eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wola Dębińska › Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Grupy zakupowej Gmin Dębno, Rzezawa, Bolesław, Lisia Góra.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Grupy zakupowej Gmin Dębno, Rzezawa, Bolesław, Lisia Góra.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBNO

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Dębno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000540357

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 240

1.5.2.) Miejscowość: Wola Dębińska

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-852

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@aspergo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadebno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lisia Góra

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9930658661

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 7

1.5.2.) Miejscowość: Lisia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-140

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +4814 678 46 78

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@lisiagora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://lisiagora.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzezawa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8681021294

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 21

1.5.2.) Miejscowość: Rzezawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-765

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48146484800

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@rzezawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzezawa.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bolesław

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8711770280

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesław 68

1.5.2.) Miejscowość: Bolesław

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-220

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +4814 641-50-18

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: boleslaw_t@zgwrp.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://boleslaw.com.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Grupa Zakupowa Gmin w składzie Gmina Rzezawa, Gmina Bolesław, Gmina Dębno Gmina Lisia Góra, utworzona na
podstawie porozumienia numer 1/2017 z dnia 21.11.2017 r. wraz z aneksem do niniejszego porozumienia z dnia 31.10.2023 r w imieniu i na rzecz której, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy, działa Gmina Dębno - Lider grupy zakupowej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Grupy zakupowej Gmin Dębno, Rzezawa, Bolesław, Lisia Góra.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3bf6e0e-904b-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00005868/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Grupy Zakupowej Gmin Dębno, Rzezawa, Bolesław, Lisia Góra

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/aspergo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Tak

3.3.) Informacje na temat sposobu udostępnienia zastrzeżonych dokumentów zamówienia

2.1. Zamawiający informuje o poufnym charakterze części dokumentacji (dokumentacja poufna). Wykonawca może uzyskać dostęp do dokumentacji poufnej poprzez złożenie wniosku (załącznik numer 13 do SWZ).

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/aspergo

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym z Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/aspergo zwanej dalej „Platformą”.
1.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aspergo
1.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
1.4. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjątkiem ofert) przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem formularza na Platformie: „wyślij wiadomość do zamawiającego”.
1.5. Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/aspergo
1.6. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
1.7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany i wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .
1.8. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na www.platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
1.9. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) zwane dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
1.9.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.9.2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
1.9.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
1.9.4. włączona obsługa JavaScript,
1.9.5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.9.6. Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
1.9.7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Dębno;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych odbywać się będzie za pośrednictwem adresu e-mail: iod@debno.pl;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami),
5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) 8) osoby, której dane dotyczą posiadają:
9) − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych 1;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 2;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
10) osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RWI.271.22.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I - UBEZPIECZENIE MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w tym:
1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tytułem prowadzonej działalności i posiadanego mienia w tym ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi;
2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk;
3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego;
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich z ww. Części zawiera:
3.3.1. Załącznik nr 1.1 do SWZ - Program ubezpieczenia [ dotyczy Części I ]

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66515100-4 - Usługi ubezpieczenia od ognia

66515400-7 - Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II – UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE w tym:
1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego;
2. Ubezpieczenie auto casco;
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów;
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich z ww. Części zawiera:
3.3.2. Załącznik nr 1.2 do SWZ - Program ubezpieczenia [ dotyczy Części II ]

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66516100-1 - Usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III – UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW w tym:
1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP
2. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace społecznie użyteczne
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich z ww. Części zawiera:
3.3.3. Załącznik nr 1.3 do SWZ - Program ubezpieczenia [ dotyczy Części III ]

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV – UBEZPIECZENIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ w tym:
1. Ubezpieczenie infrastruktury drogowej od ognia i innych zdarzeń losowych
2. Ubezpieczenie infrastruktury drogowej od kradzieży
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich z ww. Części zawiera:
3.3.4. Załącznik nr 1.4 do SWZ - Program ubezpieczenia [ dotyczy Części IV ]

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Dziale 8 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
3.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
3.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. 2023, poz. 656 z późn.zm.) tj.
Dla Części I
8 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
1) ogień;
2) eksplozję;
3) burzę;
4) inne żywioły;
5) energię jądrową;
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte
w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

Dla Części II
1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób
3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych;
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej
z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie
z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
18 Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Dla Części III
1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób

Dla Części IV
8 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
ogień;
1) eksplozję;
2) burzę;
3) inne żywioły;
4) energię jądrową;
5) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte
w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

3.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3.4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty złożonej
w postępowaniu oraz dostarczonych na wezwanie w trybie art. 274 ust 1 ustawy Pzp. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.
3.5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania wymaganych warunków zostaną wykluczeni
z postępowania, a złożone przez nich oferty zostaną odrzucone. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 9.6 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia aktualnych na dzień złożenia. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:

9.6.1 Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie treścią:
9.6.1.1 Załącznika nr 6.1 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części I)
9.6.1.2 Załącznik nr 6.2 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części II)
9.6.1.3 Załącznik nr 6.3 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części III)
9.6.1.4 Załącznik nr 6.4 do niniejszej Specyfikacji – (dotyczy części IV)
9.6.2 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
9.6.3 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w pkt 9.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego t.j.: art. 108 ust. 1, art. 109 ust 1 pkt 8-10 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.6.4 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca złoży zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 656 z późn. zm.) w następującym zakresie:


Dla Części I
8 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
7) ogień;
8) eksplozję;
9) burzę;
10) inne żywioły;
11) energię jądrową;
12) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte
w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
13 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.

Dla Części II
1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
5) świadczenia jednorazowe;
6) świadczenia powtarzające się;
7) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
8) przewóz osób
3 Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
3) pojazdach samochodowych;
4) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
10 Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej
z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie
z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika
18 Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu zamieszkania.

Dla Części III
1 Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
5) świadczenia jednorazowe;
6) świadczenia powtarzające się;
7) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
8) przewóz osób

Dla Części IV
8 Ubezpieczenia szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
ogień;
1) eksplozję;
2) burzę;
3) inne żywioły;
4) energię jądrową;
5) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
9 Ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte
w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.

lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową
w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

5.2. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi potwierdzają spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określone w przedmiocie zamówienia o udzielenie którego się ubiega – przedmiotowe środki dowodowe. (nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

9.5 Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dania wezwania. Wezwanie nie zostanie wystosowane w sytuacji gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
- Ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określone w przedmiocie zamówienia o udzielenie którego się ubiega

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

9.4 Pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku, gdy ofertę, składane dokumenty
i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.

10.3 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

23.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści umowy (dotyczy wszystkich Części) w zakresie wskazanym we wzorze umowy dla poszczególnych Części t. j.:
23.3.1 Załącznik nr 8.1 (dotyczy Części I)
23.3.2 Załącznik nr 8.2 (dotyczy Części II)
23.3.3 Załącznik nr 8.3 (dotyczy Części III)
23.3.4 Załącznik nr 8.4 (dotyczy Części IV)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/aspergo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.