eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Kompleksowa usługa sprzątania w budynku Radia Lublin S.A.Ogłoszenie z dnia 2023-12-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa sprzątania w budynku Radia Lublin S.A.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Lublinie "Radio Lublin" S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 430368738

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 2

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-030

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 815364200

1.5.8.) Numer faksu: +48 815328728

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@radiolublin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.lublin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Media publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa sprzątania w budynku Radia Lublin S.A.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f89a3fbf-9288-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00529485

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f89a3fbf-9288-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. We wszelkiej korespondencji związanej z przedmiotowym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postepowania wskazanym w SWZ.
2) Zamawiający może również kontaktować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej (e-mail: poczta@radiolublin.pl) z zastrzeżeniem, że złożenie oferty jest możliwe wyłącznie za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia oraz że dokumenty lub oświadczenia o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymienione w SWZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa „Regulamin Platformy e-Zamówienia” dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4) Szczegółowe zasady korzystania z Platformy, w tym wymagania sprzętowo – techniczne umożliwiające korzystanie z Platformy, szczegółowy sposób składnia, zmiany i wycofania ofert, przekazywania oświadczeń, dokumentów zostały określone w „Instrukcji korzystania z Platformy Przetargowej”, stanowiącej Załącznik Nr 2 do SWZ.
2) We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się sygn. postepowania: PZZ.251.10.2023.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe według poniższych zasad.
a) Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie:
 pisemnej na adres: ul. Obrońców Pokoju 2, 20 – 030 Lublin,
 elektronicznej na adres e-mail: iod@radio-lublin.pl
b) Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
 pisemnie na adres: ul. Obrońców Pokoju 2, 20 – 030 Lublin,
 elektronicznie na adres e-mail: iod@radiolublin.pl
c) Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygn. PZZ.251.9.2023, i nazwie „Kompleksowa usługa sprzątania w budynku Radia Lublin S.A.” prowadzonym w trybie podstawowym z możliwością negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Pzp.
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
d) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
e) Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,, a jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres trwania umowy;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): f) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
 posiada Pani/Pan:
 na podstawi art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników;
 na podstawie art.18 RODO prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub pastwa członkowskiego;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje pani/Panu:
 w zawiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZZ.251.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi sprzątania w budynku Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A.
w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju 2

4.2.6.) Główny kod CPV: 90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90918000-5 - Usługi czyszczenia pojemników na odpadki

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-02 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
3) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający wymaga, by Wykonawcy byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000,00 PLN lub więcej*,
* W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).

