eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Dostawa mebli dla Akademii Tarnowskiej- etap IIIOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mebli dla Akademii Tarnowskiej- etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Tarnowska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851634303

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mickiewicza 8

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@atar.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://atar.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mebli dla Akademii Tarnowskiej- etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-39c60b2b-9285-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00102893/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.12 Dostawa mebli dla Akademii Tarnowskiej - etap III

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt „P-ełne W-sparcie S-tudentów Z niepełnosprawnością w Tarnowie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020, priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. (Dotyczy części 5)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/857846

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/atar

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje są określone
w Rozdziale 12 SWZ tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: K-dzpz/382-20/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Krzesła i fotele
- fotel biurowy: 26 szt
- krzesła do pracowni wzornictwa: 5 szt
- krzesła przemysłowe: 10 szt
- fotele dla paneli dyskusyjnych: 8 szt
- krzesła do pokoju socjalnego: 2 szt
- krzesła konferencyjne: 8 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 39112000-0 - Krzesła

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1). Cena: waga 60%
2). Termin realizacji : waga 20%
3). Okres gwarancji: waga 20%
2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert
Cof – cena zł brutto podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena
2) Termin realizacji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
42 dni - 0 punktów
35 dni - 10 punktów
28 dni - 20 punktów
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji, tj. 42 dni.
3) Okres gwarancji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
12 miesięcy - 0 punktów
24 miesiące - 10 punktów
36 miesięcy - 20 punktów
Uwaga! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najkrótszego okresu gwarancji, tj. 12
miesięcy.
3. Po dokonaniu ocen w danej części, punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów dotyczących tej części zostaną zsumowane.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny w danej części zamówienia stanowić będzie końcową ocenę oferty w tej
części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Szafy, stoliki, biurka
- stolik do pokoju socjalnego: 1 szt
- stoliki niskie: 18 szt
- szafa biurowa dwudrzwiowa zamykana na klucz (wysokość 1870 mm): 2 szt
- szafa biurowa dwudrzwiowa zamykana na klucz (wysokość 1960 mm): 4 szt
- biurka z łączonym blatem: 2 kpl
- szafka aneksowa: 1 szt
- szafa nr 1: 2 szt
- szafa nr 2: 2 szt
- biurka: 4 szt
- nakładane biurko: 1 szt
- kontener na kółkach: 2 szt
- biurko (szkielet ze stali): 1 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 39121000-6 - Biurka i stoły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1). Cena: waga 60%
2). Termin realizacji : waga 20%
3). Okres gwarancji: waga 20%
2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert
Cof – cena zł brutto podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena
2) Termin realizacji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
70 dni - 0 punktów
56 dni - 10 punktów
42 dni - 20 punktów
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji, tj. 70 dni.
3) Okres gwarancji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
12 miesięcy - 0 punktów
24 miesiące - 10 punktów
36 miesięcy - 20 punktów
Uwaga! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najkrótszego okresu gwarancji, tj. 12
miesięcy.
3. Po dokonaniu ocen w danej części, punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów dotyczących tej części zostaną zsumowane.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny w danej części zamówienia stanowić będzie końcową ocenę oferty w tej
części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Sofy
- Sofa 240 cm nierozkładana na konstrukcji (ramie) : 12 szt
- Sofa 180 cm nierozkładana na konstrukcji (ramie) : 3 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 39143110-0 - Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1). Cena: waga 60%
2). Termin realizacji : waga 20%
3). Okres gwarancji: waga 20%
2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert
Cof – cena zł brutto podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena
2) Termin realizacji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
70 dni - 0 punktów
56 dni - 10 punktów
42 dni - 20 punktów
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji, tj. 70 dni.
3) Okres gwarancji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
12 miesięcy - 0 punktów
24 miesiące - 10 punktów
36 miesięcy - 20 punktów
Uwaga! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najkrótszego okresu gwarancji, tj. 12
miesięcy.
3. Po dokonaniu ocen w danej części, punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów dotyczących tej części zostaną zsumowane.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny w danej części zamówienia stanowić będzie końcową ocenę oferty w tej
części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 - Odbojnice
- Płyta meblowa grubości 18 mm barwy białej, wykończenie płyty PCV barwy białej

