eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 021173201

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Igielna 13

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-117

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 73 59 301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@nszw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nszw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9960f84b-8e9e-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/nszw

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych”.
3. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xls .jpg (.jpeg) lub .odt ze szczególnym wskazaniem na
.pdf
4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a) .zip,
b) .7Z
5. Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
6. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej
wielkości 150 MB. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki.
Sposób prawidłowego spakowania/dzielenia plików znajduje się w Instrukcji „Jak pakować pliki o dużym rozmiarze”
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania/wycofania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, złożona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (za pomocą elektronicznego dowodu
osobistego).
Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać wymagania
„Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS)
(UE) nr 910/2014 – od 1 lipca 2016 roku”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z0 4.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI” Sp. z o.o., ul. Igielna 13, 50 117 Wrocław (dalej: „Administrator”), telefon: 71 73 59 301, adres e-mail: biuro@nszw.pl; 2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany w pkt 1 powyżej, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@nszw.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO
w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;4) odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): c.d. RODO

2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/13/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 87150 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń klimatyzacyjnych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) wykonanie 2 (dwóch) przeglądów eksploatacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych
2) usuwanie awarii (usterek) i wykonanie bieżących napraw urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 8 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wyniki wszystkich obliczeń dokonywanych w kryterium „Cena” podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb.
2. Ocenie będą podlegać oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejsza ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert wskazanych w SWZ, tzn. tę, którą uzyskała największą liczbę punktów uzyskanych w kryterium „Cena”.
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone zostały dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. (art. 248 ust. 3 ustawy Pzp). Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeśli wykaże, że:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizował co najmniej 1 (jedno) zamówienie, którego przedmiotem było wykonanie przeglądów eksploatacyjnych klimatyzatorów DAIKIN, o wartości zamówienia co najmniej 10 000 zł netto;
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych (w celu oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu).
2) posiada ważny certyfikat F-gazowy dla przedsiębiorców wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych albo certyfikat lub zaświadczenie wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski (art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).
3) dysponuje co najmniej:
2 (dwiema) osobami posiadającymi (każdy):
a) ważny certyfikat F-gazowy dla pracowników wystawiony przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych albo certyfikat lub zaświadczenie wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski (art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych);
b) ważne świadectwo kwalifikacji SEP E1;
oraz
c) posiada autoryzację producenta urządzeń do wykonywania czynności autoryzowanych przeglądów eksploatacyjnych. Przez autoryzację Zamawiający rozumie również posiadanie przez 1 (jedną) osobę świadectwa przeszkolenia przez producenta do wykonywania czynności przeglądów eksploatacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych firmy DAIKIN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Zamawiający, na podstawie art. 273 ust.2, wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia, zgodnie z art. 125 ust. 1–wg wzoru Załącznik nr 3 do SWZ na wykazanie braku podstaw do wykluczenia z niniejszego postępowania.
2) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnego na dzień złożenia
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – jeżeli zajdzie uzasadniona podstawa do uznania, że złożone uprzednio (wraz z ofertą) oświadczenie nie jest już aktualne- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający, na podstawie art. 273 ust.2, wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia, zgodnie z art. 125 ust. 1–wg wzoru Załącznik nr 3 do SWZ- dotyczącego spełniania warunków.
2) Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenia Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Przez usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie, Zamawiający rozumie zamówienia potwierdzające spełnienie warunku opisanego
w Rozdziale XII pkt 1 SWZ.
Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia odpowiedzialnych za realizację usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie warunku określonego w Rozdziale XII pkt 3 lit. a – lit. c SWZ. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
3. certyfikatu dla przedsiębiorców wydany zgodnie z wymaganiami art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.2065) albo certyfikat lub zaświadczenie wydane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej pod warunkiem, że posiadacz certyfikatu lub zaświadczenia dysponuje tłumaczeniem przysięgłym certyfikatu lub zaświadczenia na język polski (art. 43 ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty i oświadczenia:
1) Formularz oferty – sporządzony w postaci elektronicznej - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
2) Formularz cenowy – sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – sporządzone w postaci elektronicznej - w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: spółka cywilna/konsorcjum) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
5) zobowiązanie podmiotu trzeciego w sytuacji, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wskazanego w Rozdziale XII SWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
6) samooczyszczenie w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 Wykonawca/Wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie/Podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
a) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem,
w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
b) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub zamawiającym;
c) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 zreorganizował personel,
 wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
7) pełnomocnictwo
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać
w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
8) pisemne wyjaśnienie, w którym Wykonawca wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – w przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Wyjaśnienie przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty.
2) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania opisano w Załączniku nr 8 do SWZ (Projektowane
postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-01-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/nszw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-01-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-02-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.