertę w Systemie.
Pozostałe informacje w Rozdziale V pkt 21.3.6 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z
siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie
Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz
aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub jest niezbędne do wykonania
zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować
Pana/Pani sprawy (Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej).
Jak długo będą przechowywane moje dane?
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. czas prowadzonego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• podmiot Platforma Aukcyjna Marketplanet;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.61.2023.MMA

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj modernizacji Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 w Warszawie zgodnie z założeniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego przez biuro ATM Projekt Tomasz Król.
Kubatura obiektu: 14 770 m3.
2. Lokalizacja (adres):
Szkoła Podstawowa nr 53 zlokalizowana jest na dużej działce w rejonie ulic Rudzkiej i Klaudyny w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, działka nr ew. 2 z obrębu 7-04-04.
3. Zakres prac, w szczególności dotyczy:
• modernizacji placu zabaw z wymianą nawierzchni i urządzeń sportowych, relokacji przestrzeni zewnętrznej tzw. zielonej klasy wraz z uzupełniającym wykonaniem odcinka ogrodzenia wewnętrznego separującego strefy użytkowe dziedzińca szkolnego o odmiennym przeznaczeniu;
• termomodernizacji elewacji obiektu wraz niezbędnymi pracami naprawczymi i wymianą obróbek blacharskich oraz zwodów pionowych instalacji odgromowej, odświeżeniu elementów metaloplastycznych na elewacji i elementach przylegających (balustrady, osłony studni doświetlających, kraty ochronne), montażu balustrad na biegach schodów w obrębie dziedzińca wewnętrznego, montażu balustrad i zadaszenia nad wejściem do pomieszczeń technologii kuchni przy północno – zachodnim narożniku budynku głównego, montażu zadaszenia nad wejściem przy wschodniej klatce schodowej, wykonaniu ścianek osłonowych od wschodniej oraz zachodniej strony biegu schodów zewnętrznych wejścia głównego, na odcinkach odpowiadających wysięgowi istniejącego zadaszenia;
• wymiany instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej z wyłączeniem wyremontowanych toalet ogólnodostępnych, wymiany instalacji hydrantów przeciwpożarowych wewnętrznych, wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i osłonami grzejników, z uwzględnieniem odcinków przebiegających w przestrzeni wyremontowanych toalet ogólnodostępnych oraz demontażu istniejących osłon z drewna litego, wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem odcinków przebiegających przez wyremontowane toalety ogólnodostępne oraz przykanalików sieci kanalizacyjnej;
• wymiany istniejącej stolarki okiennej w łączniku sali gimnastycznej oraz w ścianach osłonowych klatek schodowych, na rozwiązanie z wykorzystaniem aluminiowego systemu fasadowego – fasady kurtynowej, częściowej wymiany drzwi wewnętrznych w korytarzach komunikacji ogólnej wraz z niezbędnymi pracami zapewniającymi zachowanie wymaganych współczesnymi przepisami prawa budowlanego parametrów światła przejścia stosownie do przeznaczenia pomieszczeń;
• wymiany listew odbojowych na ścianach korytarzy komunikacji ogólnej wraz z malowaniem ścian, wymiany posadzek na korytarzach komunikacji ogólnej;
• wymiany opraw oświetleniowych na korytarzach komunikacji ogólnej z wyłączeniem opraw oświetleniowych oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego;
3.1 W celu uzyskania rezultatu, o którym mowa powyżej, zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
a) opracowanie dokumentacji projektowej dla wszystkich branż wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim, na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego Załącznik do SWZ, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy
b) wykonanie kompletnych robót budowlano - montażowych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową dla wszystkich branż i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;
c) pełnienie nadzoru autorskiego.
Uwaga!
1. Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na czynnym obiekcie. Zaplanowane wyłączenia mediów na czas prowadzenia prac każdorazowo należy uzgadniać z administracją obiektu z preferencją dla terminów w dni wolne od nauki i pracy oraz w okresach świąt i ustawowo wolnych od pracy.
2. Zamawiający wymaga, aby przy organizacji robót szczególną uwagę zwrócić na kwestię bezpieczeństwa dzieci i personelu szkoły.

