eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowa › Zakup samochodu ratowniczo - rozpoznawczego typu BUS z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w JaczowieOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego typu BUS z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JERZMANOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Jerzmanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-222

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jerzmanowa.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego typu BUS z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e954de9-69a1-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00067215/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup samochodu ratowniczo – rozpoznawczego typu BUS z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00442935

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPR-II.271.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyprodukowanego w roku 2023 r.
8 osobowego samochodu z przestrzenią ładunkową typu BUS dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie. Samochód wykorzystywany będzie jako samochód specjalny – strażacki posiadający specjalistyczne oświetlenie oraz oznakowanie. Pojemność samochodu min. 1900 cm3 o mocy
min. 160 KM z obowiązującą normą emisji spalin.
Szczegółowy zakres zamówienia określa szczegółowa specyfikacja przedmiotu dostawy - Załącznik nr 9 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

35110000-8 - Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 278273,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 278273,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 278273,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Re-Wo Auto Serwis Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6922294415

7.3.3) Ulica: ul. Hutnicza 2

7.3.4) Miejscowość: Lubin

7.3.5) Kod pocztowy: 59-300

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 278273,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.