eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pęczniew › Remont i przebudowa dróg na terenie gminy PęczniewOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PĘCZNIEW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934393

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 10/12

1.5.2.) Miejscowość: Pęczniew

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-235

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 436781519

1.5.8.) Numer faksu: 436781519

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@e-peczniew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://e-peczniew.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a04999f-9298-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530551

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050174/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7a04999f-9298-11ee-ba3b-4e891c384685

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e -zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@epeczniew.pl (nie dotyczy składania ofert). W takim przypadku Wykonawca musi udokumentować brak możliwości skomunikowania się za pomocą Platformy e-Zamówienia (np. załączyć do korespondencji zrzut ekranu, z którego będzie wynikać brak możliwości przesłania wiadomości za pośrednictwem stosownych formularzy). Korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polskim.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarte zostały w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.„Remont i przebudowa dróg na terenie gminy Pęczniew” polegającego na wykonaniu przebudowy oraz remontów kluczowych dla mieszkańców gminy ciągów komunikacyjnych.
Remont będzie polegał między innymi na :
1. wykonaniu nowej warstwy asfaltowej,
2. wykonaniu poboczy.

Przebudowa będzie polegała między innymi na:
1. wykonaniu podbudowy,
2. wykonaniu warstwy asfaltowej,
3. wykonaniu poboczy,
4. wykonaniu nowego oznakowania,
5. wykonaniu inwentaryzacji.

Planowana przebudowa i remonty dróg i uzyskane dzięki temu poprawienie komfortu ruchu poprawi zdecydowanie bezpieczeństwo ruchu oraz jego płynność.
Przedmiot zamówienia składa się z 5 etapów:
Etap 1 – Przebudowa drogi w miejscowości Przywidz;
Etap 2 – Remont drogi w miejscowości Brodnia – Odcinek I;
Etap 3 - Przebudowa drogi w miejscowości Księża Wólka – Odcinek II wraz z wykonaniem zjazdu oraz budową przepustu pod zjazdem;
Etap 4 - Przebudowa drogi w miejscowości Drużbin - odcinek II;
Etap 5 - Remont drogi gminnej nr 114459E;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w pkt. V SWZ oraz w załącznikach do SWZ, w tym w załaczniku
nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,do SWZ, dostępnym na stronie postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a04999f-9298-11ee-ba3b-4e891c384685

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
A) Cena (C);
B) Kryterium Gwarancja jakości i rękojmia za wady (G);
C) Kryterium Termin realizacji zamówienia (Tr);

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego:
A) Kryterium CENA (C)
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty.
C = 60 x N/A
C – ilość punktów przyznanych ofercie n (z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)
N – najniższa oferowana cena spośród ofert nie odrzuconych
A – cena oferty badanej (rozpatrywanej) - oferta n

B) Kryterium Gwarancja jakości i rękojmia za wady (G)
Punkty w ramach niniejszego kryterium zostaną przyznane według następujących zasad:
- Gwarancja jakości i rękojmia za wady – 60 miesięcy – 0 pkt. (0%)
- Gwarancja jakości i rękojmia za wady – 72 miesięcy – 5 pkt. (5%)
- Gwarancja jakości i rękojmia za wady – 84 miesięcy – 20 pkt (20%).

Okres gwarancji i rękojmi za wady nie może być krótszy niż 60 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza wartości pośrednich. Zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jakości i rękojmi za wady zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
Wydłużenie okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady powyżej 84 miesięcy nie spowoduje zwiększenia ilości punktów ponad maksymalne 20 punktów (20%) w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady”.
Wykonawca nie może nie zaoferować gwarancji jakości i rękojmi za wady. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długości gwarancji jakości i rękojmi za wady Zamawiający uzna to za złożenie oferty niezgodnej
z SWZ. Oferta ta zostanie odrzucona.

C) Kryterium Termin realizacji zamówienia (Tr)

Kryterium „Termin realizacji zamówienia” będzie rozpatrywane na podstawie długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie:
Termin realizacji zamówienia do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 0 pkt.
Termin realizacji zamówienia do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 5 pkt.
Termin realizacji zamówienia do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy – 20 pkt.

