eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bobrowo › Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Bobrowo w 2024 rokuOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Bobrowo w 2024 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOBROWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118388

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 27

1.5.2.) Miejscowość: Bobrowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-327

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 491 33 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@bobrowo.org

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bobrowo.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Bobrowo w 2024 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35e44220-927e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529647

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00045655/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gm. Bobrowo w 2024 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-35e44220-927e-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń) między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452) /dalej: rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych/.
5. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert , odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”). W przypadku załączników, które powinny być zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
7. Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (nie dotyczy czynności złożenia, wycofania lub zmiany oferty). Adres skrzynki e-mail Zamawiającego: sekretariat@bobrowo.org.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tj. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Bobrowo reprezentujący Gminę Bobrowo;
2) nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych: telefon 56 495 18
24, e-mail: iod@bobrowo.org;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, ci f RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: KO.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 223036 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie) w zakresie TERAPII LOGOPEDYCZNEJ dla ok 7 świadczeniobiorców
– łączna szacunkowa liczba godzin w okresie realizacji zamówienia: ok. 308 godz. (tj. ok. 28 godz./mies. x 11 mies. (przewiduje się miesięczną przerwę wakacyjną w lipcu 2024r.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) o ok. 30% ilości godzin usług ze względu na specyfikę zamówienia – tj. zmieniający się stan zdrowia i potrzeby osób objętych wsparciem, zmiany innych okoliczności wpływających na przyznanie świadczenia.

4.2.5.) Wartość części: 47432,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z poszczególnych części zamówienia (1 – 7) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, :
1. Cena (C) 2. Doświadczenie osób świadczących usługi (D)
Jako najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów wynikających z powyższych kryteriów) P = C + D
P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób”

SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW i ZASAD USTALANIA PUNKTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ZAWIERA ROZDZ. XIII SWZ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ, zostanie uznana w odpowiedniej części postępowania za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie) w zakresie TERAPII NEUROLOGOPEDYCZNEJ dla ok 3 świadczeniobiorców
– łączna szacunkowa liczba godzin w okresie realizacji zamówienia: ok. 132 godz. (tj. ok. 12 godz./mies. x 11 mies. uwaga: przewidywana 1 miesięczna przerwa wakacyjna w lipcu 2024r.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) o ok. 30% ilości godzin usług ze względu na specyfikę zamówienia – tj. zmieniający się stan zdrowia i potrzeby osób objętych wsparciem, zmiany innych okoliczności wpływających na przyznanie świadczenia.

4.2.5.) Wartość części: 20328,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z poszczególnych części zamówienia (1 – 7) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, :
1. Cena (C) 2. Doświadczenie osób świadczących usługi (D)
Jako najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów wynikających z powyższych kryteriów) P = C + D
P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób”

SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW i ZASAD USTALANIA PUNKTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ZAWIERA ROZDZ. XIII SWZ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ, zostanie uznana w odpowiedniej części postępowania za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie) w zakresie REHABILITACJI RUCHOWEJ dla 3 świadczeniobiorców
– łączna szacunkowa liczba godzin w okresie realizacji zamówienia: ok. 286 godz. (tj. ok. 26 godz./mies. x 11 mies. uwaga: przewidywana 1 miesięczna przerwa wakacyjna w lipcu 2024r.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) o ok. 30% ilości godzin usług ze względu na specyfikę zamówienia – tj. zmieniający się stan zdrowia i potrzeby osób objętych wsparciem, zmiany innych okoliczności wpływających na przyznanie świadczenia.

4.2.5.) Wartość części: 30888,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z poszczególnych części zamówienia (1 – 7) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, :
1. Cena (C) 2. Doświadczenie osób świadczących usługi (D)
Jako najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów wynikających z powyższych kryteriów) P = C + D
P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób”

SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW i ZASAD USTALANIA PUNKTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ZAWIERA ROZDZ. XIII SWZ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ, zostanie uznana w odpowiedniej części postępowania za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie), w zakresie TERAPII PEDAGOGICZNEJ dla 5 świadczeniobiorców
– szacunkowa liczba godzin w okresie realizacji zamówienia: ok. 220 godz. (tj. ok. 20 godz./mies. x 11 mies. uwaga: przewidywana 1 miesięczna przerwa wakacyjna w lipcu 2024r.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) o ok. 30 % ilości godzin usług ze względu na specyfikę zamówienia – tj. zmieniający się stan zdrowia i potrzeby osób objętych wsparciem, zmiany innych okoliczności wpływających na przyznanie świadczenia.