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1). Cena: waga 60%
2). Termin realizacji : waga 20%
3). Okres gwarancji: waga 20%
2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert
Cof – cena zł brutto podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena
2) Termin realizacji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
42 dni - 0 punktów
35 dni - 10 punktów
28 dni - 20 punktów
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji, tj. 42 dni.
3) Okres gwarancji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
12 miesięcy - 0 punktów
24 miesiące - 10 punktów
36 miesięcy - 20 punktów
Uwaga! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najkrótszego okresu gwarancji, tj. 12
miesięcy.
3. Po dokonaniu ocen w danej części, punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów dotyczących tej części zostaną zsumowane.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny w danej części zamówienia stanowić będzie końcową ocenę oferty w tej
części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - Biurka z elektryczną regulacją wysokości
- kolor stelaża i blatu: biały
- wbudowany silnik zapewniający sprawną i płynną zmianę wysokości
- wbudowany kontroler z wyświetlaczem, przyciskami "góra" / "dół" i portami USB (USB-A, USB-C)
- ilość: 2 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 39121000-6 - Biurka i stoły

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1). Cena: waga 60%
2). Termin realizacji : waga 20%
3). Okres gwarancji: waga 20%
2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert
Cof – cena zł brutto podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena
2) Termin realizacji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
14 dni - 0 punktów
10 dni - 10 punktów
7 dni - 20 punktów
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji, tj. 14 dni.
3) Okres gwarancji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
12 miesięcy - 0 punktów
24 miesiące - 10 punktów
36 miesięcy - 20 punktów
Uwaga! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najkrótszego okresu gwarancji, tj. 12
miesięcy.
3. Po dokonaniu ocen w danej części, punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów dotyczących tej części zostaną zsumowane.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny w danej części zamówienia stanowić będzie końcową ocenę oferty w tej
części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6 - Inne akcesoria
- biurowa szafa metalowa na dokumenty: 1 szt
- stojak odzieżowy: 2 szt
- podnóżek: 3 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, oddzielnie dla każdej części postępowania, Zamawiający będzie kierował
następującymi kryteriami oceny ofert:
1). Cena: waga 60%
2). Termin realizacji : waga 20%
3). Okres gwarancji: waga 20%
2. Punkty przyznawane za kryteria podane w pkt 1 będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena
Punkty w kryterium oceny ofert – 60% (60 pkt)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * Wc * 100, gdzie:
Cmin – najniższa cena zł brutto spośród wszystkich ofert
Cof – cena zł brutto podana w badanej ofercie
Wc – waga kryterium cena
2) Termin realizacji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
42 dni - 0 punktów
35 dni - 10 punktów
28 dni - 20 punktów
Uwaga! Oferowany termin realizacji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania terminu realizacji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najdłuższego terminu realizacji, tj. 42 dni.
3) Okres gwarancji
Punkty w kryterium oceny ofert – 20% (20 pkt)
12 miesięcy - 0 punktów
24 miesiące - 10 punktów
36 miesięcy - 20 punktów
Uwaga! Oferowany okres gwarancji należy wskazać w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku braku
wskazania okresu gwarancji, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 pkt jako zaoferowanie najkrótszego okresu gwarancji, tj. 12
miesięcy.
3. Po dokonaniu ocen w danej części, punkty przyznane w ramach każdego z kryteriów dotyczących tej części zostaną zsumowane.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny w danej części zamówienia stanowić będzie końcową ocenę oferty w tej
części.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 4 do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia(np. wspólnicy spółki cywilnej/konsorcja firm) ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
2. W toku prowadzonego postępowania komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o
udzielenie zamówienia następować będzie za pośrednictwem lidera
(pełnomocnika) o którym mowa w pkt 1.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, każdy z wykonawców wraz z ofertą składa
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu –Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wszyscy wykonawcy składający wspólną ofertę będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy.
Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy od wszystkich wykonawców łącznie
lub od każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy szczegółowo określono w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik
nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa Akademii Tarnowskiej. Adres profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/atar

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych postanowieniami art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2023 r., poz. 1497).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.