eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przedbórz › "Wymiana źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Przedbórz - II postępowanie"Ogłoszenie z dnia 2023-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Wymiana źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Przedbórz - II postępowanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przedbórz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590019206

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konecka 50

1.5.2.) Miejscowość: Przedbórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-570

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 685 40 10

1.5.8.) Numer faksu: 44 685 40 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedborz@lodz.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedborz.lodz.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-87d11a94-7f3b-11ee-9aa3-96d3b4440790

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Gospodarka Leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wymiana źródeł ciepła w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Przedbórz - II postępowanie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-87d11a94-7f3b-11ee-9aa3-96d3b4440790

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00160655/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiany 5 kotłów CO. w osadach leśnych Nadleśnictwa Przedbórz

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00487024

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: S.270.22.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 221993,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć I zamówienia: „Wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym leśniczówki Bobrowniki”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła tj. kotła na paliwo stałe na kocioł C.O. zgazowujący drewno o mocy nominalnej 15 kW i znacznie większej sprawności wraz z wykonaniem prac remontowo - naprawczych w kotłowni oraz wymianą elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych w kotłowni budynku leśniczówki Bobrowniki.
Budynek mieszkalny leśniczówki Bobrowniki zlokalizowany jest w miejscowości Kluczewsko przy ul. Leśna nr 19, pow. włoszczowski.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 57263,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II zamówienia: „Wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym leśniczówki Skórnice”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła tj. kotła na paliwo stałe na kocioł C.O. zgazowujący drewno o mocy nominalnej 20 kW i znacznie większej sprawności, zasilany paliwem ze źródeł odnawialnych wraz z wykonaniem prac remontowo naprawczych w kotłowni oraz wymianą elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych w kotłowni budynku leśniczówki Skórnice.

Budynek mieszkalny leśniczówki Skórnice zlokalizowany jest w miejscowości Skórnice, ul. Leśna 2, pow. konecki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45410000-4 - Tynkowanie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.5.) Wartość części: 59475,50 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć III zamówienia: „Wymiana źródła ciepła w dworku Reczków – cz. mieszkalna wynajmowana”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła - kotła na paliwo stałe na kocioł C.O. o mocy nominalnej 25 kW i znacznie większej sprawności, zasilany paliwem ze źródeł odnawialnych - pellet wraz z wykonaniem prac remontowo-naprawczych w kotłowni oraz wymianą elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych w kotłowni budynku dworku Reczków w części mieszkalnej wynajmowanej.

Budynek mieszkalny wielorodzinny – Dworek Reczków, zlokalizowany jest w miejscowości Reczków Stary 5, pow. radomszczański.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

4.5.5.) Wartość części: 58209,55 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć IV zamówienia: „Wymiana źródła ciepła w dworku Reczków – cz. mieszkalna leśniczego”

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wyeksploatowanego źródła ciepła - kotła na paliwo stałe na kocioł C.O. o mocy nominalnej 25 kW i znacznie większej sprawności, zasilany paliwem ze źródeł odnawialnych - pellet wraz z wykonaniem prac remontowo-naprawczych w kotłowni oraz wymianą elementów uszkodzonych, bądź naruszonych podczas prac montażowych lub modernizacyjnych w kotłowni budynku dworku Reczków w części mieszkalnej leśniczego.

Budynek mieszkalny wielorodzinny – Dworek Reczków, zlokalizowany jest w miejscowości Reczków Stary 5, pow. radomszczański.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót - stanowiące załączniki do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 - Roboty malarskie

4.5.5.) Wartość części: 47044,67 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 27.11.2023 r. przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w tym kwotę przeznaczoną na sfinansowanie części I tj. „Wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym leśniczówki Bobrowniki” w wysokości 61 844,83 PLN brutto.
W Postępowaniu dla ww. części zamówienia wpłynęła 1 oferta, złożona przez
Wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Piwoński Władysław /adres: Paskrzyn 58, 97-510 Ręczno, za cenę 71 119,45 zł (brutto). Cena oferty w/w Wykonawcy przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia tj. o 9 274, 62 PLN brutto, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do wysokości ceny jaką zaoferował w/w Wykonawca. W związku z powyższym ziściła się przesłanka unieważnienia Postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 3 PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71119,45 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 71119,45 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 27.11.2023 r. przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w tym kwotę przeznaczoną na sfinansowanie części I tj. „Wymiana źródła ciepła w budynku mieszkalnym leśniczówki Skórnice” w wysokości 64 233,54 PLN brutto.
W Postępowaniu dla ww. części zamówienia wpłynęła 1 oferta, złożona przez
Wykonawcę tj.: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Piwoński Władysław /adres: Paskrzyn 58, 97-510 Ręczno, za cenę 73 884,68 zł (brutto). Cena oferty w/w Wykonawcy przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. części zamówienia tj. o 9 651,14 PLN brutto, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do wysokości ceny jaką zaoferował w/w Wykonawca. W związku z powyższym ziściła się przesłanka unieważnienia Postępowania, o której mowa w art. 255 pkt 3 PZP.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 73884,68 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 73884,68 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.11.2023 r. termin składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. części III upłynął w dniu 27.11.2023 r. o godz. 10:00. Do wskazanego wyżej terminu składania ofert nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta – brak ofert.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zgodnie z treścią ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.11.2023 r. termin składania
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla ww. części IV upłynął w dniu 27.11.2023 r. o godz. 10:00. Do wskazanego wyżej terminu składania ofert nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta – brak ofert.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.