4.2.5.) Wartość części: 33880,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z poszczególnych części zamówienia (1 – 7) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, :
1. Cena (C) 2. Doświadczenie osób świadczących usługi (D)
Jako najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów wynikających z powyższych kryteriów) P = C + D
P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób”

SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW i ZASAD USTALANIA PUNKTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ZAWIERA ROZDZ. XIII SWZ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ, zostanie uznana w odpowiedniej części postępowania za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5 – świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie), w zakresie TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ dla 1 świadczeniobiorcy
– szacunkowa liczba godzin w okresie realizacji zamówienia: ok. 44 godz. (tj. ok. 4 godz./mies. x 11 mies. uwaga: przewidywana 1 miesięczna przerwa wakacyjna w lipcu 2024r.)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) o ok. 50% ilości godzin usług ze względu na specyfikę zamówienia – tj. zmieniający się stan zdrowia i potrzeby osób objętych wsparciem, zmiany innych okoliczności wpływających na przyznanie świadczenia.

4.2.5.) Wartość części: 7260,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z poszczególnych części zamówienia (1 – 7) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, :
1. Cena (C) 2. Doświadczenie osób świadczących usługi (D)
Jako najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów wynikających z powyższych kryteriów) P = C + D
P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób”

SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW i ZASAD USTALANIA PUNKTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ZAWIERA ROZDZ. XIII SWZ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ, zostanie uznana w odpowiedniej części postępowania za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6– świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy (tereny wiejskie o rozproszonej zabudowie), w zakresie TERAPII BEHAWIORALNEJ dla 3 świadczeniobiorców
– łączna szacunkowa liczba godzin w okresie realizacji zamówienia: ok. 176 godz. (tj. ok. 16 godz./mies. x 11 mies. uwaga: przewidywana 1 miesięczna przerwa wakacyjna w lipcu 2024r.)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) o ok. 30 % ilości godzin usług ze względu na specyfikę zamówienia – tj. zmieniający się stan zdrowia i potrzeby osób objętych wsparciem, zmiany innych okoliczności wpływających na przyznanie świadczenia.

4.2.5.) Wartość części: 25168,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z poszczególnych części zamówienia (1 – 7) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, :
1. Cena (C) 2. Doświadczenie osób świadczących usługi (D)
Jako najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów wynikających z powyższych kryteriów) P = C + D
P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób”

SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW i ZASAD USTALANIA PUNKTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ZAWIERA ROZDZ. XIII SWZ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ, zostanie uznana w odpowiedniej części postępowania za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7– świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ dla 8 świadczeniobiorców
–łączna szacunkowa liczba godzin w okresie realizacji zamówienia: ok. 528 godz. (tj. ok. 48 godz./mies. x 11 mies. uwaga: przewidywana 1 miesięczna przerwa wakacyjna w lipcu 2024r.). Ze względu na specyfikę zadania wskazane jest prowadzenie terapii w sali/ośrodku wyposażonym w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) o ok. 30% ilości godzin usług ze względu na specyfikę zamówienia – tj. zmieniający się stan zdrowia i potrzeby osób objętych wsparciem, zmiany innych okoliczności wpływających na przyznanie świadczenia.

