eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bełchatów › Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta BełchatowaOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BEŁCHATÓW REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001232830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 1

1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447335137

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.belchatow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.belchatow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be5f3c64-8f72-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529712

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024269/20/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegóły w Rozdz.XIII i XIV SWZ.
(…)2.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow 3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w zakresie:-przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; -przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych;-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;-przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu;- przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych;- przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp;-przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń wykonawcy;-przesyłania odwołania/inne odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku„Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:bzp@um.belchatow.pl. 4.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,zmiany specyfikacji,zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji“Komunikaty”.Korespondencja,której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca,będzie
przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.6.Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia30 grudnia2020r.w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie określa niezbędne wymagania sprzętowo– aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7,Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer, d)włączona obsługa JavaScript, e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f)szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3., g)oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w Rozdz. II SWZ
(...) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanym dalej "RODO" informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: "Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa " jest Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej um@belchatow.pl, (ePUAP) na
adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97 – 400
Bełchatów, tel. 44/ 733 51 16.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem Ochrony Danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób: listownie na adres - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów, poprzez e-mail - iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP, telefonicznie – 44/733-51-42.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa , Znak: WIZ.271.29.2023. Podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą Pzp, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.).
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych(...)

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIZ.271.29.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1381814,75 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: Bieżące utrzymanie dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie niżej wymienionych robót:
- mechaniczna naprawa nawierzchni dróg gruntowych (profilowanie, zagęszczanie,
wykonywanie nawierzchni z kruszywa naturalnego);
- remonty i bieżące utrzymanie rowów przydrożnych (odmulanie, odtworzenie rowów);
- odtworzenie przepustów rurowych;
- wykonywanie nawierzchni żwirowo-glinkowych;
- naprawa poboczy gruntowych (profilowanie poboczy, zagęszczanie, wzmacnianie);
- remonty cząstkowe nawierzchni asfaltobetonowych;
- frezowanie nawierzchni bitumicznych;
- remonty nawierzchni ulic;
- wymiana krawężników (realizowane w ramach remontów);
- regeneracja istniejących nawierzchni emulsją i grysami;
- naprawa nawierzchni bitumicznych metodą podciśnieniową;
- naprawy nawierzchni jezdni wykonanych z kostki betonowej oraz płyt granitowych;
- odwodnienie i regulacja studni;
- montaż obrzeży;
- tyczenie geodezyjne.

Powyższe prace będą realizowane w ciągu dróg będących w zarządzie Miasta Bełchatowa, na długości około 150 km.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego dla realizacji zamówienia przedstawione zostały w dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, tj.:
- Zakres zamówień/robót budowlanych obejmować będzie powtórzenie podobnych robót budowlanych polegających na naprawie i remontach nawierzchni dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Bełchatowa;
- Wartość zamówień: łączna wartość takich zamówień wynosi netto: 447 000,00 zł;
- Warunki na jakich zostaną udzielone: zamówienie zostanie udzielone np. w przypadku rozwiązania/wypowiedzenia umowy z Wykonawcą, wyczerpania maksymalnej kwoty przeznaczonej na realizację niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Kryterium „Cena” – waga kryterium 60%
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Punkty przyznawane za kryterium „Cena” (C) będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin/Co) x 60
gdzie:
C – liczba przyznanych punktów ofercie badanej w kryterium „Cena”
Cmin – cena brutto oferty najtańszej [zł]
Co – cena brutto oferty badanej [zł]

Maksymalna liczba punktów, jaką wykonawca może uzyskać wg kryterium „Cena” (C) wynosi 60,00 punktów. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

2) Kryterium „Lokalizacja bazy sprzętowo-materiałowej” B – waga kryterium 40%

Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej w Formularzu ofertowym przez wykonawcę lokalizacji bazy sprzętowo-materiałowej.
Liczba punktów w kryterium „Lokalizacja bazy sprzętowo-materiałowej” będzie przyznawana w zależności od jej położenia względem granic administracyjnych Miasta Bełchatowa, tj.:

- na terenie Miasta Bełchatowa – 40 punktów
- do 5 km od Miasta Bełchatowa – 30 punktów
- do 10 km od Miasta Bełchatowa – 15 punktów
- powyżej 10 km od Miasta Bełchatowa – 0 punktów

Maksymalna liczba punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium „Lokalizacja bazy sprzętowo-materiałowej” wynosi 40 punktów.
Niezadeklarowanie przez wykonawcę w Formularzu ofertowym lokalizacji bazy sprzętowo-materiałowej spowoduje odrzucenie oferty ze względu na jej niezgodność z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (R), obliczoną na podstawie wzoru:

R = C + B
gdzie:
R - łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie
C - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”
B - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Lokalizacja bazy sprzętowo-materiałowej”

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych powyżej.
Punkty zostaną policzone zgodnie z ww. wzorami.

2. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Lokalizacja bazy sprzętowo – materiałowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykaże, że:

- posiada dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion 00/100);

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej:

- 1 robotę budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, że ta robota budowlana została wykonana należycie;
- 1 robotę budowlaną obejmującą swym zakresem wykonanie remontów nawierzchni dróg gruntowych o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto oraz załączy dowody określające, że ta robota budowlana została wykonana należycie;

lub 1 robotę budowlaną zawierającą w/w zakresy i wartości oraz załączy dowody określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że dysponuje:

- kierownikiem robót posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane
w specjalności drogowej bez ograniczeń uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z drogami w rozumieniu przepisów o drogach publicznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, lub odpowiadające im ważne uprawnienie budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykaże, że dysponuje:

- koparko-ładowarką o pojemności łyżki min. 0,4 m3 – min. 2 szt.,
- walcem samojezdnym (typ ciężki) – min. 2 szt.,
- walcem samojezdnym (typ lekki) – min 1 szt.,
- ubijakiem spalinowym – min. 1 szt.,
- zagęszczarką o min. wadze 120 kg – min. 2 szt.,
- samochodem ciężarowym - samowyładowczy o ładowności min. 10 t – min. 3 szt.,
- równiarką – min. 1 szt.,
- frezarką do nawierzchni bitumicznych i betonowych – min. 1 szt.,
- samochodem do przewozu mas asfaltobetonowych typu „termos” – min 1 szt.,
- recyklerem – min. 1 szt.,
- remonterem do napraw nawierzchni metodą podciśnieniową emulsja i grysami – min. 1 szt.
- piłą spalinową do cięcia nawierzchni bitumicznych – min. 2 szt.,
- dysponować rozwiązaniami logistycznymi umożliwiającymi przemieszczenie niezbędnego sprzętu do napraw awaryjnych w ciągu 4 godz. od ich ujawnienia.

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2 - zgodnie z Załącznikiem do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywawykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy – zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z opisem warunku - Załącznik do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z opisem warunku - Załącznik do SWZ;
3) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - zgodnie z opisem warunku - Załącznik do SWZ;
4) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami zgodnie z opisem warunku - Załącznik do SWZ;
5) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia - zgodnie z opisem warunku.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest złożyć do upływu terminu składania ofert wskazanym w rozdziale XVIII ust. 1 SWZ:

1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, FORMULARZ CENOWY - wg wzorów określonego w Załącznikach do SWZ;

2) Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ;

3) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby
oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania – wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ – jeżeli dotyczy;

4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wg wzoru określonego w Załączniku do SWZ – jeżeli dotyczy;

5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (podstawa prawna art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – zgodnie z Załącznikiem do SWZ; lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli dotyczy;

6) Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

a) dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
lub innego właściwego rejestru. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres;

b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.


2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 2 stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 14 000,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy 00/100) w sposób i w terminie określonym w SWZ zamieszczonej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow oraz zgodnie z ustawą Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie umowy - Załącznik do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym w Projekcie umowy - Załącznik do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia uprawnień kierownika robót wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Zapisy dotyczące polegania na zasobach innych podmiotów, informacje dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sposób obliczania ceny, opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag i sposobu oceny ofert, informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, pouczenie o środkach ochrony prawnej zgodnie z zapisami SWZ zamieszczonej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow.

Wykaz dokumentów na potwierdzenie podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału - zgodnie z zapisami SWZ zamieszczonej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow.
Zapisy dla podmiotów zagranicznych w tym zakresie również są szczegółowo opisane w SWZ oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych:
1) w art. 108 ust. 1 PZP;
2) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
GWARANCJA I RĘKOJMIA:
- wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy zgodnie z zapisami FORMULARZA CENOWEGO.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.