eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oporów › "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Oporów w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r."Ogłoszenie z dnia 2023-12-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Oporów w okresie od
1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPORÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oporów 25

1.5.2.) Miejscowość: Oporów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-322

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 24 383 11 50

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@oporow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oporow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Oporów w okresie od
1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4c573f7-91f8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528432

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00052454/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Oporów w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b4c573f7-91f8-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2) Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Barbara Saramonowicz, E-mail: basia@oporow.pl tel.: 24 383 11 67.
4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6) Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
7) W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu +48 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
23.1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Wójt Gminy Oporów.
23.2. Inspektor ochrony danych
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Z Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Oporów można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod.@oporóww.pl lub listownie na powyżej wskazany adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych".
23.3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Oporów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w tym przypadku Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 23.11. Nie przysługuje Panu/ Pani:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pana/ Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: G.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

5.1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Oporów w okresie od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2025r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2025-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 6.2. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp - w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia i będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z zakresem stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia – t.j.: będą to usługi z zakresu wywozu odpadów, transportu odpadów, wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, gospodarki odpadami. Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 18.2. Opis sposobu oceny ofert:
1) Cena (cena całkowita brutto oferty) – 60 pkt
Oferta niepodlegająca odrzuceniu z najniższą ceną całkowitą brutto otrzyma maksymalną ilość punktów (60 pkt), a pozostałe oferty niepodlegające odrzuceniu otrzymają punkty obliczone według wzoru:

P1= (Cmin / C ) x 60 pkt
gdzie:
P1 - liczba punktów obliczona dla oferty badanej,
Cmin - najniższa cena całkowita brutto spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu,
C – cena całkowita brutto w ofercie badanej,
60 – maksymalna ilość punktów w kryterium cena.
Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła komponent P1.

2) Termin płatności faktury za usługę przez Zamawiającego – 40 pkt
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium na podstawie zaoferowanego przez Wykonawcę terminu płatności faktury przez Zamawiającego za wykonaną usługę. Punkty zostaną przyznane w taki sposób, że wykonawca oferujący termin płatności faktury od daty jej złożenia do Zamawiającego – otrzymuje:
 10 dni – 0 pkt
 21 dni – 20 pkt
 30 dni – 40 pkt.
W ofercie wymaga się podania jednej z powyższych opcji. Nie zaznaczenie żadnej z opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Tak wyliczona punktacja będzie stanowiła komponent P2.
18.3. Za najkorzystniejszą w przedmiocie zamówienia uznana zostanie oferta
z najwyższą sumą punktów w kryteriach ofert (P). Suma punktów będzie liczona w następujący sposób:
P= P1 + P2
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca to 100 punktów,
na które sumuje się: 60 punktów z kryterium Cena, 40 punktów z kryterium termin płatności faktury.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury za usługę przez Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
9.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wynikającej z odrębnych przepisów. Zamawiający stawia warunek w tym zakresie - Wykonawca winien wykazać że:
 posiada aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.);
 posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) w zakresie przedmiotu objętego zamówieniem;
 posiada zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.)
9.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
9.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy usługę/usługi odbierania odpadów komunalnych, o łącznej masie min. 500 Mg. Zamawiający dopuszcza wskazanie masy odpadów komunalnych w m3 – w takim przypadku zostanie ona przeliczona zgodnie ze wskaźnikiem 1 m3 = 0,125Mg.
2) dysponuje:
 co najmniej 2 pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
 co najmniej 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
 co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,
a każdy z środków transportu wyposażony jest w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający monitorowanie tras, w tym trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, jest trwale i czytelnie oznakowany nazwą firmy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 4A do SWZ),
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:  aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.);
 wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) zgodnie z art. 49 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.) w zakresie przedmiotu objętego zamówieniem;
 zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.),
d) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 4B do SWZ
e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych w celu realizacji zamówienia, który będzie wykorzystywany w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania wskazanym sprzętem. Wykonawcy winni udokumentować dysponowanie sprzętem opisanym w pkt 9.1.4. ppkt 2) SWZ. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcja/spółki cywilne) Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz wyposażenia zakładu, którym dysponują lub będą dysponować – sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 4C do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

13.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp.
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
13.4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 roku, poz. 299).
13.5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 85 9021 1021 0200 5890 2002 0007 - Bank Spółdzielczy „Wspólna Praca” w Kutnie Oddział w Oporowie, z dopiskiem „Wadium – znak sprawy: G.271.6.2023”.
13.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania (zaksięgowania przez bank Zamawiającego) środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 13.5 SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
13.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 13.4 lit. b-d SWZ, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Niedopuszczalne jest złożenie skanu dokumentu wadialnego opatrzonego podpisem elektronicznym.
13.8. Dokumenty, o których mowa w pkt 13.4 lit. b - d SWZ muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium za wszystkie przypadki powodujące zatrzymanie wadium przez Zamawiającego określone w ustawie Pzp.
13.9. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty.
13.10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. (Zamawiający udostępnia przykładowy wzór pełnomocnictwa w Załączniku Nr 6 do SWZ). W przypadku wspólników spółki cywilnej nie jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do reprezentowania spółki cywilnej.
11.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1.1. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
11.3. Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
11.4. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie,w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w okolicznościach przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie:
1) Zmiany wysokości opłat wynikających z przepisów prawa a mających wpływ na koszty świadczenia usługi.
2) Inne zmiany prawa powszechnie obowiązującego wpływające na zasady odbierania i zagospodarowania odpadów.
3) Zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4) Wprowadzenia zmian w stosunku do opisu przedmiotu umowy (zał. nr 1) w zakresie wykonania prac w sytuacji konieczności usprawnienia procesu realizacji przedmiotu umowy.
5) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych w pkt. od 1 do 4 Zamawiający dopuszcza możliwość ewentualnego zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę nie większą niż udokumentowany wzrost / zmniejszenie kosztów świadczenia usługi. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumentację zawierającą opis wpływu na zmianę stawek jednostkowych w szczególności kalkulację kosztów z wyjaśnieniami sposobu wyliczenia tego wpływu. Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych czy wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości stawek jednostkowych, na który Wykonawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 10 dni. W przypadku wykazania wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia, zaakceptowaną przez Zamawiającego, zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała po upływie 30 dni od dnia złożenia wniosku ze skutkiem od 1 dnia miesiąca przypadającego po upływie tych 30 dni, a w przypadku zmian w stawce VAT – stosownie do tej zmiany.
6) zmiany formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy lub Zamawiającego
7) W przypadku zmiany instalacji komunalnych, wskazanych w § 1 ust. 5 na inną instalację o tym samym statusie, przy czym zmiana ta nie będzie miała wpływu na cenę, o której mowa w § 6 niniejszej umowy.
4. Zamawiający przewiduje również zmianę postanowień umowy w przypadku:
1) zmiany harmonogramu do umowy wynikający ze zmiany charakteru i ilości nieruchomości uwzględnionych w harmonogramie, terminów wywozu odpadów.
2) zmiana podmiotów lub osób przedstawionych w ofercie, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne spełniające warunki przedstawione w SWZ, będzie możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowa osobę lub podmiot. Wykonawca z własnej inicjatywy zaproponuje zmianę osoby lub podmiotu w następujących przypadkach:
 śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
 niewywiązywania się osoby lub podmiotu z obowiązków wynikających z Umowy,
 jeżeli zmiana osoby lub podmiotu stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
 w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających realizację Umowy np. awaria sprzętu, Wykonawca może zlecić wykonanie zadania na koszt i ryzyko własne po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego.
5. Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-11 08:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.