eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego "Branice"Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego "Branice"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 360968895

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Osiedle Willowe 30

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-902

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 12 348 01 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@knhp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://knhp.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

70.22.Z, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego "Branice"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e17cfb85-8f64-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530552

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e17cfb85-8f64-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na platformie e-Zamówienia.
3. Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
4. Komunikację szczegółowo opisano w części VII. SWZ.
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e17cfb85-8f64-11ee-b55a-a22b2d7f700e

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na platformie e Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z platformy e Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3. Dokumenty elektroniczne , o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 PZP, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
4. Informację, oświadczenia lub dokumenty , inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
5. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. Konta uproszczonego na platformie e-Zamówienia.
6. Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
7. Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
10. Wymagania w ww. zakresie szczegółowo uregulowano w części VII. SWZ.
11. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą PZP lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych mogą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Kwestia podpisów została szczegółowo uregulowana w części VIII. SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami części III pkt 1 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami części III pkt 1 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZS.2621.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego "Branice"
2. Szczegółowy zakres i opis został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ, tj. w Opisie Przedmiotu Zamówienia („OPZ”).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

79110000-8 - Usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej

71631300-3 - Usługi technicznego nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2026-01-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta która uzyska najwyższą łączną ocenę w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Eksperta kluczowego: Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Koordynatora Inspektorów Nadzoru)

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną minimum 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że: w okresie ostatnich dziesięciu (10) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał z należytą starannością co najmniej:
jedną (1) usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Zastępczego lub Inwestora Zastępczego lub świadczenia Zarządzania Kontraktem dla ukończonego zadania / kontraktu inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych z zakresu: rozbiórki i budowy (łącznie) obiektu drewnianego o powierzchni zabudowy minimum 70m2 lub rozbiórki obiektu drewnianego o powierzchni zabudowy minimum 70 m2 i budowy obiektu drewnianego o powierzchni zabudowy minimum 70 m2.
Przez usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Zastępczego lub Inwestora Zastępczego lub świadczenia Zarządzania Kontraktem należy rozumieć usługę polegającą łącznie na: zarządzaniu, kontroli i nadzorze inwestorskim oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości i rozliczenia.
Zamawiający uzna usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Zastępczego lub Inwestora Zastępczego lub tożsamej funkcji tylko na budowach / zadaniach / kontraktach, które zostały zakończone i odebrane przez zleceniodawców.
Definicja budowy / przebudowy / rozbiórki jest rozumiana przez Zamawiającego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).
3. dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia:
Eksperta kluczowego: Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Koordynator Inspektorów Nadzoru) – jedną osobę:
• posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na stanowisku/ach Kierownika Budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadań inwestycyjnych,
• posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej (1) usługi, polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Rezydenta lub Inżyniera Projektu lub Zastępcy Dyrektora Kontraktu lub Managera Projektu lub innym równoważnym stanowisku w okresie (od momentu podpisania umowy do uzyskania dokumentów formalno-prawnych umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego),
• posiadającą doświadczenie zawodowe w bezpośrednim zarządzaniu lub kierowaniu lub nadzorowaniu zadania / kontraktu na roboty budowlane przy co najmniej jednej (1) budowie i/lub rozbiórce obiektu architektury drewnianej ujętego w rejestrze zabytków lub ewidencji zabytków lub wpisanego do inwentarza muzeum o powierzchni zabudowy min. 70 m2.
Specjalistę ds. nadzorowania prac architektury drewnianej – jedną osobę, będącą dyplomowanym konserwatorem dzieł sztuki mającym doświadczenie zawodowe w konserwacji zabytków budownictwa drewnianego, posiadającym uprawnienia do kierowania/nadzorowania pracami (restauratorskimi albo konserwatorskimi albo badaniami konserwatorskimi) lub samodzielnego ich wykonania zgodnie z przepisami prawa.
Zamawiający dopuszcza możliwość, aby funkcje Eksperta kluczowego: Kierownika Zespołu Inżyniera Kontraktu (Koordynator Inspektorów Nadzoru) oraz Specjalistę ds. nadzorowania pracami architektury drewnianej pełniła jedna osoba.

Osoba wskazana w pkt 2.1.4.2.1., która uzyskała kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w Rzeczpospolitej Polskiej, musi być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej, co daje jej prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
Uprawnienia budowlane wydane na podstawie aktualnych przepisów, powinny być zgodne z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Osoba wskazana w pkt 2.1.4.2.2,, która jest uprawniona do kierowania pracami przy zabytkach rejestrowych powinna posiadać uprawnienia zgodne z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece na zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 840 ze zm.).
Oprócz osób, o których mowa wyżej, w wykonaniu zamówienia mogą wziąć udział również osoby, będące obywatelami innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zwanych dalej „państwami członkowskimi”, spełniający wymagania zawarte w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, a w szczególności w art. 12a oraz w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wymienione osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane, jako minimalne wymagania Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (załącznik nr 3 do SWZ) w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania, według wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia (odnośnie warunku określonego w części VI. pkt 2.1.3. SWZ);
b) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są, referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; (odnośnie warunku określonego w części VI pkt 2.1.4.1. SWZ).
c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 5 do SWZ) (odnośnie warunku określonego w części VI. pkt 2.1.4.2. SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ) – wymagania dotyczące przygotowania i podpisania dokumentu uregulowano w części VIII. SWZ.
2. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej (przykładowo: KRS, CEIDG) dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych.
W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku oferty wspólnej należy do oferty załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – wymagania dotyczące podpisania dokumentu elektronicznego i sposobu złożenia określono w części VIII. SWZ.
3. Dowód wniesienia wadium - wymagania dotyczące formy składania wadium uregulowano w części X. SWZ, natomiast co do sposobu złożenia określono w części VIII. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100)
2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 PZP wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
− pieniądzu,
− gwarancjach bankowych,
− gwarancjach ubezpieczeniowych,
− poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 462).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą (zgodnie z art. 97 ust. 5 PZP), z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 6 ppkt. 2 i 3 oraz pkt 7 poniżej.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem (zgodnie z art. 97 ust. 8 PZP) na rachunek bankowy o nr 21 1020 2892 0000 5702 0894 3716 prowadzony przez PKO Bank Polski S.A. dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków, z dopiskiem w tytule przelewu Wadium w postępowaniu nr BZS.2621.7.2023, Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu dla Opracowania dokumentacji oraz realizacji prac w zakresie rozbiórki i translokacji zabytkowej chałupy drewnianej na teren Parku Edukacyjnego "Branice", a dokument potwierdzający dokonanie wpłaty przelewu wadium zostanie dołączony do oferty (wymagania dotyczące sposobu złożenia dokumentów określono w części VIII. pkt 8 SWZ). Przed upływem terminu składania ofert wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego.
5. Pozostałę szczegółowe regulacje zawiera część X. SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w powyższym oświadczeniu wykazują, który warunek udziału w postępowaniu spełniają.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego zapisów wynika odpowiednie pełnomocnictwo), chyba że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Dokument pełnomocnictwa musi być w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia i potwierdzać przyjęcie pełnomocnictwa przez pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SWZ wzorach muszą być podpisane przez pełnomocnika. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być sformułowana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie z tą ofertą. Składając ofertę, w miejscu przeznaczonym na dane Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (a nie pełnomocnika). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian w umowie określają zapisy § 11 i §12 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e17cfb85-8f64-11ee-b55a-a22b2d7f700e

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-13

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.