eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Złocieniec › "Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Złocieniec do przedszkoli, szkół i placówek zapewniających odpowiednią formę kształcenia w 2024 roku"Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Złocieniec do przedszkoli, szkół i placówek zapewniających odpowiednią formę kształcenia w 2024 roku”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Złocieniec

1.3.) Oddział zamawiającego: Stanowisko Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057810

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Rynek 3

1.5.2.) Miejscowość: Złocieniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-520

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@zlocieniec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlocieniec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Złocieniec do przedszkoli, szkół i placówek zapewniających odpowiednią formę kształcenia w 2024 roku”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c89f31fd-92a1-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530663

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00074647/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Złocieniec do przedszkoli, szkół i placówek zapewniających odpowiednią formę kształcenia w 2024 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zlocieniec/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami:
1) Z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), zawiadomienia i informacje przekazywane
są wyłącznie poprzez ich złożenie na Platformie OpenNexus pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ (zwanej dalej: „Platformą").
2) Korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie,
mailem) nie będzie brana pod uwagę.
3) Adres Platformy:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zlocieniec/proceedings .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1) Ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
4) W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
6) Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest dany wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do danego wykonawcy.
7) Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,
h) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
8) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
pozostałe warunki z uwagi na brak miejsca dostępne są w roz. VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarto w roz. XXII

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarto w roz. XXII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.18.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przewozu dzieci niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opiekuna w każdym pojeździe podczas przewozu w ramach zadania pn.: „Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Złocieniec do przedszkoli, szkół i placówek zapewniających odpowiednią formę kształcenia w 2024 roku”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. W odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201)
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składają ten lub ci z wykonawców, którzy będą odpowiadać za realizację danego zakresu zamówienia.

2. W odniesieniu do zdolności technicznej zamawiający wymaga, aby wykonawcy dysponowali, co najmniej 4 pojazdami przeznaczonymi i dostosowanymi do przewozu osób, objętymi licencją na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. W odniesieniu do zdolności zawodowej zamawiający wymaga aby wykonawcy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie (zakończyli; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej), co najmniej jedną usługę polegającą na regularnym dowozie osób z niepełnosprawnościami o wartości co najmniej 90.000,00 zł (brutto).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy, określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej polega, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku.
Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega wykonawca.
pozostałe warunki określono w roz. XV SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób lub aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 2201).

2. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ).

3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium na kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto depozytowe zamawiającego PKO BP SA Oddział w Złocieńcu nr: 38 1020 2847 0000 1102 0009 6719 z dopiskiem: „Wadium – BZP.271.18.2023 – Transport uczniów niepełnosprawnych-2024.”
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu nastąpi tylko wtedy, gdy kwota wadium na rachunku zamawiającego zostanie uznana (zaksięgowana) przed upływem terminu składania ofert (ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).
5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Wadium wnoszone w formie, o której mowa w ust. 4 musi obejmować cały okres związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty, na pierwsze żądanie, na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia zmiany zakresu rzeczowego i ilościowego usług, w tym zwiększenie bądź zmniejszenie liczby dowożonych dzieci w trakcie trwania Umowy, konieczność wprowadzenia nowych tras dowozu w trakcie trwania Umowy oraz zmiany ilości dni świadczenia usług przewozowych.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany umowy,
2) uzasadnienie zmiany umowy,
3) obliczanie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie,
4) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane, jeżeli za ich wprowadzeniem przemawia choćby jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) podniesienie bezpieczeństwa w wykonywaniu przedmiotu umowy,
2) usprawnienie lub optymalizacja dowozu osób/uczniów,
3) okresowe zamknięcie odcinków dróg,
4) zmiana przepisów powodująca konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, które to przepisy narzucają,
5) zaistnienia, po zawarciu umowy przypadku siły wyższej. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: np. powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub zgony.
4. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 1, wymaga zawarcia aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
5. Wykonawcy, w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania usługi na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem siły wyższej, w szczególności związanych z wystąpieniem pandemii lub epidemii, przysługuje wynagrodzenie w wysokości wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę (na podstawie umowy o pracę) przy wykonywaniu przedmiotu Umowy, a niezrekompensowanych ze środków publicznych.
6. Strony przyjmują możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w przypadku wystąpienia przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, w szczególności przyczyn związanych ze zmianami unormowań prawnych mających istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy.
7. Strony dopuszczają możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o której mowa w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 11605 z późn. zm ).
8. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana danych teleadresowych, osób reprezentujących strony – wynikających ze zmiany stanu faktycznego albo prawnego.
9. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem uzasadnienia zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zlocieniec/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.