eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa ochrony osób i mienia w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa ochrony osób i mienia w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Agencja Mienia Wojskowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 011263946

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowowiejska 26A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-911

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 895363100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp.ol@amw.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://amw.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie mienie Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony osób i mienia w Oddziale Regionalnym Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e63056e7-92a9-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530646

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://amw.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 61 ustawy, za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: „Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) pod adresem: https://amw.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 ustawy lub przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) na adres wskazany w Rozdziale I SWZ, za wyjątkiem przypadków wskazanych w SWZ. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać tylko i wyłącznie przy użyciu Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem internetowym https://amw.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions).
Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” wykonawca wybiera niniejsze postępowanie o nr DZP-OO.2623.437.2023 oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do Systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji Operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych).
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) w zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania (SWZ oraz pozostałe dokumenty). Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
5) Zakładka „Złóż ofertę” służy Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą.
6) Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7) Zaleca się, aby Wykonawca na bieżąco śledził (sugerujemy codziennie) zmiany jakich w trakcie postępowania może dokonać Zamawiający. Zalecenie dotyczy również informacji jakie Zamawiający kieruje do Wykonawców po zakończeniu składania ofert.
6. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danychDz.Urz.UEL119 z 04.05.2016,
str.1),dalej RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Mienia Wojskowego z
siedzibą przy ul. Nowowiejskiej 26 A,00-911 Warszawa Administrator wyznaczył Inspektorem Ochrony
Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach związanych z ochrona danych poprzez
pocztę elektroniczną na adres:iod@amw.com.pl lub listownie na adres Agencji Mienia Wojskowego,
ul. Nowowiejska 26A, 00-911Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą
prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania
zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym; Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osobylub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18
oraz art.74 ustawy Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1ustawy Pzp,przez okres4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;Obowiązekpodania przezPanią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiemustawowymokreślonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu oudzieleniezamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawyPzp;Wodniesieniu do Pani/a danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposóbzautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO;Posiada Pan/i:•na podstawie art.15 RODO
prawodostępu do danychosobowych Pani/a dotyczących;•na podstawie art.16 RODO prawo do
sprostowanialub uzupełnieniaPani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lubuzupełnienia niemoże skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegoani zmianąpostanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszaćintegralnościprotokołu oraz jego załączników.•na podstawie art.18 RODO prawo
żądania odadministratoraograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków,
o którychmowa w art.18ust.2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania wodniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub wcelu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesupublicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania
danychosobowych doczasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.•prawo do wniesienia
skargido PrezesaUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
danychosobowych Pani/adotyczących narusza przepisy RODO;Nie przysługuje Pani/u:•w związku z
art.17ust.3 lit.b,d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych;•prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;•na podstawie art.21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danychosobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art.6 ust.1 lit.cRODO. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/u
obowiązkuinformacyjnymwynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazanezostanąZamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający
pośredniopozyskaod wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co
najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art.14 ust.5 RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pan/Pani: na podstawie art.
18RODOprawożądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowychzzastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo
doograniczeniaprzetwarzanianie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celuzapewnienia korzystaniaze środkówochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lubprawnej, lub z uwagi naważnewzględy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwaczłonkowskiego, a także nieograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu
zakończeniapostępowania o udzieleniezamówienia. Nieprzysługuje Pani/Panu: w
związku z art. 17 ust. 3lit. b, d lub e RODO prawo dousunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danychosobowych, o którym mowa w art.20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danychosobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.10.JednocześnieZamawiający przypomina o ciążącym naPani/Panu obowiązku
informacyjnymwynikającym z art. 14RODO względem osób fizycznych, którychdane przekazane
zostanąZamawiającemu w związku zprowadzonym postępowaniem i któreZamawiający pośrednio
pozyska odwykonawcy biorącego udziałw postępowaniu, chyba że mazastosowanie co najmniej jedno
zwyłączeń, o których mowa w art. 14ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP-OO.2623.437.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Część nr 1: Olsztyn, ul. Kasprowicza 1 (siedziba Oddziału). Opis części zamówienia. Usługa ochrony osób i mienia siedziby Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie przy ul. Kasprowicza 1 – całodobowy monitoring elektroniczny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Część nr 2: Olsztyn, ul. Dąbrowskiego 2 (magazyn Oddziału). Opis części zamówienia: Usługa ochrony osób i mienia obiektu Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Olsztynie przy ul. Dąbrowskiego 2 – monitoring i ochrona w systemie dyskretnego ostrzegania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w następującym zakresie:
Warunek dotyczy części nr 1 i 2 zamówienia:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.
a) Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1995) na wykonywanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia.
W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca wezwany na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy złoży aktualną koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1995) na wykonywanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1, ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) aktualną koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r., o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2021, poz. 1995) na wykonywanie usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców;
5) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, podpisane (jednym z podpisów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 5 do SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa https://amw.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.