4.2.5.) Wartość części: 58080 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 - Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

85311300-5 - Usługi opieki społecznej dla dzieci i młodzieży

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla każdej z poszczególnych części zamówienia (1 – 7) Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, :
1. Cena (C) 2. Doświadczenie osób świadczących usługi (D)
Jako najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą sumą punktów wynikających z powyższych kryteriów) P = C + D
P - punkty uzyskane przez ofertę ocenianą
C - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
D - punkty przyznane ofercie ocenianej w kryterium „Doświadczenie osób”

SZCZEGÓŁOWY OPIS KRYTERIÓW i ZASAD USTALANIA PUNKTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW ZAWIERA ROZDZ. XIII SWZ

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wymaganiom określonym w ustawie Pzp, niniejszej SWZ, zostanie uznana w odpowiedniej części postępowania za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w poniższym pkt 2 oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w :
a) art.108 ust.1 ustawy Pzp,
b) art. 109 ust.1 pkt 4, pkt 5, pkt 7 i pkt 8 ustawy Pzp.
c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz. U. z 2022 poz. 835 ze zm.)

3. Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ
.
Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że:
dysponuje i będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami spełniającym wymagania w zakresie kwalifikacji, stażu pracy i odbytego przeszkolenia, a także posiadanego doświadczenia określonymi w § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 15989, z 2023 poz. 395) w liczbie nie mniejszej niż 1 osoba- odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia:

- część 1: posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy;

- część 2: posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu neurologopedy;

- część 3: posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu fizjoterapeuty lub specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej;

- część 4: posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga uprawnionego do prowadzenia terapii pedagogicznej lub zajęć kompensacyjno-korekcyjnych;

- część 5: posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu psychologa;

- część 6: posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty behawioralnego lub innego specjalisty posiadającego co najmniej III stopniowy kurs doskonalający w zakresie terapii behawioralnej;

- część 7: posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej (wymagana jest możliwość prowadzenia zajęć w sali sensorycznej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt).

Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczny staż w jednej z następujących jednostek:
1) szpitalu psychiatrycznym;
2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;
4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;
5) warsztacie terapii zajęciowej;
6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Osoby świadczące usługi, muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie: 1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań; 2) kształtowania nawyków celowej aktywności; 3) prowadzenia treningu zachowań społecznych,

Ponadto żadna z osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze nie może być prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (art. 148-162 KK), przestępstwo przeciwko wolności (art. 189-193 KK), przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (art. 197-204 KK), przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece (art. 206-208, 210-211a KK), przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 – 277d KK), przestępstwa przeciwko mieniu (art. 278 – 282 KK).

4. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łącznie spełnienie warunku przez Wykonawców.
5. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty (wg wzoru formularza załącznika nr 1 SWZ) Wykonawca (oraz -jeśli dotyczy- podmiot udostępniający zasoby) zobowiązany, jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu Warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ).
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 Pzp w odpowiednim zakresie art.108 ust.1 i art. 109 ust.1 pkt 4,5,7,8 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SWZ. Powyższe oświadczenie składa na wezwanie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru - załącznik nr 5 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, t.j.:
WYKAZU OSÓB , które będą realizowały przedmiot zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z informacją, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, spełniają wymagania zawarte w treści rozdz. V ust. 3 SWZ (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kompletna oferta powinna zawierać:
1) FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1 SWZ);
2) OŚWIADCZENIA, o których mowa w Rozdziale VI pkt 1 SWZ, z uwzględnieniem zapisów Rozdziału VII pkt 7 (dot. podmiotu udostępniającego zasoby) i Rozdziału VIII pkt 2 SWZ (dot. wspólnego ubiegania się o zamówienie) - wg wzoru załącznika nr 2 do SWZ) tj. oświadczenia Wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wraz z oświadczeniem o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) pełnomocnictwo jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiDG lub innego właściwego rejestru), Wykonawca dołącza do oferty
Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, przekazuje się:
a) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) – jeżeli oferta została złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
b) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym – jeżeli oferta została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym;
c) w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym – jeżeli oferta została złożona w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym.
W przypadku gdy pełnomocnictwo do złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – w zależności od tego jakim podpisem opatrzono ofertę, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej. Odwzorowanie cyfrowe pełnomocnictwa powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy.
4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale VII pkt 3 (jeżeli dotyczy -załącznik nr 3 SWZ);

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 oraz ust.3 pkt 1 niniejszej SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części realizowanej usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jeśli są składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiący część XX SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym w projekcie umowy, stanowiący część XX do niniejszej SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa oferte za pośrednictwem platformy e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.