eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zbrosławice › Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap IIIOgłoszenie z dnia 2023-12-03

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap III

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zbrosławice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oświęcimska 2

1.5.2.) Miejscowość: Zbrosławice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-674

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zbroslawice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zbroslawice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap III

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d99cfdef-6ebe-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00474231

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Gmina Zbrosławice należy do grona jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 2) ustawy o finansach publicznych. GZK Spółka z o.o. jest spółką Gminy Zbrosławice, posiada osobowość prawną. Wszystkie udziały w spółce posiada Gmina. W spółce nie ma innych udziałów niż należące do Gminy, stąd warunek z art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. c) jest spełniony.
Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników czyli Gmina Zbrosławice, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Fakt, iż Gmina Zbrosławice reprezentuje 100% kapitału zakładowego spółki na walnym zgromadzeniu sprawia, ze sprawuje nad tą osobą
prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami. Wobec powyższego warunek określony w art. 214 ust. 1 pkt. 11 lit. a) jest spełniony.
Warunek określony w art. 214 ust. 1 pkt 11 lit. b), GZK Sp. z o.o. spełnia przy uwzględnieniu wyliczenia – prognozy struktury przychodów na lata 2023 – 2026, którą Zamawiający uznał za wiarygodną (szczegółowe uzasadnienie w aktach).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.18.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej w Karchowicach w ramach zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Karchowicach - etap III”. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji tłocznej łączącej zbiornik oczyszczalni ścieków zlokalizowany na działce o numerze ewid. 802/203 z przepompownią ścieków zlokalizowaną na działce numerze ewid. 946/192 w Karchowicach.
Inwestycja realizowana będzie przez Wykonawcę na działkach o numerach ewidencyjnych: 584/193, 581/198, 576/198, 566/199 i 505/193 w Karchowicach.
Sieć należy wykonać z rur PE100 RC SDR17 Dz90 zgrzewanych elektrooporowo, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej należy zastosować zawory odpowietrzająco - napowietrzające DN80 montowane na studniach betonowych DN1200.
Szczegółowy zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232411-6 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody ściekowej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Zbrosławicach

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6452548774

7.3.3) Ulica: Oświęcimska 6

7.3.4) Miejscowość: Zbrosławice

7.3.5) Kod pocztowy: 42-674

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-17

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 401332,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.