Zamawiający wyznacza maksymalny termin na realizację przedmiotu zamówienia na 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zamawiający nie dopuszcza wartości pośrednich.
Zaoferowany przez Wykonawcę termin realizacji zamówienia zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
Skrócenie termin realizacji zamówienia poniżej 4 miesięcy nie spowoduje zwiększenia ilości punktów ponad maksymalne 20 punktów (20%) w kryterium „Termin realizacji zamówienia”.
Wykonawca nie może nie wskazać terminu realizacji zamówienia.
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna to za złożenie oferty niezgodnej
z SWZ.
Oferta, w której termin realizacji zamówienia będzie dłuższy niż 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, zostanie odrzucona z uwagi na niezgodną ze SWZ.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki, nie podlega wykluczeniu oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:
P = C +G + Tr

Gdzie:
P –łączna liczba punktów oferty ocenianej
C –liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”
G-liczba punktów uzyskanych w kryterium „Gwarancja jakości i rękojmia za wady”.
Tr – liczba punktów uzyskanych w kryterium „ Termin realizacji zamówienia”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Gwarancja jakości i rękojmia za wady

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

A) Zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek, jeśli:
- wykaże, że w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg publicznych (zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, Dz.U.2022.1518 ) klasy technicznej min. D.

Wartość każdej budowy/rozbudowy/przebudowy nie może być niższa niż 400 000, 00 zł netto

oraz
- wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować i skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, mogącą pełnić funkcje kierownika budowy w specjalności inżynieryjnej drogowej, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy przy minimum 2 zadaniach polegających na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg publicznych klasy technicznej min. D, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł (netto) każde zadanie.

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuści odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez Wykonawcę faktur.

B) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt X.1. w zakresie art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( j.t. Dz.U.2023.1497 ze zm. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, ich wartości, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.4 do formularza oferty.
B) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór wykazu stanowi załącznik nr 2.5 do formularza oferty.
C) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w warunku.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 20 000,00 zł.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U.2023.462 ze zm.).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Poddębicach nr rachunku 45 9263 0000 4012 3060 2004 0003. z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP 271.4.2023.”
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
A) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie P.z.p.;
B) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
C) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
D) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
E) Beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Pęczniew, ul. Główna 10/12; 99-235 Pęczniew;
F) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 P.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 P.z.p. zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 P.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
2. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający zażąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udziela Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Zaliczka zostanie Wykonawcy przekazana w formie jednorazowej płatności. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury
VAT zaliczkowej w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT zaliczkowej. Szczegółowe informacje na temat zaliczek zostały wskazne również we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres oraz warunki wprowadzenia zmian do umowy wskazane zostały w pkt XXIII SWZ dostępnym na stronie prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a04999f-9298-11ee-ba3b-4e891c384685

1. Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zasady dokonywania zmian umowy wskazane zostały w § 23 umowy.
3. W pozostałym zakresie zmian do umowy stosuje się art. 454-455 ustawy Pzp.
4. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
5. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany przez obie strony.
6. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
7. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
8. Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wynikające z Umowy, o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się poddać polubownemu rozwiązaniu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert określone w pkt. XXI SWZ. Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie 3 Wykonawców, którzy uzyskają najwyższą sumę punktów ze wszystkich kryteriów łącznie

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w okresie
realizacji przedmiotu zamówienia osób wykonujących następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia obejmujące:
A) roboty przygotowawcze i ziemne;
B) roboty ogólnobudowlane;
C) roboty wykończeniowe;
Szczegółowe informacje w powyższym zakresie zawarte zostały w pkt IV SWZ dostępnym na stronie postępowania pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-7a04999f-9298-11ee-ba3b-4e891c384685

2. Stosownie do treści § 8 ust. 1 – 3 Załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienioną uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 205/2022 z dnia 13 października 2022 r.) Zamawiający informuje, że:
a) po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skutkującego wyborem wykonawcy i złożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 8 ust 5 Regulaminu Edycji 8, Zamawiający złoży do BGK wniosek o udzielenie promesy, o której mowa w art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.)
b) BGK udziela promesy w terminie 7 dni roboczych od dnia wpływu prawidłowo złożonego
wniosku o udzielenie promesy. Promesa stanowi dla Zamawiającego podstawę do zawarcia umowy na realizację inwestycji.

3. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, tj. środki z promesy, o której mowa w pkt XXV.1 SWZ nie zostaną mu przyznane.

4. Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1. Marta Jagodzińska - Skwara – Kierownik referatu Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Inwestycji – tel. 43 678 15 19 wew. 24.
2. Damian Jaruga – podinspektor ds. gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, drogownictwa i oświaty tel. 43 678 15 19 wew. 31.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.