eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasło › Przeprowadzenie warsztatów w ramach Jasielskiego Bonu Szkoleniowego. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia: "Jasło - Miasto Wiedzy"Ogłoszenie z dnia 2023-12-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie warsztatów w ramach Jasielskiego Bonu Szkoleniowego. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jasło

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 12

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.jaslo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://um.jaslo.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie warsztatów w ramach Jasielskiego Bonu Szkoleniowego. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f3baa229-928e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529898

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053096/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.40 Przeprowadzenie warsztatów w ramach Jasielskiego Bonu Szkoleniowego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-jaslo.logintrade.net/zapytania_email,149429,3bbf2dc30c249bc7314cfe4d4631eb72.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Miasta Jasła
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – Ajar
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9
• dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11
• dla Windows 8: Internet Explorer 11
• dla Windows 10: Internet Explorer 11
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Enigma SOI.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych
Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas,
w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FE.042.38.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I - KURS ARYTMETYKI MENTALNEJ
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w Jaśle kursu arytmetyki mentalnej dla maksymalnie 80 osób - uczniów szkół podstawowych. Kurs będzie trwał minimum 3 miesiące, podczas których przeprowadzonych zostanie minimum 12 spotkań 90 minutowych dla każdej grupy w danym przedziale wiekowym. Miejsce realizacji kursu: Generator Nauki GEN w Jaśle, ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło.

Uczestnicy kursu:
- 4 grupy maksymalnie 10 osobowe (uczniowie klas: 1-3)
- 4 grupy maksymalnie 10 osobowe (uczniowie klas: 4-6)
Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie od godziny 15:00 wg poniższego ramowego harmonogramu. Harmonogram może ulec zmianom po uzgodnieniu z Zamawiającym.

1 dzień
Zajęcia dla uczniów klas: 1 – 3
I grupa: godz. 15:00 – 16:30 (łącznie 90 minut zajęć)
II grupa: godz. 15:00 – 16:30 (łącznie 90 minut zajęć)

Zajęcia dla uczniów klas: 4 – 6
III grupa: godz. 16:45 – 18:15 (łącznie 90 minut zajęć)
IV grupa: godz. 16:45 – 18:15 (łącznie 90 minut zajęć)

2 dzień
Zajęcia dla uczniów klas: 1 – 3
V grupa: godz. 15:00 – 16:30 (łącznie 90 minut zajęć)
VI grupa: godz. 15:00 – 16:30 (łącznie 90 minut zajęć)

Zajęcia dla uczniów klas: 4 – 6
VII grupa: godz. 16:45 – 18:15 (łącznie 90 minut zajęć)
VIII grupa: godz. 16:45 – 18:15 (łącznie 90 minut zajęć)

Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanej kadry do przeprowadzenia kursu
- zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych dla wszystkich uczestników kursu w szczególności liczydła SORBAN i podręcznika

-zapewnienie dodatkowych materiałów dydaktycznych (urządzenia interaktywne, gry umysłowe, intelektualne, logiczne, kostka rubika) – kryterium oceny ofert


Zamawiający udostępni do wykorzystania przez Wykonawcę:
- pomieszczenia do przeprowadzenia kursu
- inne, uzgodnione z Wykonawcą, niezbędne materiały konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, które są w posiadaniu Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe materiały warsztatowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II - KURS SZYBKIEGO CZYTANIA
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w Jaśle:
- kursu szybkiego czytania dla maksymalnie 54 osób, uczniów szkół podstawowych. Kurs będzie trwał 4 miesiące, podczas których przeprowadzonych zostanie minimum 16 spotkań 90 minutowych dla grupy w klasach 4-6 i 12 spotkań dla grupy w klasach 7-8.
- kursu i warsztatów dla nauczycieli maksymalnie 60 osób w zakresie wspomagania ucznia i jego kompetencji w obszarze nabytych umiejętności szybkiego czytania.

Miejsce realizacji kursu: Generator Nauki GEN w Jaśle, ul. Bednarska 2, 38-200 Jasło.

Uczestnicy kursu:
- 2 grupy maksymalnie 12 osobowe (uczniowie klas: 4-6)/16 spotkań
- 2 grupy maksymalnie 15 osobowe (uczniowie klas: 7-8)/12 spotkań
Zajęcia odbywać się będą w dni powszednie od godziny 15:30 wg poniższego ramowego harmonogramu. Harmonogram może ulec zmianom po uzgodnieniu z Zamawiającym.

1 dzień
Zajęcia dla uczniów klas: 4 – 6
I grupa: godz. 15:30 – 17:00 (łącznie 90 minut zajęć)
II grupa: godz. 15:30 – 17:00 (łącznie 90 minut zajęć)

Zajęcia dla uczniów klas: 7 – 8
III grupa: godz. 17:15 – 18:45 (łącznie 90 minut zajęć)
IV grupa: godz. 17:15 – 18:45 (łącznie 90 minut zajęć)

Zajęcia dla nauczycieli
1 x Wykład 1,5 godz. dla maksymalnie 60 osób. Wykład w godzinach 15:30 – 17:00 w uzgodnionym z Zamawiającym terminie.
Warsztat 1,5 godz. dla nauczycieli (4 spotkania warsztatowe każde dla maksymalnie 15 osób). Warsztaty w godzinach 15:30 – 17:00 w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Wykonawca zobowiązuje się do:
- zapewnienia wykwalifikowanej kadry do przeprowadzenia kursu
- zapewnienia niezbędnych materiałów dydaktycznych dla wszystkich uczestników kursu.
- zapewnienie dodatkowych materiałów dydaktycznych (książki, gry edukacyjne wspomagające pamięć, koncentrację, szybkie czytanie, urządzenia interaktywne, tablety) – kryterium oceny ofert

Zamawiający udostępni do wykorzystania przez Wykonawcę:
- pomieszczenia do przeprowadzenia kursu
- inne, uzgodnione z Wykonawcą, niezbędne materiały konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia, które są w posiadaniu Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe materiały warsztatowe

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

d) zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że:
 wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu kursu o podobnym zakresie i specyfice odpowiadającemu zakresowi zamówienia określonego w SWZ odpowiednio dla Część I i II.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2) potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ
2. Warunki zmian treści umowy zostały określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://um-jaslo.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.