eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie KosmosOgłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytucja Filmowa Silesia-Film

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276654897

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górnicza 5

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-008

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 322068861

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@silesiafilm.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://silesiafilm.com/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1efdf72-9288-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529566

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016190/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://silesiafilm.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) poprzez Platformę przetargową pod adresem:
https://silesiafilm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
lub
2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@silesiafilm.com oraz adresy e mail Wykonawców podane w formularzach ofertowych. Po otwarciu ofert kontakt przez adres e-mail będzie możliwy tylko poprzez adres(adresy) wskazany w formularzu ofertowym.
Szczegółowe informacje SWZ Rozdział IX

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę (wyłącznie poprzez Platformę przetargową) – zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://silesiafilm.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy za dostępny pod adresem:
https://silesiafilm.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
2. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ.
3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem:
https://silesifilm.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
Szczegółowe informacje SWZ Rozdział IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający – Silesia Film - informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Instytucja Filmowa Silesia Film z siedzibą w Katowicach (40-008), ul. Górnicza 5, a reprezentuje go Pan Michał Biliński, kontakt: adres email: daneosobowe@silesiafilm.com,
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego,
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 78 ust. 1 ustawy Pzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres obowiązywania Umowy, a następnie przez 2 lata licząc od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostatecznie wydatki dotyczące zakończenia projektu. Termin ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach przez IZ RPO WSL. Okresy te dotyczą również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami Umowy).
5. obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. osoba fizyczna posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jej danych osobowych;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8. osobie fizycznej nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. W przypadku, gdy dla należytej realizacji zamówienia, konieczne będzie przetwarzanie danych osobowych, Strony zachowają w tym zakresie wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa polskiego oraz z przepisów bezpośrednio stosowanego prawa Unii Europejskiej w tym z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Jednocześnie w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zawartych Umów zawrą dodatkowe umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych wykonawcy i podwykonawców bez dodatkowego (tj. wykraczającego poza wskazane w zawartych Umowach) wynagrodzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-7/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos – remont i modernizacja instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia pomieszczeń Kina Kosmos w Katowicach przy ul. Sokolskiej 66.
Przedmiotem zadania jest remont i modernizacja instalacji wentylacji, klimatyzacji i chłodzenia pomieszczeń Kina Kosmos w Katowicach przy ul. Sokolskiej 66. W zakresie robót przewiduje się modernizację i poprawę działania instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń magazynów kopii filmowych Filmoteki Śląskiej, pomieszczenia projektora, pomieszczenie Dużej i Małej Sali kinowej,
a także pomieszczenie byłej kawiarni, sale na parterze. Remont ma również na celu przegląd
i uszczelnienie kanalizacji, która powoduje okresowe występowanie nieprzyjemnych zapachów. W zadaniu ujęto projekt konstrukcji oraz instalacji elektrycznej na potrzeby projektowanych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wentylacja pomieszczeń objętych robotami przewiduje zabudowę sześciu central nawiewno-wyciągowych. Podział wentylacji w budynku został przewidziany na zabudowę mniejszych układów niż obecnie zabudowanych, ponieważ daje to możliwość optymalizacji zużycia energii na potrzeby wentylacji pomieszczeń, poprzez dostosowanie harmonogramu pracy urządzeń w zależności od potrzeb Użytkowników. Ponieważ w pomieszczeniach które nie będą użytkowane, wentylacja będzie pracować w minimalnych wartościach. Natomiast ze wszystkich central wentylacyjnych należy odprowadzić skropliny do najbliższych pionów kanalizacji lub kratek ściekowych. Na podłączeniach będą zastosowane syfony z zamknięciem antyzapachowym. Centrale będą wyposażone w nagrzewnice wodne, które należy podłączyć z wykorzystaniem istniejących układów zasilania nagrzewnic. Zasilanie istniejących urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wskazanych w projekcie wentylacji - należy zdemontować. Istniejący osprzęt rozdzielnicy głównej oraz pozostałych istniejących tablic rozdzielczych należy pozostawić jako rezerwa do dalszego wykorzystania. Obok istniejącej rozdzielnicy RG zaprojektowano nową szafową tablicę wentylacji TW1, z której zasilone zostaną wszystkie nowo projektowane urządzenia wentylacji i klimatyzacji budynku. Tablicę wentylacji TW1, będzie zasilona z rozdzielnicy RG, po przez montaż w wolnym miejscu rozdzielnicy nowego rozłącznika bezpiecznikowego. Tablicę TW1 będzie wyposażona w wyłącznik główny z wyzwalaczem wzrostowym, który będzie połączony z istniejącym systemem sygnalizacji pożarowej. W przypadku wykrycia zadymienia – tablica wentylacji powinna zostać wyłączona w sposób automatyczny, zapobiegając rozprzestrzenianiu się zadymienia obiektu. Ze względu na wzrost mocy zapotrzebowanej dla budynku, wynikający z zastosowanych nowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, należy sprawdzić tor prądowy w szafie zasilającej rozdzielnicę główną RG. W przypadku stwierdzenia aparatury o parametrach niższych niż wskazane w projekcie, aparaty należy wymienić na nowe o parametrach dostosowanych do wskazanych. Pozostałe instalacje elektryczne, które w wyniku prowadzonej wymiany urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych mogą zostać naruszone tj. instalacje oświetleniowe, instalacje gniazd, niskoprądowe, siłowe i inne – nie są objęte zakresem przedmiotowych robót.

