eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świerczów › "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów" - II postępowanie.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów” – II postępowanie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Świerczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412757

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Brzeska

1.5.2.) Miejscowość: Świerczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-112

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.7.) Numer telefonu: 774196170

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@swierczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swierczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów” – II postępowanie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0e383967-9287-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530628

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039970/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0e383967-9287-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl, a także przy użyciu poczty elektronicznej: ug_rolnictwo@swierczow.pl, z zastrzeżeniem, że złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w „Instrukcji użytkowania systemu” https://ezamowienia.gov.pl/pl/instrukcje/ oraz Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl/pl/regulamin/ oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl. lub poczty elektronicznej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji komunikaty. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://ezamowienia.gov.pl do konkretnego wykonawcy.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia. Wykonawca, aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i złożyć ofertę do postępowania musi założyć konto na Platformie e-Zamówienia. Po założeniu konta Wykonawca ma dostęp do formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Sposób sporządzania i przekazywania informacji określają rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Zamawiający sugeruje, aby korespondencja dotycząca niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą lub znakiem postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający. Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Wyznaczony został kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 887818800, e-mail: biuro@centrumcyfryzacji.pl, lub tradycyjną
poczta na adres Zamawiającego.
2) Cele przetwarzania danych osobowych: realizacja niniejszej umowy.
3) Kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, dane adresowe, dane identyfikujące osobę, świadectwa i uprawnieninia niezbędne
do wykonywania pracy, inne dane niezbędne do realizacji umowy.
4) Źródłem danych jest Wykonawca.
5) Odbiorcy danych – odbiorcami danych są podmioty wskazane w przepisach prawa. Odbiorcami mogą być: organy kontroli (RIO,
NIK, CBA i inne), Instytucje finansujące, Sądy, Policja.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00487161/01 z dnia 2022-12-09
2022-12-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
6) Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat po zakończeniu umowy. Wykonawca posiada następujące prawa w odniesieniu
do danych osobowych:
a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych osobowych,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych.
7) Wykonawca posiada prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie danych osobowych w zakresie realizacji niniejszej umowy jest obligatoryjne.
9) Przekazanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
10) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie jest stosowane.
11) Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania danych osobowych Wykonawcy, przysługujących uprawnień i
warunków skorzystania z nich znajdują się w siedzibie Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIM.271.03.2023.MH

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Świerczów”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.
Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami
obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku
z przetargiem i w następstwie podpisania umowy.
Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SWZ
sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków
i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie usług.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ i ofercie.
Miejsce realizacji zamówienia: teren Gminy Świerczów oraz Ziemiełowice działki nr 151/1, 151/2, 151/3 (Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określono w pkt. 16 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Pojazdy z normą minimum euro 5

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Edukacja ekologiczna

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:
- wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn.zm),
prowadzonego przez Wójta Gminy Świerczów, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.), w zakresie transportu odpadów.
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy
lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. W przypadku, o którym mowa
powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli przedstawi wykaz narzędzi,
wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami:
min. 1 pojazdem do opróżniania pojemników o pojemności 110 l, 120 l, 240 l
i 1100 l;
min. 1 pojazdem do opróżniania pojemników/kontenerów o pojemności KP-7;
min. 1 pojazdem z dźwigiem HDS do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów;
systemem monitoringu bazującym na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającym
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach
postoju pojazdu oraz system czujników zapisujących dane o miejscach postoju oraz system
czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów (ewidencja);
systemem do identyfikacji i zapisu danych o rodzajach opróżnianych konkretnych pojemnikach/kontenerach oraz odbieranych workach – zapis danych o ilości odbieranych
odpadów może być dokonywany jako „spis z natury” zapis ręczny, który będzie prowadził jeden
z pracowników podczas odbioru odpadów. Zapis ten może być udostępniony również w formie
elektronicznej oraz papierowej (Word, Excel)
Wyposażenie powinno spełniać wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z
dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r., poz. 122).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do których te
zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:
a) dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy.
b) dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
- wpis do rejestru działalności regulowanej, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz.888 z późn.zm), prowadzonego przez Wójta
Gminy Świerczów, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia
- wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących
odpadami, o którym mowa w art. 49, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021
r. poz. 779 z późn. zm.), w zakresie transportu odpadów c) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.
d) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami –
Wykonawca dołączy do oferty (załącznik Nr 7)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art.125 ust.1
ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego –
załącznik Nr 7 do formularza oferty.
3.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
3.7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, o których
mowa w pkt 3.1. SWZ, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub
oświadczeń składanych w postępowaniu.
3.8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 3.1. SWZ,
lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się
bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie
dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub
braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
3.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 3.5.2a, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury (zamiast odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
3.10. Dokument wymieniony w pkt. 3.9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe informacje w pkt 3.11 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z
nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp
natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt
2.1.2 SWZ.
2.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia,
o których mowa w pkt. 3.1. SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2.3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia,
o których mowa w pkt 3.5. SWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5.1. SWZ składa odpowiednio
Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt
2.1.2 SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 3.5.2 SWZ składa każdy z nich.
2.3.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi będą wykonywać poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do oferty

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek.
I.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie
w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod
rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Zamawiający przewiduje zmiany umowy : TAK.
Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia :
1.Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej
oferty,
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
3)jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.
Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia ,
których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan,
trzęsienie ziemi , epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia i
restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowej, stany wyjątkowe ,
zamieszki.
Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych wyżej wystąpi lub
będzie przewidywane , Strona opóźniona lub przewidująca opóźnienie powiadomi bezzwłocznie
Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i
przewidywanym okresie trwania.
2. Zmiany terminów i warunków płatności:
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,
2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez
Wykonawcę,
3. Zmiany związane z Podwykonawcami
W przypadku, gdy zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w pzp - art. 118 ust.1, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pzp, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Przepisy art.122 pzp stosuję się odpowiednio.
4. Pozostałe zmiany:
1) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia i cen
jednostkowych jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku Vat nastąpi wyłącznie
w stosunku do niezrealizowanej w dniu zmiany stawki podatku od towarów i usług części
zamówienia. Do określonego w ofercie wynagrodzenia w odniesieniu do niezrealizowanej części
zamówienia zostanie zastosowana obowiązująca na dzień dokonania zmiany stawka podatku od
towarów i usług. Zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy między
dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług.
3) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów
kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo
prawne,
4) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,
5) wprowadzenia zmian w stosunku do specyfikacji warunków zamówienia w zakresie
wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji zamówienia.
Informacje określono w pkt.7 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.