4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej-
a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi* polegające na sprzątaniu w budynkach biurowych o powierzchni co najmniej 2000 m², z których każda była/jest realizowana w okresie nie krótszym niż 2 lata wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku usług wykonywanych warunek zostanie uznany za spełniony, gdy na dzień składania ofert zaawansowanie w wykonywaniu przedmiotowych usług wynosić będzie łącznie co najmniej 100 tys. zł brutto*.
UWAGA:
Przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach 2 odrębnych umów.
b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności:
 ustanowił bezpośredni nadzór nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Osoba sprawująca bezpośredni nadzór powinna posiadać minimum 2 - letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań organizacji pracy. Osoba ta powinna dysponować czynnym przez całą dobę telefonem komórkowym.
 dysponuje co najmniej 3 osobami przewidzianymi do wykonywania bezpośredniej usługi sprzątania, z których każda posiada co najmniej 6 miesięczny staż pracy polegający na sprzątaniu w budynkach biurowych. Każda osoba powinna posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż.
* UWAGA: W przypadku, gdy w Wykonawca poda kwoty w walucie innej niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w niniejszej literze, Zamawiający przyjmie wartość w PLN wg kursu średniego NBP (tabela A) z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu (a jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia nie zostanie opublikowany przez NBP średni kurs walut, wówczas Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu tabeli kursów opublikowanej przez NBP).
* UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli jego spełnienie wykaże jeden z członków konsorcjum, kilku lub wszyscy wspólnie
* UWAGA: W przypadku usług nadal realizowanych Wykonawca winien wykazać, iż do dnia składania ofert wartość zrealizowanych usług wyniosła.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:  oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, przedmiotowy dokument składa osobno każdy Wykonawca.
 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków i opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
 dokumentu potwierdzającego że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość określoną w pkt. ust. 16 pkt 3 lit. a) SWZ.
 oświadczenie o kontynuacji ubezpieczenia przez cały okres realizacji zamówienia
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt d), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
 wykaz co najmniej dwóch usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane lub jest wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Wzór wykazu wykonanych usług określa Załącznik Nr 10 do SWZ.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia podanych przez Wykonawców informacji.
Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie oraz złożenia dowodów dotyczy tylko usług, które odpowiadają wymaganiom określonym w ust. 16 pkt 4 lit. a) SWZ.
 wykaz osób, które Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi sprzątania, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. Wykonawca winien w szczególności wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej 1 osobą do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia. Osoba sprawująca bezpośredni nadzór powinna posiadać minimum 2 - letnie doświadczenie w wykonywaniu zadań organizacji pracy. Osoba ta powinna dysponować czynnym przez całą dobę telefonem komórkowym.
b) co najmniej 3 osobami przewidzianymi do wykonywania bezpośredniej usługi sprzątania, z których każda posiada co najmniej 6 miesięczny staż pracy polegający na sprzątaniu w budynkach biurowych. Każda osoba powinna posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp i ppoż.
Wzór wykazu osób określa Załącznik Nr 13 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Przez ofertę rozumie się prawidłowo wypełnione przez Wykonawcę:
a) Formularz oferty według wzoru określonego treścią Załącznika Nr 3 do SWZ oraz następujące dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert:
 Formularz cenowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ
 pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy;
 zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – według wzoru określonego treścią Załącznika Nr 8 do SWZ - jeżeli dotyczy.
2) Wykaz oświadczeń składanych wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu:
Do oferty Wykonawca dołącza:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ – oryginał dokumentu;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ – oryginał dokumentu.
c) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp (oświadczenie dot. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ – oryginał dokumentu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokumenty:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ – oryginał dokumentu;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ – oryginał dokumentu;
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Strony ustalają możliwość następujących zmian istotnych warunków Umowy:
1. w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są korzystne dla Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w szczególności siła wyższa lub inne niemożliwe do przewidzenia okoliczności towarzyszące realizacji dostawy, nie leżące po stronie Wykonawcy;
2. w zakresie terminu realizacji, jeżeli zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, nie leżące po stronie Wykonawcy, a zmiana jest konieczna do należytego wykonania Umowy.
3. warunkiem wprowadzenia zmian określonych w ust. 1 i 2 jest podpisanie przez obie Strony Umowy pisemnego aneksu. Strona wnioskująca o zmianę, powinna powiadomić drugą Stronę o konieczności zmiany Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających tą zmianę, na piśmie lub w formie elektronicznej e-mailem, wraz z uzasadnieniem. Druga Strona powinna w ciągu kolejnych 14 dni wystosować odpowiedź na wniosek Strony wnioskującej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, iż Strona nie wyraziła woli do dokonania zmiany Umowy.
4. zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 nie mogą modyfikować ogólnego charakteru Umowy.
5. wynagrodzenia Wykonawcy - wyłącznie w przypadku wystąpienia następujących zmian, które będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę:
1) stawki podatku od towarów i usług,
przy czym: zmiana stawki podatku od towarów i usług polega na dostosowaniu stawki do aktualnie obowiązującej, wchodzi w życie od dnia wejścia w życie zmiany stawki podatku.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
1) minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 5 % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy;
2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy;
3) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku Strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt. 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy;
4) maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 2 % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy;
5) zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał, począwszy najwcześniej od 7 - go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-12 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

5) Zamawiający ogranicza liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji do 3 Wykonawców spełniających w najwyższym stopniu kryteria oceny ofert określone w ust. 25 W przypadku gdy liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu jest mniejsza niż 3, Zamawiający zaprosi wszystkich wykonawców do negocjacji.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający organizuje wizję lokalną z Wykonawcami w dniu 07.12.2023 r.
o godz. 10:00, która rozpocznie się spotkaniem wszystkich zainteresowanych w siedzibie Zamawiającego tj. Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Lublinie „Radio Lublin” S.A., 20 – 030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2 (holl). Celem wizji lokalnej jest zapoznanie Wykonawców z miejscem podlegającym spotkaniu.
W celu uczestniczenia w wizji lokalnej należy zgłosić się, co najmniej 15 minut przed wyznaczonym terminem w holu Radia Lublin S.A. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa, stąd Zamawiający wymaga aby osoby wyrażające akces uczestniczenia w wizji lokalnej posiadały ze sobą maseczki ochronne.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.