2. Lokalizacja oraz usytuowanie nieruchomości: 40-087 Katowice, ul. Sokolska 66.
3. Wszelkie prace będą prowadzone na czynnym obiekcie, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Przewiduje się następujące etapy realizacji prac:
- wydzielenie oraz zabezpieczenie terenu budowy oraz zaplecza przed osobami nieuprawnionymi
- prace demontażowe
- modernizację i poprawę działania instalacji wentylacji i chłodzenia pomieszczeń magazynów kopii filmowych Filmoteki Śląskiej, pomieszczenia projektora, pomieszczenie Dużej i Małej Sali kinowej, a także pomieszczenie byłej kawiarni, sale na parterze
- przegląd i uszczelnienie kanalizacji
- wykonanie otworów w ścianach oraz stropach
- wykonanie zamurowania w ścianach
- wzmocnienie nadproży z belek stalowych oraz prefabrykowanych
- wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych
- zabudowę central nawiewno-wyciągowych
- odprowadzenie skroplin do najbliższych pionów kanalizacji lub kratek ściekowych
- uzupełnienie czynnika chłodzącego w zmodernizowanej instalacji wentylacji i chłodzenia
- uruchomienie i kalibracja systemu chłodzenie wentylacji i klimatyzacji
- zabudowanie syfonów z zamknięciem antyzapachowym
- zabudowę nowej szafowej tablicy wentylacyjnej TW, z której zasilone zostaną wszystkie nowo projektowane urządzenia wentylacji i klimatyzacji budynku
- wykonanie instalacji elektrycznej do nowo projektowanych urządzeń wentylacji i klimatyzacji
- utylizację zdemontowanych urządzeń i gruzu budowlanego
Przewiduje się możliwość prowadzenia robót na obiekcie równolegle.
Kolejność wykonania wszystkich prac do uzgodnienia z Zamawiającym.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załącznik nr 1 do SWZ, na który składają się:
1) Instalacja Wentylacji i Klimatyzacji – opis, projekty
2) Instalacje elektryczne zasilania urządzeń wentylacji i klimatyzacji – opis, projekty
3) Instalacje elektryczne – Specyfikacja Techniczna
4) Specyfikacja Techniczna Wykonanie i Odbioru Robót
5) Przedmiary robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 240 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie lub modernizacji instalacji wentylacji i/lub klimatyzacji i/lub chłodzenia, o wartości co najmniej 700 000,00 PLN brutto każda.

Uwaga:
Pojęcie budowa, przebudowa, remont należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.zm.).

Uwaga:
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

Uwaga:
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, należy wykazać robotę budowlaną, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.

Uwaga:
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.

b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń
- instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń
- instalacji z zakresu sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych i wodociągowych – bez ograniczeń
lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 551),
lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn.zm.) tj. osobą/osobami której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”).

Uwaga:
Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy), co oznacza możliwość sumowania zasobów w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.1 oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. (załącznik nr 9 do SWZ)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie pkt 1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
1.2 Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (Załącznik nr 11 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału VI ust 1 pkt 4 lit a
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- w celu wykazania spełniania warunku z Rozdziału VI ust 1 pkt 4 lit b
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe: W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych w rozumieniu art. 99 ust. 5 lub art. 101 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych równoważnych dokumentów potwierdzających, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia) Zamawiający wezwie do ich złożenia/uzupełnienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

karty techniczne lub inne równoważne dokumenty potwierdzające, że oferowana oferta/rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
3) Pełnomocnictwo
4) Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) załącznik nr 6 do SWZ.
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby,
7) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy zakres zmian załącznik Nr 8 do SWZ par. 18
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach:
1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia
3) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty
2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
3. Zmiany postanowień umowy, o których mowa w ust. 1, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci aneksu do umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany nie stanowiące zmiany treści umowy w poniższych przypadkach, poprzez pisemne zgłoszenie drugiej stronie bez konieczności zawarcia aneksu do umowy:
1) Zmiany osobowe:
a. zmiany osoby posiadającej uprawnienia, z zastrzeżeniem, iż nowa osoba musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) spełniające co najmniej takie warunki jak podano w SWZ,
b. zmiana osób koordynujących wykonanie obowiązków umownych ze strony Zmawiającego czy Wykonawcy.
2) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
5. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy elektronicznej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.