eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Baranów › Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. Zadanie realizowane ze środków spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświaty.Ogłoszenie z dnia 2023-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. Zadanie realizowane ze środków spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświaty.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej 87

1.5.2.) Miejscowość: Baranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-314

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.7.) Numer telefonu: 46 858 13 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina-baranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-baranow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-93e1ee43-6c68-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. Zadanie realizowane ze środków spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświaty.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-93e1ee43-6c68-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528453

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00085343/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. Zadanie realizowane ze Środków Spółki CPK w zakresie wsparcia placówek oświatowych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WAO.271.1.12.2023.MM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja Sali Gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. Zadanie realizowane ze środków spółki CPK z zakresu wsparcia placówek oświatowych w ramach programu sportowego CPK”.
2. Zamówienie obejmuje wymianę stolarki okiennej w budynku Sali Gimnastycznej w Kaskach przy ul. Królewskiej 23, 96-314 Baranów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący wymiany stolarki okiennej opisany został w przedmiarach robót i STWiORB, stanowiących załączniki do SWZ.
4. Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.
5. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 123000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 123000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.U.P.H „ELTEX” T.R.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8671005939

7.3.3) Ulica: Metalowca 25

7.3.4) Miejscowość: Nowa Dęba

7.3.5) Kod pocztowy: 39-460

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 123000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-11-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.