4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych.
Zakres planowanych prac nie wpływa na dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Zamawiający nie przewiduje w zakresie prac będących przedmiotem zamówienia zrealizowania komunikacji wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami obiektu.
W toku realizacji prac i po ich zakończeniu konieczność utrzymania niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne, nie pogarszającą stanu istniejącego.
5. Klauzule społeczne:
Zamawiający przewiduje wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy – stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
6.1 Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści – stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ;
6.2 Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU)– stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.
UWAGA: Powyższy PFU może być wykorzystany tylko do celów zamówienia publicznego.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia tj. Programie Funkcjonalno - Użytkowym o którym mowa powyżej odniósł się do norm. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje rozwiązanie nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w ww. Programie Funkcjonalno -Użytkowym, wówczas na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
W takim przypadku dokumenty przedmiotowe, o których mowa w w pkt 26.2.6 lit. a) SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą.

7. Termin realizacji zamówienia.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 48 tygodni (tj. 336 dni) od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż termin wykonania dokumentacji projektowej o której mowa w § 1 ust. 1 lit a) projektowanych postanowień umowy wynosi 12 tygodni od dnia podpisania umowy.

8. Nieobowiązkowa wizja lokalna:
1) Zamawiający informuje, że zostanie przeprowadzona nieobowiązkowa wizja lokalna, która umożliwi zapoznanie się z przedmiotem zamówienia w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Rudzkiej 6 w Warszawie, w dniu 11.12.2023 r. o godz. 13:00.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu/wyznaczenia dodatkowego terminu wizji.
3) Wykonawcy, proszeni są o przybycie na miejsce zbiórki tj. do budynku szkoły ul. ul. Rudzkiej 6 w Warszawie na 5 minut przed planowanym terminem wizji.
4) Przed rozpoczęciem wizji lokalnej – przedstawiciele Wykonawców zobowiązani zostaną do podpisania się na liście obecności (imię, nazwisko, firma reprezentowanego Wykonawcy).
5) W trakcie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień dotyczących SWZ.
6) Dojazd osób biorących udział w wizji lokalnej, odbywać się będzie na własny koszt i we własnym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

44113100-6 - Materiały chodnikowe

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 336 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosował niżej opisane kryteria.
3. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyznane zostaną do 2 miejsca po przecinku (według zasad matematyki, to znaczy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).
4. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 34

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby/-ób młodocianej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 3

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby/-ób niepełnosprawnej/-ych, która/e będzie/będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

4.3.6.) Waga: 3

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
Zdolności technicznej lub zawodowej:
1) dotyczącej doświadczenia Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną (zadanie), o wartości nie mniejszej niż 3 000 000,00 zł. brutto obejmującą swym zakresem wykonanie remontu* lub/i budowy* lub/i przebudowy* (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane*) lub/i modernizacji – budynku/budynków (z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, magazynowych, gospodarczych).
Uwaga!
W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 3 000 000,00 zł. brutto, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej.
2) dotyczącej osób:
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów - z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów – lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, którą Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia, do sprawowania funkcji:
a) kierownika budowy, tj. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
b) kierownika robót elektrycznych, tj. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
c) kierownika robót sanitarnych tj. posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
d) projektanta w branży konstrukcyjno-budowlanej, tj. posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
e) projektanta w branży elektrycznej tj. posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
f) projektanta w branży sanitarnej tj. posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania co najmniej w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, może polegać na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takim przypadku Wykonawca składa wraz z Ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (sporządzone wg wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem art.274 ust. 4 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ (pozycje „na wezwanie”):
- oświadczenie (wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ) – o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 15.1, 15.2, 15.3 SWZ na poniższych zasadach:
a) składa Wykonawca;
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z tych Wykonawców;
c) w przypadku polegania na zdolnościach zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z własnym oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający – przed wyborem najkorzystniejszej oferty – z zastrzeżeniem art.274 ust. 4 ustawy, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych wskazanych w Załączniku nr 1 do SWZ (pozycje „na wezwanie”):
a) Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
b) Wykaz osób (wg wzoru określonego w Załączniku nr 8 do SWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług oraz kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w PFU - Zamawiający wymaga udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w PFU.
UWAGA!
W formularzu pn. „Uszczegółowienie Formularza ofertowego”, o którym mowa w pkt 26.1. SWZ, Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę – czy oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w PFU.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty określone: w pkt 26.2.6 lit. a) SWZ - podlegają uzupełnieniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art.58 ustawy. W myśl art.117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zgodnie z art.117 ust. 4 ustawy składają wraz z Ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt 15.1, 15.2, 15.3 SWZ.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt 26.2.4 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza wstępnie brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. c.d. informacji z SEKCJI V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW:
Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
- w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
2. Osoby uprawnione do komunikowania się z Wykonawcami:
• Mariola Malec - Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.