eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Klimontów › Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy KlimontówOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klimontów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Klimontów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409940

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zysmana 1

1.5.2.) Miejscowość: Klimontów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-640

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: klimontow@klimontow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klimontów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e427c67-9294-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00063914/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klimontów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

klimontow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy, dostępnej pod adresem: https://klimontow.ezamawiajacy.pl/ za pośrednictwem dedykowanej zakładki „Korespondencja”, oraz poczty elektronicznej klimontow@klimontow.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, oświadczenia, wykazy, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający
od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zwanym dalej „rozporządzeniem”, dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym .
1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych, jest Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów,
e-mail: klimontow@klimontow.pl;
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@klimontow.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 pzp.
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Klimontów oraz spółka Otwarty
Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel
Platformy Zakupowej, na której Gmina Klimontów prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod
adresem: https://klimontow.ezamawiajacy.pl/;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
11) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
12) w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na
celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.20.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych tj. wykonanie wszelkich prac wynikających z projektów budowlanych, wykonawczych, uzyskanych decyzji, uzgodnień, warunków, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia dla etapu nr XIII obejmuje również opracowanie dokumentacji zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznaczności lub niejednoznaczności Wykonawca nie może ograniczyć ani zakresu swojego zobowiązania, ani zakresu należytej staranności przy wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamówienie obejmuje:
• Etap I – Budowa drogi gminnej Konary Kolonia-Łazy na odcinku 846mb tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:
- projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 2/2023 z dnia 30.03.2023r (ZRID), przedmiar robót.

• Etap II – Budowa odcinka drogi gminnej od km 0+000 do km 0+633 w miejscowości Nowa Wieś tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:
- projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 1/2023 z dnia 16.03.2023r (ZRID), przedmiar robót.

• Etap III - Budowa drogi gminnej w miejscowości Rybnica na odcinku 300,7 m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:
- projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 10/2022 z dnia 08.12.2022r (ZRID), przedmiar robót.

• Etap IV – Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 316 w miejscowości Goźlice na odcinku 36m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.

• Etap V - Przebudowa drogi gminnej Nr 331046T Nasławice - Jugoszów od km 0+900 do km 1+244 w miejscowości Nasławice tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.

• Etap VI - Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 202 w miejscowości Nasławice na odcinku 181m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.

• Etap VII - Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dziewków na odcinku 231,5m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.

• Etap VIII - Przebudowa drogi gminnej nr 331017T Nawodzice przez wieś na odcinku 341m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 5,50 m, chodnika, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.

• Etap IX - Rozbudowa ul. Ogrodowej w Klimontowie na odcinku 201m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 5,00 m, chodnika, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:
- projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 11/2022 z dnia 09.12.2022r (ZRID), przedmiar robót.

• Etap X - Remont drogi gminnej ul. Krakowskiej w Klimontowie na odcinku 97m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 4,7-6,9 m, oznakowania pionowego, poziomego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.

• Etap XI - Remont drogi gminnej nr 331059T ul. Strażackiej w Klimontowie na odcinku 72m tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 5,9-6,2 m, oznakowania pionowego, poziomego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym załącznik do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, przedmiar robót.

• Etap XII - Budowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś od km 0+000 do km 578 tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:
- projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 4/2023 z dnia 31.08.2023r (ZRID), przedmiar robót.


• Etap XIII - Rozbudowa drogi gminnej nr 331093T Olbierzowice - Pełczyce w miejscowości Olbierzowice na odcinku 468m w formule „projektuj i buduj” tj.:

