eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolbórz › Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wolbórz



Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wolbórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLBÓRZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647859

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jagiełły 28

1.5.2.) Miejscowość: Wolbórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-320

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: /44/ 616-42-41

1.5.8.) Numer faksu: /44/616-42-11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@wolborz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wolborz.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wolbórz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7a3aa854-9299-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00530085

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00064369/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wolbórz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.wolborz.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Wolbórz, (zwanego dalej Systemem e-ZP
lub Systemem) dostępnego pod adresem: https://e-zp.wolborz.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto w Systemie e-ZP. Rejestracja i korzystanie z Systemu
E-ZP jest bezpłatne. Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest
to równoznaczne z tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.Dokonując
rejestracji Wykonawca akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Wolbórz. W Systemie E-ZP
znajdują się także instrukcja dla Wykonawcy (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy instruktażowe -
prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu(rejestracja, zadawanie pytań, złożenie
oferty, wycofanie oferty).
Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/ Złożenie oferty poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez
Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Kwalifikowany podpis
elektroniczny musi być wystawiony przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne – podpis elektroniczny ,spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. 2016 poz. 1579).
Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP: a)
Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,b) Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest
wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS, c) Oznaczeniem czasu odbioru danych
przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) - czas lokalny serwera synchronizowany odpowiednim źródłem
czasu.Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):b. stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość
połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;b) zaktualizowana
przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;c) system operacyjny
Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Applemac OS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.d) korzystanie z wbudowanej w
System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z
którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w jeden z poniższych komponentów: wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji
co najmniej 1.8.0_221 (JavaSE JRE 8Update 221) z obsługą technologii Java WebStart (Java WS) lube) wirtualna maszyna Open
JDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.Powyższe wymagania nie ograniczają
możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania podpisu elektronicznego, a) kwalifikowany
podpis elektroniczny(dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES - pozostałe formaty);b) podpis zaufany;c)
certyfikat osobisty;d) dopuszczalne formaty danych: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf,.odt, .rtf,.xml (zalecany .pdf);e) Maksymalny
rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty oraz wiadomości wynosi 150 MB;Szczegółowy opis w rozdziale 20 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wolborza z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Wolborzu Pl. Jagiełły 28, 97-320 Wolbórz.
 Administrator Burmistrz Wolborza wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email inspektor@wolborz.eu. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz” nr postępowania: ZP.271.27.2023 prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1,
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):  nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP. 271.27.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wolbórz w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakres zamówienia obejmuje:
a) odławianie i zapewnienie całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Wolbórz po zgłoszeniu przez upoważnionego pracownika Urzędu Miejskiego w Wolborzu wraz z ich transportem. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do odławiania niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 4 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego, a w nagłych, szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia życia ludzi lub zwierząt) nie później niż w ciągu 2 godzin licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego. Przyjmuje się liczbę zwierząt do odłowienia około 50 sztuk rocznie. Zamawiający zastrzega sobie, że liczba zwierząt do odłowienia i przyjęcia do schroniska może być mniejsza lub większa, a wynikać to będzie z aktualnej ilości bezdomnych zwierząt przebywających na terenie gminy Wolbórz. Wykonawca zobowiązany jest przy odławianiu zwierząt do:
- posługiwania się urządzeniami i środkami niestwarzającymi zagrożenia dla życia, zdrowia ani zadawania cierpień odławianym zwierzętom,
- stosowania środków do przewozu zwierząt spełniających warunki określone w ustawie o ochronie zwierząt.
b) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt odłowionych z terenu Gminy Wolbórz, przy wykorzystaniu własnego zaplecza weterynaryjnego wyposażonego w pracownię RTG, w zakres której wchodzi:
- 15-dniowa kwarantanna,
- odrobaczanie,
- szczepienie,
- leczenie,
- zabiegi sterylizacji albo kastracji, znakowanie poprzez wszczepianie mikroprocesora, usypianie ślepych miotów bezdomnych zwierząt,
- w beznadziejnych przypadkach uśpienie zwierzęcia.
c) zabezpieczenie miejsc do całodobowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt,
d) zapewnienie wyżywienia i opieki bezdomnym zwierzętom przywiezionym z terenu gminy Wolbórz,
e) prowadzenie działań mających na celu znalezienie bezdomnym zwierzętom właścicieli,
f) zamieszczanie na stronie internetowej schroniska informacji ze zdjęciem i opisem zwierzęcia wyłapanego na terenie gminy Wolbórz,
g) oddawanie zwierząt do adopcji i informowanie Zamawiającego o ilości oddanych do adopcji zwierząt,
h) prowadzenie ewidencji zwierząt wraz z nr identyfikacyjnym chip i przekazywania jej na bieżąco przynajmniej raz w miesiącu Zamawiającemu,
i) przejęcie przez Wykonawcę opieki nad około 40 psami przebywającymi w schronisku przy ul. Zdzieszulickiej 12 w Bełchatowie, będących własnością Gminy Wolbórz, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zastrzega, że ilość psów do przejęcia może ulec zmianie, a wynikać to będzie z rzeczywistej ilości psów przebywających w schronisku na dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. Transport zwierząt do swojej siedziby zapewni wykonawca na swój koszt.
j) całodobowy transport i zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom biorącym udział w zdarzeniach drogowych na terenie gminy Wolbórz,
k) całodobowy transport dzikich zwierząt biorących udział w zdarzeniach drogowych na terenie gminy Wolbórz do lekarza weterynarii, z którym gmina ma podpisaną umowę,
l) współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wolbórz.
I. Wymagania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony zwierząt, dla przedmiotu zamówienia.
a) w celu sprawdzenia warunków w jakich przetrzymywane są zwierzęta, Zamawiający w całym okresie realizacji umowy jest upoważniony do przeprowadzania kontroli miejsca przetrzymywania zwierząt bez uprzedniego informowania Wykonawcy o zamierzonej kontroli,
b) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa ujętych w:
- ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt(tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580),
- ustawie z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075),
- ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późniejszymi zmianami),
- właściwych rozporządzeniach wydanych na podstawie w/w ustaw,
c) zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy,
d) powierzenia prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo,
e) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu umowy,
f) zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania Wykonawcy w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej, zwalczanej z urzędu na swoim terenie,
g) za wszelkie wypadki i ich następstwa wynikłe w związku z wykonywaniem umowy odpowiada Wykonawca,
h) Wykonawca naprawi bądź poniesie koszty naprawy wszelkich szkód wynikłych w trakcie wykonywania umowy,
i) za działania lub zaniechania swoich pracowników, współpracowników, podwykonawców uczestniczących w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca odpowiada, jak za działania lub zaniechania własne,
k) Zamawiający wymaga aby liczba psów w schronisku nie przekraczała maksymalnej liczby psów, na jaką zostało przewidziane schronisko.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98380000-0 - Usługi psiarni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85200000-1 - Usługi weterynaryjne

