eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lelów › Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.800.000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.800.000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szczekocińska 18

1.5.2.) Miejscowość: Lelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-235

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3550121

1.5.8.) Numer faksu: 34 3550049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wojt@lelow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lelow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.800.000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a894390c-92a1-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530456

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00050018/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.800.000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gwlelow.e-zp.finn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gwlelow.e-zp.finn.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Systemu E-Zamówienia
Publiczne Gminy Lelów, (zwanego dalej Systemem e-ZP lub Systemem) dostępnego pod adresem https://gwlelow.e-zp.finn.pl/;
Korzystanie z systemu e-ZP jest bezpłatne. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pan Artur Miłek, tel. 34 355 01 21 w. 122, e-mail: a.milek@lelow.pl
Pani Wiesława Świątek, tel. 34 355 0121 wew. 133 – w sprawach przedmiotu zamówienia;
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w postępowaniu musi posiadać konto w systemie e-ZP. Przeglądanie i pobieranie publicznej
treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w systemie. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż
wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych,
przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej: a) w formatach danych określonych w przepisach
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub b) jako tekst
wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości email
lub w treści „Wiadomość”). W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych funkcji formularzy „Wiadomość” dostępnych
dla każdego zalogowanego Wykonawcy.
Maksymalny rozmiar przesyłanych plików przesyłanych za pośrednictwem systemu e-ZP wynosi 150 MB (tj. złożenia oferty/ wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ oferty dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty ostatecznej/ oferty dodatkowej oraz
wiadomości); W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-ZP użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 42 206 66 07 lub drogą elektroniczną poprzez e-miał
help@finn.pl. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za
pośrednictwem systemu e-ZP, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
a.milek@lelow.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lelów z siedzibą w ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Lelów jest Pani Katarzyna Macherzyńska, kontakt: kmacherzynska.ido@gmail.com;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego w wysokości 1.800.000,00 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lelów." – Numer postępowania: PIR.271.14.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) wszelkie dane powierzone przez wykonawcę będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67 ze zm.),
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIR.271.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego
a) Kwota kredytu: 1.800.000,00 PLN
b) Termin uruchomienia transzy kredytu musi nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych następujących po dniu, w którym zostanie złożona przez Zamawiającego pisemna dyspozycja wypłaty. Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu termin uruchomienia transzy kredytu jest jednocześnie kryterium oceny ofert, które rozpatrywane będzie na podstawie informacji zawartej w formularzu oferty, dotyczącej zaoferowanego przez wykonawcę terminu uruchomienia transzy kredytu od dnia złożenia przez Zamawiającego dyspozycji wypłaty (patrz Rozdział III pkt. 5.2 SWZ).
c) Kwota kredytu będzie postawiona do dyspozycji zamawiającego do 31 grudnia 2023 r.
d) Zamawiającemu przysługuje prawo wykorzystania kredytu w kwocie niższej niż kwota 1.800.000,00 zł oraz do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów (opłat, prowizji, itp.).
e) Forma zabezpieczenia – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
f) Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2032 r. lub do dnia uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
g) Okres karencji w spłacie kapitału do dnia 30 listopada 2024 r. Okresu karencji w spłacie odsetek nie przewiduje się.
h) Raty kapitałowe kredytu płatne miesięcznie, w ostatnim dniu roboczym miesiąca, począwszy od grudnia 2024 roku. Liczba rat: 96, w tym;
- 1 rata w wysokości 500,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w grudniu 2024 roku,
- 24 raty po 1.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od stycznia 2025 roku do grudnia 2026 roku,
- 12 rat po 5.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od stycznia 2027 roku do grudnia 2027 roku,
- 12 rat po 20.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od stycznia 2028 roku do grudnia 2028 roku,
- 36 rat po 30.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od stycznia 2029 roku do grudnia 2031 roku,
- 10 rat po 36.000,00 zł każda (z kwoty kapitału) tj. w okresie od stycznia 2032 roku do października 2032 roku,
- 1 rata (ostatnia) w wysokości 35.500,00 zł (z kwoty kapitału) tj. w listopadzie 2032 roku.
i) Spłaty odsetek dokonywane miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, na podstawie zawiadomienia przez Bank.
j) Oprocentowanie kredytu będzie ulegało zmianie na podstawie stawki WIBOR 1M.
k) Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania:

- do oferty – według stawki WIBOR 1M na dzień ogłoszenia zamówienia tj. dzień 4 grudnia 2023 r.
Do obliczenia oferty należy przyjąć jako datę wypłaty całości kredytu dzień 27 grudnia 2023 r.

- do umowy - oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M
z oferty plus marża Wykonawcy. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Zmiana oprocentowania może następować tylko w wyniku zmiany stawki WIBOR 1M, z wyłączeniem pierwszego miesiąca (obowiązuje WIBOR 1M z oferty).
l) Kredyt nie może być obciążony prowizją z tytułu udzielenia kredytu, z tytułu jego wcześniejszej spłaty, z tytułu postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego oraz opłatami dodatkowymi z tytułu aneksów do umowy, z tytułu wydawania Zamawiającemu zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez kredytodawcę w związku z zawartą umowa kredytową.
m) Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz rzeczywistą kwotę uruchomionego kredytu.
n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu.
o) Naliczenie wysokości odsetek od dnia uruchomienia kredytu dla Zamawiającego.
p) Marża banku pozostaje jako stała wartość w okresie spłaty kredytu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2032-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin uruchomienia transz kredytu ( T)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
7.1 ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

7.2 UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy będący bankiem lub bankiem spółdzielczym w myśl art. 2 lub 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia lub nie spełnia.

7.3 SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu załącznik nr 2. Na wezwanie oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia załącznik nr 3.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu załącznik nr 2. Na wezwanie : a) Zezwolenie na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896, z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe – inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy;
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania wykonawca/każdy
spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający będzie żądał zagwarantowania w umowie postanowień zgodnych z art. 436 PZP oraz następujących warunków: Zastrzega się możliwość wcześniejszych spłat całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy. Kredyt nie może być
obciążony prowizją z tytułu udzielenia kredytu oraz opłatami dodatkowymi z tytułu aneksów do umowy, z tytułu wydawania Zamawiającemu zaświadczeń i innych dokumentów wydawanych przez kredytodawcę w związku z zawartą umowa kredytową.
Zabezpieczeniem udzielonego kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty – dopuszczalne w formie aneksu i dotyczące zmiany harmonogramu spłaty kredytu, tj. terminu i kwoty spłaty poszczególnych rat.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System e-ZP. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Postępowanie” z poziomu sekcji „Akcje w postępowaniu”, „złóż ofertę” widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.