eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hyżne › Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA HYŻNE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690582080

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 103

1.5.2.) Miejscowość: Hyżne

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-024

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 23 045 60

1.5.8.) Numer faksu: 17 22 950 01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.groszek@hyzne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzp.hyzne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4024ec5e-92a3-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530665

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060335/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

pzp.hyzne.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Platforma Zamówień Publicznych ZETOPZP:https://pzp.hyzne.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie przy użyciu:
1) Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.hyzne.pl/
2) poczty elektronicznej: adres e-mail Zamawiającego: zamowieniap@hyzne.pl
2. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nadanym przez
Zamawiającego numerem sprawy: RIG5.271.15.2023.JG lub numerem ogłoszenia (TED) lub identyfikatorem postępowania
wygenerowanym przez ZETOPZP: https://pzp.hyzne.pl/
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
1) w zakresie procedury udzielenia zamówienia: Joanna Groszek,
2) w zakresie przedmiotu zamówienia: Paweł Fudali
4. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując, w
przypadku posiadania konta w Platformie Zamówień Publicznych ZETOPZP, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w
Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://pzp.hyzne.pl/ oraz uznaje go za wiążący.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Hyżne, Hyżne 103, 36-024 Hyżne
2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@hyzne.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp.
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5) Państwa dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i
przepisami prawa.
6) Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.
8) Posiadają Państwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Państwu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIG5.271.15.2023.JG

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Hyżne oraz jednostek organizacyjnych Gminy.
Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy
z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.) zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r., poz. 1610 z późn. zm.).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
Wykaz i charakterystyka obiektów będących własnością Gminy Hyżne oraz szczegółowe informacje dotyczące szacunkowego zużycia energii elektrycznej w tych obiektach, dla poszczególnych grup taryfowych w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2024 r. zawiera załącznik nr 4 do SIWZ. Szacunkowa wartość KW na obiektach w okresie realizacji zamówienia wynosi 383548 kWh.
Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania wszelkich należności za dostarczoną energię do dnia rozwiązania umowy.

Dostawa energii elektrycznej oraz zapewnienie świadczenia usług dystrybucji przez Wykonawcę odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi i przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym.
Standardy jakościowe przedmiotu zamówienia m. in. w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej, jakości obsługi odbiorców oraz warunki świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenia ruchu sieciowego, eksploatacji sieci oraz korzystania z systemu elektroenergetycznego i połączeń międzysystemowych zostały zawarte w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1200) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., nr 93, poz. 623 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Dla wszystkich PPE sprzedaż energii elektrycznej prowadzi obecnie PGE Obrót S.A. w ramach umów kompleksowych, które obowiązują do dnia 2023-12-31.
3. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych
Uzasadnienie dla braku podziału zamówienia na części:
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Pzp przedmiotowe zamówienie „ze względów technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość”.
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie - a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. Progi UE.
4. Wymagania określone w art. 95 Pzp
Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.).

4.2.6.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65310000-9 - Przesył energii elektrycznej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą kryteria: 1. (P1) - cena ofertowa (brutto) - 100%
Punkty będą przyznawane według poniższej zasady: 1.Kryterium ceny oceniane będzie według wzoru:
Cn
P1 = x 100 x 100%
Cb
gdzie:
P1- ilość punktów w kryterium cena Cn – najniższa cena,
Cb – cena oferty badanej, 100– wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów (maksymalnie 100).
Ocenie będą podlegały oferty niepodlegające odrzuceniu.
Obliczenie będzie dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, wydaną
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w
przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub Oświadczenie Wykonawcy, że ma zawartą umowę
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem bądź
oświadczenie o zapewnieniu zawarcia takiej umowy wydane przez OSD na świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) – załącznik nr 5 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga podmiotowych środków dowodowych:
a) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną, wydaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania energii elektrycznej (w przypadku
Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej lub Oświadczenie Wykonawcy, że ma zawartą umowę z Operatorem
Systemu Dystrybucyjnego (OSD) właściwym terytorialnie dla obiektów objętych zamówieniem bądź oświadczenie o zapewnieniu
zawarcia takiej umowy wydane przez OSD na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej (w przypadku Wykonawców nie
będących właścicielem sieci dystrybucyjnej) – załącznik nr 5 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi spełniać następujące wymogi:
1) musi być sporządzona w języku polskim w postaci elektronicznej w formacie danych zgodnym z formatami
wyszczególnionymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – zaleca się sporządzenie oferty w formatach .doc, .docx, .pdf . Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, tj. w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e. Przez
osobę/y uprawnioną/e należy rozumieć odpowiednio: a) osobę/y, która/e zgodnie z odpowiednimi przepisami jest/są
uprawniona/e do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy;pełnomocnika/ów
wykonawcy, którym pełnomocnictwa udzieliła/y osoba/y o której/ych mowa w lit. a);b) pełnomocnika ustanowionego przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.2) dokumenty i/lub oświadczenia
sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski.2. Wykonawca może zmienić
formę graficzną wzorów załączników do SWZ oraz innych formularzy Zamawiającego jednakże treść zawarta we wzorach
Zamawiającego nie może ulec zmianie.3.
Musi zawierać (dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniającego zasoby ) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu
udostepniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania:a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do
złożenia w/w dokumentów jeżeli zamawiający może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca i/lub podmiot udostepniający zasoby wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów (w druku oferta i/lub druku zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby)
oraz z zastrzeżeniem ppkt. b)
Jeżeli w imieniu wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ppkt. a),
zamawiający żąda od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy i/lub podmiotu udostepniającego zasoby. W przypadku wykonawców zagranicznych należy
dołączyć do OFERTY tłumaczenie niniejszych dokumentów na język polski

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w rozdziale V pkt. 2.1., VI.2.1 i VI.2.2 SWZ Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do OFERTY należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366
Kodeksu cywilnego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem. W formularzu OFERTA w miejscu „nazwa i adres wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie, a nie tylko
pełnomocnika. W formularzu OFERTA należy wskazać, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań. Przed podpisaniem umowy od Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne, których oferta została wybrana Zamawiający będzie żądać umowy regulującej ich współpracę

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Możliwość zmiany zawartej umowy oraz warunki tych zmian zostały określone w załączaniu istotne postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:50

8.2.) Miejsce składania ofert: z zachowaniem formy elektronicznej, przy użyciu systemu Platformy Zamówień Publicznych ZETOPZP: https://pzp.hyzne.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z określonych w niej przesłanek. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie w/w przesłanki Zamawiający wymaga złożenia określenia o niepodleganiu wykluczeniu potwierdzające brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert w zakresie art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wsparciu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - zawarte e druku OFERTA. W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku wykonawców, każdy z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa powyższe oświadczenie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.