85210000-3 - Ośrodki pielęgnowania zwierząt domowych

98390000-3 - Inne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie określonych w SWZ w Rozdziale 23 kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odsetek adopcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
- aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późń. zm.),
- aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wolbórz zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późń. zm.),
- posiadanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy potwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych, w zakresie miejsca gromadzenia zwierząt, określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075),
- posiadanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1075),
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże:
- iż dysponuje lub będzie dysponował min. trzema osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zadania posiadającą uprawnienia na transport zwierząt,
- w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – wykonanie co najmniej jednej usługi odławiania i zapewnienia całodobowej opieki bezdomnym zwierzętom na rzecz innego podmiotu, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto,
- posiadanie co najmniej jednego środka transportu do przewozu zwierząt, dopuszczony również do przewozu dzikich zwierząt, spełniający warunki określone w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1580),
- posiadać co najmniej jedno pomieszczenie do wykonywania całodobowych zabiegów weterynaryjnych, wyposażone w pracownię RTG,
- posiadanie specjalistycznego sprzętu do wyłapywania bezdomnych zwierząt: chwytaki, klatki samołapki, smycze służące wyłapywania zwierząt,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, o którym mowa w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.).,
2) aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wolbórz zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
3) decyzja Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego miejscowo dla Wykonawcy potwierdzająca spełnienie wymagań weterynaryjnych, w zakresie miejsca gromadzenia zwierząt, określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075),
4) decyzja powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności potwierdzającą spełnianie wymagań weterynaryjnych w zakresie przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075),
5) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale 7 SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 5 do SWZ;
6) Wykaz usług wykonanych, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- wg załącznika nr 6 do SWZ;
7) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usługi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - wg załącznika nr 7 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz oferty, protokoły z kontroli schroniska lub raporty z wizytacji schroniska ,pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie podmiotu
trzeciego (jeżeli dotyczy), Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, należy dołączyć do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wzór oświadczenia - Załącznik nr 9 do SWZ).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument „Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w Rozdziale 12 pkt. 1 ppkt 2., składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy znajdują się w załączniku nr 8 do SWZ- Projekt umowy w § 11

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP pod adresem: https://e-zp.wolborz.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.