eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olszanica › Bieszczad.ski Wańkowa- modelowy w skali Polski przykład efektywnej, skutecznej i trwałej rewitalizacji terenów popegeerowskich - etap IVOgłoszenie z dnia 2023-12-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Bieszczad.ski Wańkowa- modelowy w skali Polski przykład efektywnej, skutecznej i trwałej rewitalizacji terenów popegeerowskich – etap IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olszanica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Olszanica 81

1.5.2.) Miejscowość: Olszanica

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-722

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@olszanica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.olszanica.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-98cacc8c-76f0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Bieszczad.ski Wańkowa- modelowy w skali Polski przykład efektywnej, skutecznej i trwałej rewitalizacji terenów popegeerowskich – etap IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-98cacc8c-76f0-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00528421

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00020950/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Bieszczad.ski Wańkowa- modelowy w skali Polski przykład efektywnej, skutecznej i trwałej rewitalizacji terenów popegeerowskich – etap IV

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00472372

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRG.271.1.14.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 1 zamówienia – „Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.ski Wańkowa.
Zakres dostawy obejmuje w szczególności:
1) Przygotowanie podłoża (fundamentu),
2) Dostawa i montaż agregatu,
3) Podłączenie i uruchomienie wraz z podłączeniem automatycznego sterowania ze stacji TRAFO,
4) Zapewnienie kompleksowego przeszkolenia obsługi min. 2 osób (teoria
i praktyka) w zakresie obsługi (użytkowanie i konserwacja) agregatu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31122000-7 - Jednostki prądotwórcze

4.5.5.) Wartość części: 550000 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 2 zamówienia – „Dostawa niezbędnego doposażenia ośrodka”.
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Dostawa i montaż 2 całorocznych pomieszczeń kontenerowych,
2. Dostawa i montaż 3 kontenerów stanowiskowych,
3. Dostawa kontenerów na śmieci na kółkach (cztery kontenery zamykane min. 1000 l i cztery kontenery zamykane min. 250 l),
4. Dostawa quada,
5. Dostawa i montaż oświetlenia girlandowego,
6. Dostawa i montaż stacji odżelaziająco-odmanganiającej wraz z wymianą złoża w stacji zmiękczającej wody.
7. Dostawa i montaż rolety zewnętrznej.
8. Dostawa i montaż doposażenia wypożyczalni sprzętu narciarskiego (m.in. stanowiska kasowo-obsługowe, regały, kolejkomat, kamery)

4.5.3.) Główny kod CPV: 44211100-3 - Budynki modułowe i przenośne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

34113300-5 - Pojazdy terenowe

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

39141100-3 - Regały

30142000-6 - Maszyny księgujące i kasy rejestrujące

30232110-8 - Drukarki laserowe

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

48218000-9 - Pakiety oprogramowania zarządzającego licencjami

32333200-8 - Kamery wideo

4.5.5.) Wartość części: 400000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 3 zamówienia – „Zagospodarowanie terenu Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.ski Wańkowa”.
Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.ski Wańkowa. Zakres obejmuje:
- utwardzenie terenu i drogi technicznej
- wykonanie ogrodzenia stacji dolnej (lądowiska) zjazdu tyrolskiego
- dostawę i montaż szlabanów,
- dostawę i montaż odbojnic lamp ulicznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

34928200-0 - Ogrodzenia

4.5.5.) Wartość części: 600000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część 4 zamówienia – „Dostawa całorocznej wiaty”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnej i gotowej do montażu całorocznej wiaty pozwalającej na organizację dużych imprez plenerowych.
Wiata drewniana o powierzchni użytkowej 84,42 m2 wraz z niezbędnych wyposażeniem (meble biesiadne). Szczegółowe parametry wiaty zawiera dokumentacja techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34928210-3 - Wiaty drewniane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39142000-9 - Meble ogrodowe

4.5.5.) Wartość części: 90000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 680000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 680000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 680000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SP. Z O.O. W PRZEMYŚLU

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 795 00 10 778

7.3.3) Ulica: Ul. 3-go Maja 52

7.3.4) Miejscowość: Przemyśl

7.3.5) Kod pocztowy: 37-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 680000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 538000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 626070,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 538000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AJK-System Adam Kijas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6891160351

7.3.4) Miejscowość: Równia 85A

7.3.5) Kod pocztowy: 38-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 538000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 674261,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 676010,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 674261,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Trans-Skład Kamil Popiel

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 687-196-50-40

7.3.3) Ulica: Tyrawa Solna 27

7.3.4) Miejscowość: Tyrawa Solna

7.3.5) Kod pocztowy: 38-503

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 674261,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 105000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 105000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 105000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AJK-System Adam Kijas

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6891160351

7.3.3) Ulica: Równia 85A,

7.3.4) Miejscowość: Równia

7.3.5) Kod pocztowy: 38-700

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-11-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 105000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 25 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.