1) Uzyskanie map do celów projektowych
2) Uzyskanie wszelkich warunków i uzgodnień wymaganych dla uzyskania decyzji realizacyjnych w trybie ZRID.
3) Wykonanie uzupełniających pomiarów geodezyjnych i geologicznych w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonanie dokumentacji projektowej,
4) Wykonanie projektów podziałów nieruchomości przewidzianych do realizacji inwestycji,
5) Opracowanie dokumentacji projektowej,
6) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego statecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli zajdzie konieczność) i decyzji ZRID obejmującej:
a) budowę/przebudowę jezdni, mijanek,
b) budowę/przebudowę zjazdów i wejść do posesji,
c) budowę/przebudowę/remont systemu odwodnienia,
d) budowę kanału technologicznego (jeżeli zajdzie konieczność)
e) przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych itp.
f) rozbiórkę obiektów kubaturowych kolidujących z projektowaną inwestycją,
g) docelową organizację ruchu,
h) wycinkę zieleni (drzew i krzewów),
7) Wykonanie pełnego zakresu robót przygotowawczych wynikających z dokumentacji projektowej wraz z odwozem i utylizacją materiałów z rozbiórki na odległość do 15km. Materiały rozbiórkowe uzyskane w toku inwestycji i nadające się do ponownego wykorzystania zostaną przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, jeżeli właściciel będzie zainteresowany odzyskaniem takich materiałów, na koszt Wykonawcy.
8) Wykonanie pełnego zakresu robót budowlanych wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji administracyjnych.
9) Wyniesienie w teren i trwałe oznakowanie punktów granicznych wynikających z podziału nieruchomości objętych decyzją ZRID oraz wykona odtworzenia punktów geodezyjnych uszkodzonych lub objętych zakresem realizacji robót. Wyniesienie i oznakowanie powyższych punktów musi nastąpić zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2015 poz. 520 z późn. zm.).

Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym Program Funkcjonalno-Użytkowy.

• Etap XIV - Rozbudowa drogi gminnej nr 331018T Nawodzice-Wólka Gieraszowska tj.: wykonanie nawierzchni asfaltowej szer. 3,50 m, poboczy utwardzonych kruszywem szer. 0,75 m, odwodnienia, oznakowania pionowego.
Szczegółowy zakres oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa przedmiotowa specyfikacja warunków zamówienia, w tym:
- projekt architektoniczno-budowlany, projekty wykonawcze oraz decyzja Starosty Sandomierskiego nr 3/2023 z dnia 14.04.2023r (ZRID), przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że:
 dysponują osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w szczególności pełniącą funkcję:
− Kierownika budowy - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.) lub równoważne.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W
celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 3 do SWZ wraz z oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy – Załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz.1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wg wzoru stanowiącego załącznik SWZ,
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którym mowa w
pkt. 1b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1b), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o
których mowa w art.108 ust. 1pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust.1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Zapis pkt 3 stosuje się.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wypełniony formularz oferty według załącznika nr 1 SWZ, odrębny dla poszczególnych zadań.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze
stanowiącym załącznik SWZ oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego we wzorze stanowiącym załącznik SWZ (w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu).
Oświadczenia, o których mowa w art.125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane
przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenia o których mowa w pkt. 2) i 3) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy),
5. Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, (dotyczy podmiotów udostępniających zasoby), (jeżeli dotyczy),
6.Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, (jeżeli dotyczy),
7. Wadium, (jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej),
8. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy/wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego/podmiotu udostępniającego zasoby - pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo(a) - umocowanie do reprezentacji wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, albo z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej
(przykładowo: KRS, CEIDG) ogólnie dostępnego na stronach internetowych ogólnodostępnych baz danych. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć dokument ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).
Szczegółowe informacje określa SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł)
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju o/Klimontów, nr rachunku 33 85170007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem „Wadium – Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klimontów”.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
4. Zamawiający nie wymaga szczególnych, sposobów spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający nie określa wymagań
związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
6. Zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
7. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, zamawiający będzie
żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zabezpieczenie było wymagane, zgodnie z art. 445
ust.1ustawy Pzp.
9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy, zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.
Szczegółowe informacje określa SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia opisano w projekcie umowy stanowiącym załącznik SWZ.
Zmiany moga dotyczyć:
1) zmiany terminu
2) zmiany wynagrodzenia
3) zamiany zakresu robót
4) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego;
Warunki zmian:
1) inicjowanie zmian – na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
2) uzasadnienie zmian – prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
3) forma zmian – aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: klimontow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.